Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Undersökningstillstånd (Minerallagen) •innebär ensamrätt på mineraltillgången •gäller 3 år •kan förlängas 3+4+5 år.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Undersökningstillstånd (Minerallagen) •innebär ensamrätt på mineraltillgången •gäller 3 år •kan förlängas 3+4+5 år."— Presentationens avskrift:

1 Undersökningstillstånd (Minerallagen) •innebär ensamrätt på mineraltillgången •gäller 3 år •kan förlängas 3+4+5 år

2 Hinder för undersökningsarbeten (Minerallagen) •Undersökningar får INTE bedrivas i nationalpark, naturreservat, inom detaljplanelagt område eller inom 200 meter från bostad, kyrka, samlingslokal (50 pers), kraftstation, industribyggnad mm •”Minsta möjliga skada och intrång på annans egendom och på natur- och kulturmiljön”

3 Arbetsplan •Ska innehålla bla: 1.en redogörelse av vad som ska göras 2. tidsplan 3. ”bedömning av i vilken utsträckning arbetet kan antas påverka allmänna intressen och enskild rätt” •måste delges markägaren innan undersökningsarbeten får påbörjas

4 Invändningar mot arbetsplanen •Skriftliga invändningar skickas till bolaget inom tre veckor från mottagandet, annars blir planen gällande •Vid invändningar kan bolaget försöka komma överens med markägaren eller begära prövning och ev fastställande hos Bergmästaren •Bergmästarens beslut kan överklagas till fastighetsdomstolen (som är en del av tingsrätten), men kan ändå gälla direkt

5 Bergmästarens prövning •Avvägning mellan olägenheter för fastig- hetsägaren eller annan sakägare och tillståndshavarens intresse •Meddela villkor som behövs för att skydda allmänna intressen och enskild rätt och för att förebygga eller begränsa olägenheter

6 Förslag på invändningar •Otydlig och ofullständig arbetsplan •Stor risk för skada på grundvattnet •Stora olägenheter för fastighetsägare och andra sakägare •Undersökningen är helt onödig eftersom det är osannolikt att en brytning kommer till stånd pga opinion och kommunernas vetorätt •Arkiverade borrkärnor och tidigare under- sökningsresultat bör användas i stället

7 Förslag till villkor om undersökningar ändå kommer att tillåtas •Att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas och att en utredning görs om vilka försiktighetsmått som måste tagas för att säkerställa att skada på grundvattnet ej uppstår •Att arbetsplanen prövas av Länsstyrelsen enligt 2 kap och 12 kap 6§ MB (= allmänna hänsynsregler + samråd + försiktighetsåtgärder/förbud) •Att arbetsplanen förenas med ytterligare villkor som utformas i dialog med berörd markägare

8 ytterligare villkor i bakfickan… •Att berörd markägare informeras om exakt tidpunkt för de olika undersökningsarbetena •Att tillståndshavaren följer markägarens anvisningar om tagande av väg •Att eventuella borrhål fylls igen senast X månader efter avslutat arbete •Att tillståndshavaren upprättar ett kontrollprogram för brunnar i området

9 ännu fler villkor … •Att vatten som behövs för undersökningarna ej får tas utan mark/vattenägarens tillstånd •Att markarbeten endast får utföras då risken för markskada är liten •Att arbeten ej får utföras under fåglarnas häckningstid •Att arbeten ej får utföras under jaktsäsongen XXX

10 Kommunstyrelsens veto •Kommunstyrelsen måste tillstyrka uranbrytning vid regeringens prövning av berabetningskoncession (MB 7 kap 6§) •Diskussioner om att ge kommunerna vetorätt redan vid undersökningsarbete har förts, liksom ett förbud mot uranbrytning i svensk lag


Ladda ner ppt "Undersökningstillstånd (Minerallagen) •innebär ensamrätt på mineraltillgången •gäller 3 år •kan förlängas 3+4+5 år."

Liknande presentationer


Google-annonser