Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte om detaljplanering av Raksta, etapp 8

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte om detaljplanering av Raksta, etapp 8"— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte om detaljplanering av Raksta, etapp 8
Välkomna ! till Informationsmöte om detaljplanering av Raksta, etapp 8

2 Program för dagens möte
Presentation av projektet Detaljplaneprocessen Tidplanen Markfrågor och gatukostnader Anläggningar, gator och VA Ekonomi Bygglov Frågor

3 Etappindelning

4 Planområdet

5 Kommunens intentioner
Planlägga området för permanentboende Bygga ut vatten och avlopp Förbättra vägstandarden i området Bevara områdets karaktär, natur och kulturvärden

6 Detaljplaneprocessen
Enligt Plan- och bygglagen Utanför Plan- och bygglagen Kommunstyrelsens Planberedning planuppdrag Informationsmöte med berörda sakägare program/öp Kommunstyrelsens Planberedning Uppdrag om samråd Samråd dec 2013 minst 3 v Kommunstyrelsen Uppdrag om granskning Granskning höst 2014 minst 3 v Antagande vår 2015 överklagande 3 veckor laga kraft ? genomförande

7 Processen över tid ca 2 år 3-4 år planering samråd planering
granskning planering antagande genomförande bygglov ca 2 år 1 -1½ år 3-4 år planering samråd planering granskning planering antagande genomförande bygglov ev. överklagande

8 Markfrågor Markinlösen Tomtanläggningar Tillköp av mark
Servitut och rättigheter

9 Två Parallella utredningar
Detaljplan Gatukostnader Samråd Samråd Granskning Granskning Antagande Antagande

10 Gatukostnader Debitering när gatorna är färdigbyggda och slutbesiktigade Betalning direkt, inom 60 dagar Kommunaltlån för gatukostnader, 10 år, ref ränta+ 2 procentenheter. Anstånd för gata, skulden ökar med ref ränta + 2 procentenheter. Gäller tills någon av följande förutsättningar uppfylls: - Nytt bygglov beviljas - Fastigheten byter ägare - Avstyckning sker

11 Anläggningsavgift för VA
Anläggningsavgiften är en engångskostnad Gällande V/A-taxa vid debiteringstillfället Beror på fastighetens storlek Dagens taxa har ett tak på kr inkl. moms Brukningsavgift är en årlig avgift

12 Anläggningsavgift V/A
När? Bebyggd fastighet debiteras när gatorna är färdigställda och slutbesiktade. Fritidshus = Bebyggd fastighet. Obebyggd fastighet debiteras när den bebyggs. Hur? Betalning direkt, inom 60 dagar efter debitering. Lån för V/A, 10 år, ref + 2 procentenheter.

13 Byggstopp ANSÖKAN ANSTÅND AVSLAG
2 år GENOMFÖRANDETID 18 OKTOBER 2007 ANSÖKAN ANSTÅND AVSLAG Först när den nya planens genomförandetid har börjat gälla kan ansökningar avgöras. Byggnadsnämnden beslutar om anstånd om lov till dess gator och va slutbesiktigats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom två år ska ansökan avgöras utan dröjsmål. Pågående ärenden fullföljs enligt de riktlinjer som anges i översiktsplanen. Bygglov för kompletteringsåtgärder kan ges enligt de principer som tidigare tillämpats. PBL 9 kap 28 §

14

15

16 Sammanfattning: förändringar
Vägstandard Kommunalt vatten och avlopp Byggrätter för permanentboende Ev. styckningar (rättelse: minst 4000 kvm för styckning) Allmän platsmark Bevarad natur- och kulturmiljö

17 Kontaktpersoner i projektgruppen
Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt, projektledare, tel Amalia Tjärnstig, exploateringsingenjör, gatukostnader, tel Henrik Axelsson, bygglovshandläggare, tel Martin Wallin, projekteringsingenjör, VA, tel Roland Karlsson, projekteringsingenjör, gator, tel (ersätts av konsult) Börje Buss, kart- och mätingenjör, tel Kontakta oss gärna med frågor

18 Frågor !

19


Ladda ner ppt "Informationsmöte om detaljplanering av Raksta, etapp 8"

Liknande presentationer


Google-annonser