Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VA-PLAN Nynäshamns kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VA-PLAN Nynäshamns kommun"— Presentationens avskrift:

1 VA-PLAN Nynäshamns kommun
Alf Olsson, VA-chef Malin Qviberg, projektledare Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening

2 VA-plan VA-strategi VA-utvecklingsplan Beslutad 2012-06-13 2014-03-12
VA-plansarbetet Val vad vi ska göra i VA-strategin, olika lösningar Hur, när, var mer exakt Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening

3 VA-planens syften Miljö Hälsa Utveckling övergödning inre kustvikar
smittorisk saltrisk Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening

4 VA-strategin Behovsanalys Vägval Kommunalt VA -2500 fastigheter
Enskilt eller gemensamt VA f Flytta utsläppspunkter från inre kustvikar Vatten från Mälaren och Gorran Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening

5 VA-utvecklingsplanen
Exempel Lindholmen m fl- planerat område för kommunalt VA Tidplan för VA-utbyggnad snabb, klar på ca 15 år Handlingsplaner Områdesbeskrivningar Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening

6 Remiss Många yttranden om bland annat Remisstid Ekonomi
18 juni - 16 september 2013 Många yttranden om bland annat Remisstid Ekonomi Genomförandetid Alternativa lösningar Områdesbeskrivningar, utveckling Trafik Remissammanställning Inga större förändringar i VA-utvecklingsplanen Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening

7 Finansiering och kostnader
VA-utbyggnad Detaljplan genom VA-taxan genom planavgift vid bygglov Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening

8 Kostnader för VA-utbyggnad
Kommunen bygger ut Överföringsledningar Lokala VA-ledningar inom de flesta av områdena - fram till tomtgräns Avlopp (heldragen linje) Vatten (streckad linje) Genomsnittliga kostnader på cirka tkr/fastighet inkl moms Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening

9 Finansiering av VA-kostnader
Principer De som får nytta av kommunalt vatten och avlopp betalar 1. Genom anläggningsavgiften, ca kr/fastighet (engångskostnad för anslutning) om kommunen bygger ut 2. Delvis av brukningsavgiften, ca kr/år Enhetlig VA-taxa i hela kommunen, ingen särtaxa Förtätning i omvandlingsområden och finansiering från exploateringar nödvändig för finansieringen Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening

10 Processen, VA-utbyggnad
Om kommunen bygger ut VA i ett område I väntan på kommunalt VA Kommunalt VA Projekt Process Planläggning Markåtkomst VA-proj. och utbyggnad VA-drift Bygglovprövning Anslutningsavgift Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening

11 Alternativ- Anslutning via en vatten- och avloppssamfällighet
Om föreningen bygger ut VA-ledningar i området Anslutningsavgiften till kommunen blir mindre Exempel VA-taxa planerad 2015, inte dagvatten Grundavgift: kr/samfällighet Avgift per fastighet (lägenhetsavgift): kr Avtal mellan kommunen och samfälligheten Om ledningsnätet i området byggs efter kommunens standard kan kommunen eventuellt ta över ledningarna i framtiden De måste bygga klart hela nätet inkl pumpstationer för att vi ska kunna ta över. Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening

12 Våra roller? Nynäshamns kommun
Genomföra VA-planen Detaljplanering av områdena VA-utbyggnad Enskilt och gemensamt VA – fortlöper som planerat Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF Tillsynsmyndighet för vatten och avlopp Ger tillstånd för enskilda avlopp Ska inventera alla enskilda avlopp i Nynäshamn som inte berörs av VA-utbyggnad Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening

13 Våra roller? VA-rådgivning Ny tjänst Nynäshamns och Haninge kommun
Ger råd och stöttar i processen Enskilda och gemensamt avlopp, även de som väntar på kommunalt VA Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening

14 www.nynashamn.se/va-plan Kundtjänst VA tel 08-520 689 90
Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening Kundtjänst VA tel


Ladda ner ppt "VA-PLAN Nynäshamns kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser