Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inledande information för framtida allmänt vatten och avlopp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inledande information för framtida allmänt vatten och avlopp"— Presentationens avskrift:

1 Inledande information för framtida allmänt vatten och avlopp

2 Gäller områdena Gruven Östra Färdkällan Västra Färdkällan Renvägen

3 Översiktsbild

4 Vad har hänt ? 2010 ställer länsstyrelsen Dalarna krav att Malung-Sälens kommun skall arbeta för att ta fram en långsiktig och samordnad lösning vattenfrågan i Sälen området. 2011 påbörjas arbetet med att hitta en ny vattentäkt för Sälen och Sälenfjällen. 2012 beslutas av kommunstyrelsen att en VA-plan skall utarbetas för hela kommunen. 7 oktober 2013; möte med representanter från Vattensamfälligheten.

5 22 oktober 2013; VAMAS styrelse ger VD i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett verksamhetsområde (VO) i området för Gruven, Färdkällan och Renvägen. 22 oktober fastställs VAMAS investeringsbudget för I den avsätts medel för att utreda VO för Gruven, Färdkällan och Renvägen. nov 2013 påbörjas provpumpning av en eventuell vattentäkt norr om Sälen. 2 jan 2014 informationsmöte för Färdkällans tomtägarförening och Vattensamfällighetens medlemmar.

6 Lagen om allmänna vattentjänster
Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

7 Funderingar hur drabbar detta mig som fastighetsägare ?
Vad händer med min gamla anläggning ? Den gamla enskilda anläggningen är fastighetsägarens och kommer att stå honom fritt att behålla eller avveckla. Jag har just byggt en ny enskild anläggning, vad gäller ? Anläggningen får användas av fastighetsägaren tills den har tjänat ut, bedöms enligt Miljöbalken av miljönämnden. Onyttigbliven VA-anläggningen löses in av VA-huvudmannen. VA-huvudmannen skall betala en skälig ersättning till den enskilda anläggningens ägare, när avgiftsskyldighet inträder. En enskild anläggning bedöms vara avskriven efter 10 år, enl. dom i VA-nämnd. Rak tioårig avskrivning på bestyrkta utlägg, med beaktande på anläggningens faktiska skick. VA-huvudmannen får ta ut en anslutningsavgift för fastigheten och ta ut den fasta delen av brukningsavgiften, när avgiftsskyldighet inträder.

8 Hur kommer ledningarna att dras fram ?
En förprojektering kommer att starta under Den kommer att visa hur områdena skall anslutas till övriga VA-ledningar och få fram en kostad för anslutningen av området. Därefter kommer det att översiktligt planeras för hur ledningar bör dras i områdena. När skall arbetet börja ? Beslut om VO bör kunna ske under 2014 Projektering och upphandling under 2015 Byggstart våren 2016, utbyggnad kan komma att ske i etapper

9 Hur skall jag få information hur arbetet framskrider ?
Informationsmöten Via vår hemsida Informations utskick till fastighetsägare Andra förslag ? Vad kommer jag att få för skyldigheter och rättigheter ? Rättigheter: Inom VO för vattentjänster är VA-anläggningen reglerad i lag och ev. tvister avgörs detta i Statens VA-nämnd. Inom VO har fastighetsägaren rätt att använda den allmänna VA-anläggningen. Anläggningen skall uppfylla de krav som ställs, enligt lag. VA-huvudmannen skall underrätta vid vattenavstängningar och andra väsentliga ändringar. Skyldigheter: Betala avgifter för de allmänna vattentjänsterna. Vad kostar det ?

10


Ladda ner ppt "Inledande information för framtida allmänt vatten och avlopp"

Liknande presentationer


Google-annonser