Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pär Olofsson Cilla Gauffin Kjell Jonsson Jens Östlund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pär Olofsson Cilla Gauffin Kjell Jonsson Jens Östlund"— Presentationens avskrift:

1 Pär Olofsson Cilla Gauffin Kjell Jonsson Jens Östlund
VA-PLANERING I ETT KOMMUNALT PERSPEKTIV Pär Olofsson Cilla Gauffin Kjell Jonsson Jens Östlund

2 Syfte med dagen Ge ökad kunskap och inblick i VA-frågor för Härjedalen
Skapa dialog och samverkan Få input för det fortsatta arbetet med ”Vatten och avloppsplanen”

3 Bakgrund Vattenprojektet Fiskeplanen
LIS (Landsbygdutveckling i strandnära områden) Hög skyddsnivå (små avlopp) Vatten och avloppsplan Vattenskyddsområden

4 Dagordning Inledning: Syfte med dagen. VA-försörjningen i Härjedalen
Befintliga förhållanden Gällande mål och styrande dokument Den kommunala spelplanen: Lagar, myndighetskrav Roller inom och utom VO Kostnader, intäkter, taxa Organisationsformer (GA, enskild, VO) VA-planarbetet Grupparbete: Vilka ställningstagande ska styra VA-planeringen och hur ska prioriteringar göras? Prioriteringsgrunder miljö- och hälsobehov, risker, översikts- och utvecklingsplaner, etc Strategiska vägval organisationsformer, finansiering, taxefrågor, etc Riktlinjer/ambitionsnivå för VA-verksamheten dag- och dränvattenhantering, enskilda avlopp, hantering av avloppsfraktioner, resurshushållning, information och förankring

5 Kommunala VA verk

6 Problemområden Messlingen Nysätern Fjällnäs Kåvan Skärsjövålen
Slagavallen

7 VA-försörjning i Härjedalen
Mål och styrande dokument i Härjedalens kommun Härjedalen 2020 Vision: - I Härliga Härjedalen finns livskraft, äkthet och närhet. Övergripande mål: - Kommunen och näringslivet skall samverka. Aktiva insatser skall göras för att stimulera till nyetableringar samt utveckling av befintliga företag. - Kommunen skall ständigt arbeta för bättre infrastruktur. - Kommunen skall växa - flera skall flytta in än ut. Övergripande miljömål Allt vatten i Härjedalens kommun ska vara tjänligt och skyddas mot negativ påverkan. Energianvändningen ska vara effektiv och förnyelsebara resurser ska användas i högre utsträckning. Avfall ska hanteras så att återanvändning/återvinning optimeras. Miljöpolicy Sträva efter att hushålla med råvaror, energi, vatten och andra naturresurser. Verka för att bevara våra värdefulla tillgångar i form av ren luft, mark och vatten samt den biologiska mångfalden och kulturlandskapet. Arbeta med miljöfrågor och sträva mot ständiga förbättringar och förebygga föroreningar som en naturlig del i vår verksamhet Policy för enskilda avlopp Endast i sista hand kan WC-avlopp i form av sluten tank komma i fråga

8 VA-försörjning i Härjedalen
Mål och styrande dokument i Härjedalens kommun Översiktsplan för Härjedalens kommun antagen God planberedskap och investera i VA-system för att underlätta fortsatt utveckling Brist på kapacitet i de kommunala VA-anläggningarna får inte utgöra hinder för fortsatt tillväxt av turismen Fördjupade översiktsplaner Detaljplaner Ramundberget-Bruksvallarna 2013? Vemdalen Björnrike 2008 Tänndalen 2010 Funäsdalen-Ljusnedal 2009 Lofsdalen-Glöte 2012?

9 Den kommunala spelplanen
Lagar och myndighetskrav Miljöbalken Plan- och bygglagen, PBL Lagen om allmänna vattentjänster Allmänna råd om små avloppsanläggningar för spillvatten Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens vatten- och avloppsanläggning (ABVA) EU:s vattendirektiv Allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Avfallsförordningen Anläggningslagen

10 Den kommunala spelplanen
VA-försörjning är ett kommunalt ansvar Vattenförsörjning Avloppsförsörjning Dagvattenhantering ….men inte nödvändigtvis VA-huvudmannens ansvar

11 Den kommunala spelplanen
§ 6 i lagen om allmänna vattentjänster säger: Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver anordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. Kommunen kan inte förutsätta andra lösningar Kommunen får inte åberopa ekonomiska hinder

12 Den kommunala spelplanen
Förhållanden inom verksamhetsområde Vattentjänstlagen gäller Kommunen skyldig att ordna med VA-försörjningen Länsstyrelsen utövar tillsyn över att kommunerna fullgör utbyggnadskyldigheten Avgiftsskyldighet finns, kommunfullmäktige beslutar taxa. Organisationsformer: Allmän anläggning, Gemensamhetsanläggning Förhållanden utanför verksamhetsområde Vattentjänstlagen gäller inte Kommunen ej skyldig att ordna med VA-försörjning Miljökontoret utövar tillsyn enskilda avlopp. Organisationsformer (Enskild, Gemensamhetsanläggning) Avgiftsskyldighet för slamtömning

13 Den kommunala spelplanen
Organisationsformer för VA Enskild anläggning En va-anläggning eller en annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän va-anläggning. Således en avloppsanläggning eller dricksvattenbrunn på fastighet som drivs av fastighetsägaren och där fastighetsägaren är juridiskt ansvarig. Gemensamhetsanläggning En gemensamhetsanläggning, GA, är en anläggning som har inrättats med stöd av anläggningslagen (1973:1149). För att få inrättas måste anläggningen vara av väsentlig betydelse för flera fastigheter. Allmän VA-anläggning En anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt ansvar och som har ordnats och används för att uppfylla kommuners skyldighet enligt vattentjänstlagen – Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).

14 Den kommunala spelplanen
VA-taxan Taxan består av Anläggningsavgift Brukningsavgift Kommunfullmäktige beslutar nivåer Avgifterna ska fördelas rättvist och skäligt Grund för avgiftsuttag är fastighetens nytta av vattentjänsten Varje område ska i princip bära sina egna kostnader Särtaxa kan (ska) tas ut

15 Planprocessen Varför en Vatten- och avloppsplan?
VA-försörjning – ett kommunalt ansvar Normalt mycket översiktligt i den övergripande planeringen Helhetssyn och samsyn på VA-försörjningen i hela kommunen

16 Planprocessen Kommunal Vatten- och avloppsplan ska återspeglas i:
Översiktsplaner Fördjupade översiktsplaner Detaljplaner Investerings- och reinvesteringsplaner Exploateringsplaner Grönplan Verksamhetsplaner Taxa KOMMUNAL VA-PLAN

17 Planprocessen Vatten- och avloppsplanen som styrdokument
Kommunens styrdokument för: Planering Resursutnyttjande Samverkan Långsiktighet Förvaltningsövergripande arbete! Plan – Miljö – VA-huvudman Politisk förankrat

18 Planprocessen Samrådsredogörelse Granskningsredogörelse Förarbete
Ansökan Upprätta planen Granskning Planbesked Antagande Samråd Vatten och avloppsplan Samrådsredogörelse Granskningsredogörelse

19 Planprocessen Vatten- och avloppsplanen som verksamhetsstöd
Prioritering områdesvis utifrån kända problem, omvandlings- och exploateringstryck, politisk vilja, miljömål, etc. Åtgärder och strategier för områden med bristfälliga enskilda avloppslösningar Budgetering av framtida utbyggnad för allmän VA-försörjning Hantering av VA-frågan i väntan på en utbyggnad Förnyelseplanering av befintliga VA-anläggningar Underlätta klimatanpassning Skapa samsyn i dagvattenhanteringen

20 Vatten- och avloppsplanen
Arbetsmodell Steg 1: VA-översikt Sammanställning av: Omvärldsfaktorer och befintliga planer Nuläge (VA-förhållande, Skydd vattenresurser, vattentillgångar, reservvattenförsörjning) Förutsättningar Framtida utveckling Behov Steg 2: VA-policy Beslut om vilka ställningstagande som ska styra VA-planeringen och hur prioriteringar ska göras. Strategiska vägval Riktlinjer för VA-verksamheten Prioriteringsgrunder

21 Vatten- och avloppsplanen
Arbetsmodell Steg 3: VA-plan VA-planen utarbetas utifrån VA-översikten och VA-policyn Delas in geografiskt i fyra delplaner Tar hänsyn till: Vattenförsörjning Spillvattenhantering Dag- och dränvattenhantering Steg 4: Implementering och uppföljning VA-planen implementeras i kommunens förvaltningar och åtgärderna införs i den löpande planerings- och budgetprocessen. VA-planen ses över och revideras kontinuerligt Projektuppföljning

22 Vatten- och avloppsplanen
Pågående arbete Steg 2: VA-policy Beslut om vilka ställningstagande som ska styra VA-planeringen och hur prioriteringar ska göras. Strategiska vägval Riktlinjer för VA-verksamheten Prioriteringsgrunder Vilken förnyelsetakt för VA-ledningar behövs för en ekonomiskt hållbar utveckling? Hur ska VA-utbyggnaden finansieras? Vilka kriterier ska tillämpas vid utvidgning av VO för den allmänna anläggningen? Vilka principer för en hållbar dagvattenhantering ska tillämpas i bebyggelseplaneringen? Hur ska VA-frågan hanteras i väntan på en utbyggnad av allmän anläggning? Hur ska tillsyn enligt miljöbalken bedrivas? Vilka kriterier ska tillämpas vid valet mellan småskaliga och storskaliga VA-lösningar? Ska utveckling av nya tekniska lösningar för enskild VA-försörjning stimuleras? Hur ska fastighetsägare motiveras att ta ansvar för sin egen enskilda VA-anläggning? Hur ska information till fastighetsägare och allmänhet planeras?

23 Fall 4 Vad ska vi prioritera att åtgärda först och varför (vilka kriterier styr oss)? Hede Slagavallen Nytt område Vänsjö Fjällnäs


Ladda ner ppt "Pär Olofsson Cilla Gauffin Kjell Jonsson Jens Östlund"

Liknande presentationer


Google-annonser