Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenprojekt Härjedalens kommun Pär Olofsson Janne Gabrielsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenprojekt Härjedalens kommun Pär Olofsson Janne Gabrielsson"— Presentationens avskrift:

1 Vattenprojekt Härjedalens kommun Pär Olofsson Janne Gabrielsson
Cilla Gauffin

2 Härjedalens kommun Ca 10 000 innevånare
Nyårsafton, v 9, påskveckan Ca 25-30 antagna detaljplaner per år Expansivt – VA, Miljö, Bygg och Plan.

3 Vattendirektivet Målet med vattendirektivet är att alla vatten ska uppnå god eller hög status ekologiskt, kemiskt och kvantitativ status

4 Vattendirektivet 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade områden som kan ha negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. 33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. 34. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status.

5 Vattendirektivet 35. Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag, har god kemisk status och god kvantitativ status och ett långsiktigt skydd. 36. Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds. 37. Kommunerna behöver, i samverkan med Länsstyrelserna, utveckla vatten- och avloppsplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status

6 ”god eller hög status ekologiskt och kemiskt”
Vattengrupp Hösten 2010 Samhällsbyggnadsförvaltningen Näringslivskontoret Länsstyrelsen LVVF Syftet med gruppen är att samordna alla vattenintressen och utreda hur kommunen ska leva upp till Vattendirektivets mål, att alla vatten ska uppnå - ”god eller hög status ekologiskt och kemiskt”

7 Tidsaxel Steg 1. Beslut Möte med ”Vattengruppen” Internt möte
VA Dialog Internt möte Myndighetsnämnden (Miljö och byggnämnden) Samhällsbyggnads nämnden Kommunstyrelsen

8 Förslag på prioriterade åtgärder 2011 kopplat till Vattendirektivet
Aktivitet Ansvarig nämnd Tidplan 1. Inventering och vägvalsutredning för avloppslösning av området uppströms Lofssjön. Myn, Sbn Inv o utred 2012 2. Inventera bottenfauna, kiselalger och vandringshinder samt åtgärder för att säkerställa fisketurismen i vissa prioriterade områden i kommunen. KS Start 2011 3. Vattenskyddsområden ska införas för våra kommunala vattentäkter. Sbn Klart 2014 4. Utreda behovet av hög skyddsnivå för enskilda avlopp. Myn 2011 5. Vatten och avloppsplan – samordna de olika intressen för vattnet i kommunen. Revidera tidigare Vattenplan och även införliva fiskplanen i den. Sbn samordnings ansvarig

9 VA Dialogen Info om: Fiskeplan
LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) VA planer info Bekräftelse statusklassning Åtgärdsbehov

10 Funäsdalen Vemdalen Ytterhogdal Hede Glöte Sveg Lillhärdal

11 Särvsjö Funäsdalen Vemdalen Ytterhogdal Lofsdalen Hede Glöte Sveg Lillhärdal

12 Vattenprojektet Fiskeplanen
LIS (Landsbygdutveckling i strandnära områden) Hög skyddsnivå (små avlopp) Vatten och avloppsplan Vattenskyddsområden

13 Vatten- och avloppsplan
Arbetsgång Steg 1: VA-översikt Steg 2: VA-policy Steg 3: VA-plan Steg 4: Implementering och uppföljning

14 Vatten och avloppsplan
Mål: Övergripande strategiskt dokument Hållbar utveckling för hela kommunen Både vatten- och avloppsförsörjning Dokumentet används i kommunens översiktsplan Arbetsverktyg För att kunna lyfta fram problem och utmaningar Långsiktig planering Underlag för prioritering Underlag för budgetarbete

15 Nyttan med VA plan Gemensamt planeringsunderlag för Miljö, Bygg, Plan, VA och Näringsliv Sportsliga chans att hinna med – främst VA Undvika kollisioner Förebygga § 6 Vattentjänstlagen Frigöra resurser!!! Investering för framtiden som alla har nytta av!

16 Problemområden Messlingen Nysätern Fjällnäs Kåvan Skärsjövålen
Slagavallen

17 VA dag för politiker och tjänstemän
Kommunala spelplanen Grupparbeten - Specialare Vad ska vi prioritera att åtgärda först och varför (vilka kriterier styr oss)? (5 exempel) Översiktsplan för Härjedalens kommun antagen God planberedskap och investera i VA-system för att underlätta fortsatt utveckling Brist på kapacitet i de kommunala VA-anläggningarna får inte utgöra hinder för fortsatt tillväxt av turismen

18 Politikernas sammanfattning av VA dagen
• Översyn behöver göras av VA-taxan. • Särtaxa ska tillämpas där det krävs. • Nej till tillfälliga lösningar i väntan på utbyggnad av allmän VA-anläggning. • Om GA ska vara ett alternativ bör detta vara som hel VA-anläggning (nät och anläggningar). • Investeringsplaner med öronmärkta projekt måste upprättas för den befintliga allmänna VA-anläggningen. • Intensifiera tillsynen av enskilda avloppsanläggningar och analysera resursbehov för detta. • Ta fram förslag till ersättningsmodell för onyttigblivna anläggningar.

19 Vattenprojektet Fiskeplanen
LIS (Landsbygdutveckling i strandnära områden) Hög skyddsnivå (små avlopp) Vatten och avloppsplan Vattenskyddsområden


Ladda ner ppt "Vattenprojekt Härjedalens kommun Pär Olofsson Janne Gabrielsson"

Liknande presentationer


Google-annonser