Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPDRAG: •Revidera handlingsprogram om inflytande för barn och ungdomar •Skapa förutsättningar för att införliva barnkonventionen i Borås Stad Inflytande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPDRAG: •Revidera handlingsprogram om inflytande för barn och ungdomar •Skapa förutsättningar för att införliva barnkonventionen i Borås Stad Inflytande."— Presentationens avskrift:

1 UPPDRAG: •Revidera handlingsprogram om inflytande för barn och ungdomar •Skapa förutsättningar för att införliva barnkonventionen i Borås Stad Inflytande för barn och ungdomar

2 Utvärdering Nätverk Inflytande Fritid Forum på nätet Inflytande skola & förskola Samsyn/ Samverkan Former för besluts- fattande Demokrati- utbildning Ungdoms- råd Rådslag med politiker Ungdoms- fullmäktige Barn- Forum Samordnings- /utföraransvar Styrgrupp Inflytande för barn och ungdomar Utbildning i barnkonven- tionen Start 2004 Implementering 2010- Utveckling 2009-

3 Inflytande Fritid Forum på nätet Inflytande skola & förskola Ungdoms- råd Barn- Forum Inflytande för barn och ungdomar

4 Inflytande Fritid Forum på nätet Inflytande skola& förskola Ungdoms- råd Barn- Forum Inflytande för barn och ungdomar Möten på ungas villkor

5 Inflytande Fritid Forum på nätet Inflytande skola & förskola Ungdoms- råd Barn- Forum Inflytande för barn och ungdomar Möten på ungas villkor Inflytande på fritid • Barn och ungdomar har inflytande i vår kultur- och fritidsverksamhet • Verksamheten främjar självständighet, ansvar, mångfald, utveckling, delaktighet och inflytande Strategi: Demokratiutbildning, stötta nätverk Samordningsansvar: VC Fritid, Kultur, FOF Start 2009

6 Inflytande Fritid Forum på nätet Inflytande skola & förskola Ungdoms- råd Barn- Forum Inflytande för barn och ungdomar Möten på ungas villkor Ungdomsråd • Ett centralt ungdomsråd fångar upp och driver övergripande frågor som ungdomar i Borås Stad tycker är viktiga • Unga ifrån 7-9 skolor, gymnasieskolor och fritids- gårdarnas gårdsråd. Fungerar som remissinstans och driver egna frågor Strategi: En samordnare stöttar och inspirerar ungdomarna och finns med på ungdomarnas möten. Hjälper även till med att marknadsföra arbetet och förmedla kontakter. Samordningsansvar: FOF Start 2004

7 Inflytande Fritid Forum på nätet Inflytande skola & förskola Ungdoms- råd Barn- Forum Inflytande för barn och ungdomar Möten på ungas villkor Barnforum • Vi lyssnar på barns åsikter i frågor som berör dem med hänsyn till barnets ålder och mognad (Artikel 12) • Barns åsikter och förslag tas tillvara som en resurs i vårt arbete Strategi: Ordna mötesplatser mellan barn, föräldrar och beslutsfattare. Möt barnen på deras egna arenor. Samordna barngrupper, förslagsvis i förskola och skola. Samordningsansvar: FOF Start 2012

8 Inflytande Fritid Forum på nätet Inflytande skola & förskola Ungdoms- råd Barn- Forum Inflytande för barn och ungdomar Möten på ungas villkor Forum på nätet • Det är viktigt att vårt arbete med ungas inflytande syns • och att hitta kanaler för att möta barn och ungdomar Strategi: Att marknadsföra arbetet med Ungas Inflytande på Borås Stads hemsida i arbetet inåt i kommunen. När det gäller att möta ungdomarna - just nu: Facebook. Samordningsansvar: FOF Start 2009

9 Nätverk Samsyn/ Samverkan Samordnings- /utföraransvar Styrgrupp Inflytande för barn och ungdomar

10 Nätverk Samsyn/ Samverkan Samordnings- /utföraransvar Styrgrupp Inflytande för barn och ungdomar Bemanning Styrgrupp • En styrgrupp för arbetet med inflytande för barn och ungdomar ansvarar för arbetet. Det är den Strategiska Utvecklingsgruppen För Folkhälsofrågor - SUFF (Ansvariga politiker & chefstjänstemän) Strategi: Samordnare träffar denna grupp två gånger per år. En gång på hösten då prioriteringar och arbetsområden diskuteras och en gång på hösten när gruppen får återkoppling Samordningsansvar: FOF Start 2008

11 Nätverk Samsyn/ Samverkan Samordnings- /utföraransvar Styrgrupp Inflytande för barn och ungdomar Bemanning Nätverk • Vi vill ha effektiva nätverk som säkerställer dialogen mellan unga och beslutsfattare. Dessa är viktiga kuggar i hjulen. Strategi: Att bjuda in till nätverksträffar för att stötta, erbjuda erfarenhetsutbyte och inspiration. Ex: Kontaktlärarnätverk & lokala ungdomssamordnarnätverk Samordningsansvar: FOF Start 2008

12 Nätverk Samsyn/ Samverkan Samordnings- /utföraransvar Styrgrupp Inflytande för barn och ungdomar Bemanning Samsyn/Samverkan • En lyckad implementering av inflytandearbetet förutsätter att det på varje förvaltning finns ett barn- och ungdomsombud (kontaktperson) • Bygga upp ett nätverk mellan förvaltningar kring barn- och ungdomars inflytande Strategi: Implementeringsträffar och marknadsföring av paletten Samordningsansvar: FOF Start 2010 Klart 2013

13 Nätverk Samsyn/ Samverkan Samordnings- /utföraransvar Styrgrupp Inflytande för barn och ungdomar Bemanning Samordnings- och utförandeansvar • Ett levande program i en så omfattande verksamhet som Borås Stad, förutsätter strategiskt samordnings- och utförandeinsatser med tillgång till tydligt mandat och förankring Strategi: För detta krävs två samordnare/strateger. En med ansvar för ungdomars inflytande på 100% och en för arbetet med barns inflytande på 100%. Dessa båda kan driva och utveckla arbetet med inflytande för barn och ungdomar. Samordningsansvar: FOF Start 2012 Klart 2013

14 Former för besluts- fattande Demokrati- utbildning Inflytande för barn och ungdomar Utbildning i barnkonven- tionen

15 Former för besluts- fattande Demokrati- utbildning Inflytande för barn och ungdomar Utbildning i barnkonven- tionen Implementeringsinsatser Demokratiutbildning • Att genom utbildning främja delaktighet och inflytande bland unga på skolor och på vår kultur- och fritidsverksamhet • Att få till en bra och rättvis samverkan och dialog mellan unga och beslutsfattare Strategi: 2009: Att utbilda elevråd, gårdsråd i samverkan med skol- och fritidsgårdspersonal i demokrati, enligt Trialogmetoden. 2010: Att utbilda ungdomsråd i samverkan med politiker och tjänstemän Samordningsansvar: FOF Start 2009

16 Former för besluts- fattande Demokrati- utbildning Inflytande för barn och ungdomar Utbildning i barnkonven- tionen Implementeringsinsatser Utbildning i barnkonventionen • Utbilda i barnkonventionen Strategi: Utbildningsdag för ledande politiker och tjänstemän, barn- och ungdomsombud och lokala nätverk Sprida goda exempel från vår verksamhet. T ex: Pilotprojekt på Sjöbo - Inflytande på riktigt & Inflytandeprojekt på Hässlehus Samordningsansvar: FOF, KLK Start 2011

17 Former för besluts- fattande Demokrati- utbildning Inflytande för barn och ungdomar Utbildning i barnkonven- tionen Implementeringsinsatser Former för beslutsfattande • Att se över former för beslutsfattande så att principen om barnets bästa beaktas och att dialogen säkras. Strategi: Att införa rutiner för att säkra ärendegången i nämnder. Steg ett är att pilotförvaltningar inför barn- och ungdomschecklistor eller barnkonsekvensanalyser. Årligen görs ett barn- och ungdomsbokslut (kopplat till välfärdsbokslutet) för att följa upp detta. Samordningsansvar: FOF och barn- och ungdomsombud (kontaktperson) på varje förvaltning Start 2011

18 Rådslag med politiker Ungdoms- fullmäktige Inflytande för barn och ungdomar Implementering 2010- Utveckling 2009-

19 Rådslag med politiker Ungdoms- fullmäktige Inflytande för barn och ungdomar Implementering 2010- Utveckling 2009- Dialog unga & vuxna Rådslag med politiker • Att öka förståelse mellan ungdomar och politiker • Skapa mötesplatser där de möts • Knyta kontakter Strategi: Ungdomsrådet har 2 fadderpolitiker från alla centrala förvaltningar och kommundelsförvaltningar. Dessa träffas minst en gång per termin under olika former, oftast informella. Dessa planeras av ungdomar och politiker tillsammans. Samordningsansvar: FOF Start 2007

20 Rådslag med politiker Ungdoms- fullmäktige Inflytande för barn och ungdomar Implementering 2010- Utveckling 2009- Dialog unga & vuxna Ungdomsfullmäktige • Skapa mötesplatser/forum för dialog mellan unga och vuxna IRL Strategi: Arrangera ungdomsfullmäktige eller liknande med syfte att lyfta fram barn och ungdomars åsikter. Skapa kontakter mellan unga & beslutsfattare Samordningsansvar: FOF Start 2011

21 Utvärdering Inflytande för barn och ungdomar Utvärdering • Vi har en övergripande strategi och ett levande och gemensamt handlingsprogram om inflytande för barn och ungdomar, som utvärderas regelbundet Strategi: Vi följer upp arbetet med handlingsprogrammet (paletten) Årligen görs barn och ungdomsbokslut Samordningsansvar: FOF Start 2009 Klart 2013

22 Tidsplan Start 2004 Utveckling 2009- Implementering 2010- Inflytande skola & förskola Inflytande Fritid Ungdoms- råd Ungdoms- fullmäktige Rådslag m politiker Utvärd- ering Nätverk Forum på nätet Samsyn/ Samverkan Former för beslut Demokrati- utbildning Barn- Forum Sam- /utförar ansvar Styrgrupp Utb. barnkonven- tionen 2013


Ladda ner ppt "UPPDRAG: •Revidera handlingsprogram om inflytande för barn och ungdomar •Skapa förutsättningar för att införliva barnkonventionen i Borås Stad Inflytande."

Liknande presentationer


Google-annonser