Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Värmland 2010-02-16 Kunskapsutveckling i Socialtjänsten REGIONALA STÖDSTRUKTURER i ett större sammanhang.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Värmland 2010-02-16 Kunskapsutveckling i Socialtjänsten REGIONALA STÖDSTRUKTURER i ett större sammanhang."— Presentationens avskrift:

1 Region Värmland 2010-02-16 Kunskapsutveckling i Socialtjänsten REGIONALA STÖDSTRUKTURER i ett större sammanhang

2 Nationell plattform huvuduppdraget Överenskommelse om att lägga grunden för ett framtida gemensamt arbete utifrån förslagen i SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren. Målet med arbetet är att utarbeta förslag till en plattform för samordnade och långsiktiga insatser till stöd för en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten. Med denna plattform som grund ska sedan framtida överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting kunna träffas. Avsikten är att ett första avtal till stöd för evidensbaserad praktik ska träda i kraft under 2010

3 Nationell plattform för evidensbaserad praktik Utarbeta förslag på modeller för hur behovet av regionala strukturer för stöd till implementering, utvärdering, utbildning etc långsiktigt kan tillgodoses. Man ska i förslagen även beakta hur landstingens motsvarande verksamheter kan involveras.

4 WORKSHOPS 2009 Några slutsatser -Det finns en flora av olika stödstrukturer som behöver samordnas -Många kommuner saknar förutsättningar för att själva skapa och vidmakthålla strukturer för en kunskapsbaserad socialtjänst -Det saknas fora där kommuner och landsting kan samverka kring kunskaps- och utvecklingsfrågor -Det behövs strategier på läns- regionnivå inom det sociala området - Statens kortsiktiga projektmedel bör ersättas med långsiktiga ekonomiska bidrag som kan fördelas utifrån regionala prioriteringar -Huvudmännen behöver organisera för lärande miljöer där kunskapsutveckling är ett naturligt inslag (kontinuerlig fortbildning, utrymme för kunskapsinhämtning, system för uppföljning och utvärdering etc)

5 Att stärka de regionala strukturerna till stöd för kunskapsutveckling inom äldreområdet Hur hänger allt ihop….? SOU 2008:18 ”En evidensbaserad praktik inom socialtjänsten –till nytta för brukaren” Nationell plattform för evidensbaserad praktik i socialtjänsten Workshops i alla regioner/län Program för en god äldreomsorg Regionala stödstrukturer Avsiktsförklaringar

6 Regionala stödstrukturer - inom ramen för Nationell plattform för en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Målsättning •Ge långsiktigt stöd för kunskapsutveckling, implementering av riktlinjer, ny kunskap, genomförande, uppföljning och utvärdering mm •Skapa underlag för politiska strategier och prioriteringar •Regionen/länet som en viktig dialogpartner mellan den lokala och nationella nivån. •En nivå för både ”top-down” och ”bottom up”. Viktiga stödstrukturer kan bl a vara fou-miljöer, universitet/högskola, olika nätverk för verksamheter och ledning etc.

7 Regionala stödstrukturer – äldreområdet en pilot! •Totalt inom ramen för Program för en god äldreomsorg: 50 mkr för 2010, 60 mkr för 2011 och 110 mk för 2012- - inkluderar bidrag till regionala stödstrukturer, ÖJ, IT- strategin, ledarskap mm. •Regionala stödstrukturer: 15 mkr. Nyckeltal ska tas fram för fördelning av 13 mkr under 2010. •FoU inom äldreområdet har fått 10 mkr för 2010. •En avtalsmodell ska utvecklas där huvudmännen ska avge avsiktsförklaringar. Klart i maj 2010 och ett första avtal ska träda i kraft i juli 2010.

8 Exempel på avsiktsförklaringar •På vilket sätt satsningarna på stödstrukturer förväntas leda till bättre kvalitet i äldreomsorgen samt hur detta ska följas upp och redovisas. •Att länets/regionens samtliga kommuner och landstinget är delaktiga •På vilket sätt FoU-kompetens, universitet/högskola eller motsvarande förväntas bidra till högre kvalitet •Hur de strukturer länen planerar för efterhand kan appliceras på hela socialtjänsten samt gränssnittet mot hälso- och sjukvården. Ta tillvara erfarenheter från Kunskap till Praktik. •Hur arbetet är koordinerat med bildandet av regionala it-plattformar. •På vilket sätt stödstrukturerna kan bidra till att olika data såsom Öppna Jämförelser, kvalitetsindikatorer etc. kan utgöra konkreta redskap för verksamhetsanalyser och – utveckling inom äldreomsorgen.

9 Processen har börjat….. Inriktning •Utgå från länens/regionens förutsättningar •Länkas in i länen/regionens behov •Ej detaljstyrt, kortsiktigt statsbidrag •Länsnivå; samtliga kommuner + landstinget är ”part” •På sikt omfatta hela socialtjänsten + gränsnittet hälso- och sjukvård •Koppla ihop FoU och välfärdsområdet i en sammanhållen läns- regionstruktur (regionala utvecklingsfrågor, dialog nationell-lokal nivå) •Samordna pågående nationella arbeten

10 Program för en god äldreomsorg Stärkta regionala strukturer till stöd för kunskapsutveckling inom äldreområdet Processledare; Marie Ernestad marie.ernestad@skl.se 070 – 288 2975 Projektledare; Camilla Sköld Jansson, SKL Ann-Christin Tauberman, socialdepartementet Styrgrupp; Sabina Wikgren Orstam, SKL Gunilla Malmborg, socialdepartementet


Ladda ner ppt "Region Värmland 2010-02-16 Kunskapsutveckling i Socialtjänsten REGIONALA STÖDSTRUKTURER i ett större sammanhang."

Liknande presentationer


Google-annonser