Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att bygga infrastruktur för socialtjänsten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att bygga infrastruktur för socialtjänsten"— Presentationens avskrift:

1 Att bygga infrastruktur för socialtjänsten
Program för god äldreomsorg Stärkta regionala strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten Statsbidrag ÄO 2010 Nya former för statens stöd till kunskapsutveckling. Satsning Äldre Att bygga infrastruktur för socialtjänsten Avsiktsförklaringar Vårdsamverkan Fyrbodal Ledningsgrupp

2 Program för god äldreomsorg ”Det skall vara lätt att göra rätt”
Nya former för statens stöd till kunskapsutveckling. Satsning Äldre Program för god äldreomsorg Överrenskommelse Staten & SKL Stärkta regionala strukturer för kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten (Wigzell) ”Det skall vara lätt att göra rätt” Överrenskommelse Staten & SKL Statsbidrag till utvecklingen av insatserna för äldre Prestationsbaserad del (1/3) Överrenskommelse Staten & SKL Vanligt statsbidrag (2/3) Avsiktsförklaringar Reglera huvudmännens åtaganden Västkom/VGR (Maj 2010) Fyrbodal Kommun FoU - äldreområdet Kvalitetsregister Senior Alert Palliativa registret Regionala strukturer för kunskapsutvecklingen inom äldreområdet Systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre Statens fokus flyttas från Projekt och Aktiviteter till att långsiktigt säkra Resultat och Nytta Nationella IT-strategin VoO Försöksverksamhet för de mest sjuka äldre Förstärkt ledarskap Entreprenörskap & Mångfald Statliga uppdrag kring bl.a. utvärdering och samordning Utveckling av tillgång på data

3 Program för god äldreomsorg ”Det skall vara lätt att göra rätt”
Nya former för statens stöd till kunskapsutveckling. Satsning Äldre Program för god äldreomsorg Överrenskommelse Staten & SKL Stärkta regionala strukturer för kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten (Wigzell) ”Det skall vara lätt att göra rätt” Överrenskommelse Staten & SKL Statsbidrag till utvecklingen av insatserna för äldre Prestationsbaserad del (1/3) Överrenskommelse Staten & SKL Vanligt statsbidrag (2/3) Avsiktsförklaringar Reglera huvudmännens åtaganden Västkom/VGR (Maj 2010) Fyrbodal Kommun FoU - äldreområdet Kvalitetsregister Senior Alert Palliativa registret Regionala strukturer för kunskapsutvecklingen inom äldreområdet Systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre Nationella IT-strategin VoO Katalysator för Resultat & Nytta Bygga stödstrukturer interkommunalt och på VSFBD-arenan (Resurser aviserade) Försöksverksamhet för de mest sjuka äldre Förstärkt ledarskap Entreprenörskap & Mångfald Statliga uppdrag kring bl.a. utvärdering och samordning Utveckling av tillgång på data

4 Program för god äldreomsorg
Att bygga infrastruktur för socialtjänsten

5 Hur kan man utveckla socialtjänsten så att den klarar….
Den demografiska förändringen med allt fler äldre Att driva utvecklingen mot en evidensbaserad praktik Att tillse behovet av kompetens på olika nivåer i organisationen Införandet av fritt val – bland annat genom LoV Kunniga brukare som ställer krav på information och inflytande

6 En massa delar ingår Program för god äldreomsorg Nationell IT-strategi
Utveckla tillgång till data Förstärkt ledarskap Regionala strukturer för kunskap

7 Nationell IT-strategi
Om IT ska fungera maximalt i vård- och omsorg måste den tekniska infrastrukturen finnas på plats. Samverkan och erfarenhetsutbyte kring IT-stöd gör att alla kommuner, oavsett storlek, kan utveckla vården och omsorgen.

8 Det hänger ihop… Program för god äldreomsorg Nationell IT-strategi
Utveckla tillgång till data Förstärkt ledarskap Regionala strukturer för kunskap

9

10 Prestationsbaserade statsbidrag till insatser för äldre
SYFTE Stimulera utveckling och ständiga förbättringar Långsiktighet Belöna prestationer och resultat Tillgång till standardiserade och relevanta data Alla ska med Begripligt, hanterbart och meningsfullt

11 Medel till kommuner och landsting
Prestationsersättning – 100 miljoner Stöd till ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre – 66 miljoner Försöksverksamheter – 70 miljoner Tre år

12 Prestationsersättning – 100 miljoner
Inget ansökningsförfarande Registrering i Svenska Palliativregistret och Senior alert premieras Utbetalas automatiskt i efterskott när prestationen uppnåtts Kommuner och landsting varsin pott Pengar utbetalas till kommuner och landsting som sedan förfogar fritt över medlen Tvåstegsförfarande: kvalificering/fördelning Fördel om kommuner och landsting samarbetar

13 Svenska palliativregistret – 40 + 10 miljoner
Mål – Deltagande i Svenska Palliativregistret 40 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting som registrerar 40 % eller fler av dödsfallen i Svenska Palliativregistret. Ytterligare 10 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting som registrerar 70 procent eller fler. Mätt som andel registreringar per kommun i förhållande till antalet dödsfall i kommunen. Målet höjs till 50 % för 2011 och 70 % för 2012, med förbehåll för riksdagens medgivande av medel. Mätperiod: Oktober – december 2010 Skilda potter till kommuner och landsting De som kvalificerat sig till 40 resp. 10 miljoner får dela på pengarna utifrån befolkningens storlek

14 Senior alert – 50 miljoner
Mål – Deltagande i Senior Alert 50 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting där samtliga relevanta verksamheter har påbörjat registrering i Senior Alert. Relevanta verksamheter är SÄBO, hemsjukvård, korttidsboende, sjukhus (medicin, geriatrik, kirurgi, ortopedi, infektion) – varje kommun och landsting ansvarar för att ta fram sin egen lista En särskild införandeprocess – körkort, lösenord och lokal koordinator och samtliga relevanta verksamheter identifierade Skilda potter kommun/landsting 50 miljoner delas med antalet utförda registreringar i relevanta verksamheter Ersättning per utförd registrering

15 Stöd till ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre – 66 miljoner
Syfte: Stöd till kommuner och landsting i införandet av två kvalitetsregister och till förbättringsarbete inom området sjuka äldre Kommuner och landsting kommer överens om hur länets medel ska användas Överenskommelse skrivs med SKL Pengar utbetalas enligt beslutad fördelning utifrån antalet kommuner i länet Möjligt att avsätta medel till kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre – ca 300 tkr Uppföljning via resultat i kvalitetsregister

16 Försöksverksamheter – 70 miljoner
Utlysningsförfarande Samverkan med den äldre i centrum – processtöd Organisatoriska lösningar som bidrar till förbättrat samarbete kring de mest sjuka äldre Helhetsperspektiv på vård- och omsorgskedjan Kan sökas av kommuner och landsting samt av privata/enskilda och idéburna verksamheter och organisationer – ca projekt. Expertgrupp definierar kriterier – 1-2 personer från läns- och regionförbunden. Första expertgruppsmötet är april lunch-lunch Politisk förankring krävs

17 Fördelning av medel från SKL
Fördelning av 66* + 13 milj. kr Stockholm 7, Västra Götaland 9,6 Uppsala 2,6 Värmland 3,6 Sörmland 2,6 Örebro 3,1 Östergötland 3,1 Västmanland 3,1 Jönköping 3,1 Dalarna 3,6 Kronoberg 2,6 Gävleborg 3,1 Kalmar 3,1 Västernorrland 2,6 Gotland 2,6 Jämtland 2,6 Blekinge 2,6 Västerbotten 3,6 Skåne 7,6 Norrbotten 3,6 Halland 2,6 * 2 milj. kr till varje län, resten i förhållande till antal kommuner med jämkning för små län. Samtliga får medel till minst 4 tjänster á kr

18 Ett stöd i formulerandet av avsiktsförklaringar
Stärkta regionala strukturer till stöd för kunskapsutveckling inom äldreområdet Ett stöd i formulerandet av avsiktsförklaringar Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har i december 2009 slutit en överenskommelse om ett treårigt utvecklingsarbete genom satsningen på Program för en god äldreomsorg. Medel motsvarande 15 mkr har avsatts för att påbörja uppbyggnad av stödstrukturer under 2010, varav 2 mkr avser nationellt stöd och samordning av utvecklingsarbetet, samt utvärdering av satsningen. Arbetet med regionala stödstrukturer inom äldreområdet liksom framtagandet av avsiktsförklaringar, kommer att utgöra en pilot och utvidgad del av plattformsarbetet för en evidensbaserad praktik, för att senare omfatta hela socialtjänsten. Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja länet/regionen med ett praktiskt verksamhetsstöd, liksom att utgöra en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet. Stödstrukturerna ska skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten som bygger på bästa tillgängliga kunskap, brukarens kunskap och önskemål och professionens expertis. För att få tillgång till statsbidragen ska länens/regionernas åtaganden beskrivas, vilket sker genom de avsiktsförklaringar som omnämns i Program för en god äldreomsorg. Följande frågeområden kan tjäna som mall för länens/regionernas formuleringar:

19 Innehåll Avsiktsförklaring
1. Lägesbeskrivning Beskriv kortfattat hur länets/regionens stödstrukturer för kunskapsutveckling ser ut idag (jämför ev underlag från workshop hösten -09) Vilka stödstrukturer finns? Vilken roll har FoU-miljöer, universitet och högskolor? Vilken roll har professionen? Hur ser länets politiska struktur och mandat ut för att kunna säkerställa kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten? Styrkor och svagheter med nuvarande stödstrukturer? 2. Satsningen leder till bättre kvalitet Program för en god äldreomsorg är ett treårigt utvecklingsarbete: Det övergripande målet med satsningen på regionala stödstrukturer är, som tidigare nämnts, att de långsiktigt ska kunna försörja länet/regionen med ett praktiskt verksamhetsstöd liksom att utgöra en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet. Beskriv utvecklingsarbetet i länet/regionen utifrån följande frågeställningar: Vilka mål och delmål har ställts upp för utvecklingsarbetet i länet/regionen? På vilket sätt kommer målen att följs upp? Hur kommer länet/regionen att använda statsbidraget för att stärka de regionala stödstrukturerna? Vilka insatser/åtgärder tänker man satsa på? På vilket sätt förväntas statsbidraget främja en evidensbaserad praktik och god kvalitet inom äldreområdet? 3. Samverkan mellan kommunernas socialtjänst och angränsande områden inom landstingens hälso- och sjukvård Beskriv på vilket sätt länets kommuner och landsting kommer att delta i utvecklingsarbetet till stöd för kunskapsutvecklingen inom äldreområdet. Hur kommer samarbetet mellan socialtjänsten och landstingets angränsande områden att se ut under tiden för utvecklingsarbetet? Vilka åtaganden avser parterna att ta på sig under projektet? Hur kommer ansvaret att föredelas mellan olika huvudmän/aktörer? 4. FoU-kompetens, universitet och högskolor Beskriv på vilket sätt FoU-kompetens, universitet/högskola eller motsvarande genom satsningen förväntas bidra till högre kvalitet. Beskriv - under förutsättning att stimulansbidrag erhållits för hur insatserna vid FoU-verksamheten inom äldreområdet kan samordnas med utvecklingsarbetet av regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling. Innehåll Avsiktsförklaring

20 Innehåll Avsiktsförklaring
5. Hela socialtjänsten Beskriv om, och i så fall hur, de strukturer som länet/regionen planerar för på sikt kan appliceras på hela socialtjänsten, d v s även på individ- och familjeomsorgen, funktionshinderområdet samt gränssnittet till hälso- och sjukvård. Om länet/regionen redan har erfarenhet av arbete med att stärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten, t ex genom projektet Kunskap till Praktik – hur kommer de erfarenheterna att tillvaratas? 6. Koordinering med regionala IT-plattformar Beskriv var länet/regionen befinner sig i arbetet med den regionala IT-plattformen samt hur det kan koordineras med utvecklingen av de regionala stödstrukturerna. 7. Regionala stödstrukturer för verksamhetsanalyser mm. Beskriv på vilket sätt satsningen på de regionala stödstrukturerna i länet avser att tillvarata data från Öppna Jämförelser, kvalitetsindikatorer mm som redskap för verksamhetsanalyser. 8. Brukarmedverkan/brukarinflytande Beskriv på vilket sätt de stärkta regionala stödstrukturerna kan involvera brukare/brukarorganisationer i det fortsatta utvecklingsarbetet för en evidensbaserad praktik inom äldreområdet? 9. Övrigt Här kan annat beskrivas som kan vara av vikt i arbetet med att skapa goda förutsättningar för kunskapsutveckling inom äldreområdet och/eller hela socialtjänsten. Innehåll Avsiktsförklaring Avsiktsförklaring Fyrbodal innan 1 maj 2010 (Fyrbodal KomF. + VSFBD) Sammanställning länsnivå under maj därefter till SKL för presentation till departementet Workshops i Fyrbodal under hösten


Ladda ner ppt "Att bygga infrastruktur för socialtjänsten"

Liknande presentationer


Google-annonser