Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mottagande i särskolan för elever med utländsk bakgrund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mottagande i särskolan för elever med utländsk bakgrund"— Presentationens avskrift:

1 Mottagande i särskolan för elever med utländsk bakgrund
Kristina Svensson SPSM, 2010

2 Kristina Svensson SPSM, 2010
Specialpedagogiska skolmyndigheten Bildades 1 juli 2008 Har övertagit all verksamhet inom: Specialpedagogiska institutet Specialskolemyndigheten Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, Sisus Kristina Svensson SPSM, 2010

3 Kristina Svensson SPSM, 2010
Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens samlade stöd i specialpedagogiska skolfrågor Övergripande uppdrag: Alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier Kristina Svensson SPSM, 2010

4 Kristina Svensson SPSM, 2010
Våra uppgifter är Att ge specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän Främja tillgången på läromedel Driva specialskolor för vissa elevgrupper Fördela statsbidrag till vissa utbildningsanordnare och för vissa korta studier Kristina Svensson SPSM, 2010

5 Kristina Svensson SPSM, 2010
Kristina Svensson SPSM, 2010

6 Mottagande i särskolan för elever med utländsk bakgrund
Kristina Svensson SPSM, 2010

7 Ökad kunskap om mångfald i särskolan
Kristina Svensson SPSM, 2010

8 Projektet ”Ökad kunskap om mångfald i särskolan”
Utvecklingsinsatser Kunskapsuppbyggnad Utveckling av bedömningsmaterial Högskolekurs Seminarier Kristina Svensson SPSM, 2010

9 Vägledning inför mottagande
Utredning av elever med annan språklig och kulturell bakgrund än svensk ställer ofta högre krav på kunskap och professionalitet Dialog med föräldrar Utredningsprocess och bedömning Språkets betydelse för utveckling och lärande Kristina Svensson SPSM, 2010

10 Kulturmöteskompetens och interkulturalitet
En utgångspunkt för Vägledningen är det sociokulturella perspektivet på utveckling, utbildning och lärande Interkulturalitet betyder att hänsyn tas till varje persons referenser, bakgrund och styrkor Kristina Svensson SPSM, 2010

11 Olika synsätt på funktionsnedsättning
Innebörden av begreppet utvecklingsstörning varierar såväl historiskt och över tid som mellan olika kulturer Samhällets utformning och kulturella traditioner har också en avgörande betydelse för vilka krav som ställs på människors förmågor, liksom för vilka former av stöd som utvecklas Kristina Svensson SPSM, 2010

12 Möten mellan olika erfarenheter
Synen på individen i relation till samhälle och familj framställs ofta som betydelsebärande I Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) betonas vikten av samtal och samverkan med föräldrar och nyanlända elever Kristina Svensson SPSM, 2010

13 Delaktighet och inflytande
Det är skolan som har huvudansvaret för att skapa förutsättningar för en bra relation och samverkan med föräldrarna Det svenska skolsystemets uppdelning i särskola och grundskola är unikt och för många svårgripbart Kristina Svensson SPSM, 2010

14 Tolk – en ömsesidig angelägenhet
Som ett stöd för att undanröja språkliga hinder i kommunikationen bör självklart tolk användas vid behov Detta regleras även i ”Förvaltningslagen 8 § ( SFS 1986:223 ) Kristina Svensson SPSM, 2010

15 Skolsvårigheter uppmärksammas
Om en elev tidigare haft svårigheter i skolan kan detta uppmärksammas redan vid mottagandesamtal och kartläggning av elevens skolbakgrund Konkreta insatser för att stödja elevens språk- och kunskapsutveckling genom modersmålsundervisning och studiehandledning på elevens modersmål Språkutvecklingsanalys är ett mycket viktigt redskap i kartläggning av tvåspråkliga elevers utveckling Kristina Svensson SPSM, 2010

16 Att särskilt uppmärksamma vid utredning
”Att utreda barn med annan kulturell bakgrund är en mycket grannlaga uppgift ” ( Smedler & Tideman ) I den pedagogiska utredningen framgår vilken kunskapsnivå barnet befinner sig i förhållande till andra barn i samma åldersgrupp Psykologutredningen utreder om barnet har en utvecklingsstörning Kristina Svensson SPSM, 2010

17 Beslut och återkoppling till föräldrar och elev
”En nationell strategi” antogs av riksdagen 1999, för att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige Beslut om återgivningssamtal Kristina Svensson SPSM, 2010

18 Kristina Svensson SPSM, 2010
Att undvika utsatthet ” Att ha en funktionsnedsättning och samtidigt en utländsk bakgrund beskrivs ofta som en dubbel utsatthet. Det är en beskrivning som har sin grund i bristande stöd från skolans sida och inte i personliga egenskaper. Inte en enda elev som aktualiseras för ett mottagande i särskola ska känna sig utsatt – ett sätt att nå dit är att stödja professionella vid deras möten med eleverna och deras anhöriga” Kristina Svensson SPSM, 2010

19 Kristina Svensson SPSM, 2010
Först när man får något gemensamt, det är då kommunikation uppstår och när kommunikation uppstår får man förståelse och när man får förståelse, det är då fördomarna faller. Det är integration. Pär Johansson, Glada Hudikteatern Kristina Svensson SPSM, 2010

20 Tack för att ni lyssnade på mig!
Kristina Svensson SPSM, 2010


Ladda ner ppt "Mottagande i särskolan för elever med utländsk bakgrund"

Liknande presentationer


Google-annonser