Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Exempel utifrån ett antal målområden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Exempel utifrån ett antal målområden"— Presentationens avskrift:

1 Exempel utifrån ett antal målområden
Förskolans innehåll Exempel utifrån ett antal målområden Center för skolutveckling

2 Vårdnadshavare/ föräldrar
Barn Vårdnadshavare/ föräldrar Arbetslaget Förskolechefen Barns inflytande SFS 2010:800 4 kap. 9, 12-14, §§ Läroplan för förskolan 2.3 Barns inflytande 2.7 Förskolechefens ansvar Ska ges möjlighet till att uttrycka sina åsikter. Ska ges inflytande över verksamheten. Ska kunna få möjlighet att föra sin egen talan. Ska kunna påverka skeenden i förskolan. Ingå i forum för samråd. Barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara. - Ska företräda sina barn i dialoger med förskolans ledning och dess personal. - Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. - Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. Förskollärare ska ansvara för: Att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. Arbetslaget ska: Låta barnen få uttrycka sina åsikter i det dagliga arbetet och på andra sätt få inflytande över verksamheten. När det gäller de yngsta barnen gäller det att samspela med barnen och tolka deras agerande och kroppsliga uttryck. Skall uppmuntra, stödja barns delaktighet och inflytande. Vid varje förskole- enhet skall det finnas minst ett forum för inflytande. Förskolechefen bör vara ordförande och forumet skall bestå av representanter för förskollärare och annan personal. Att leda ett forum för samråd eller ge information, detta kan delegeras till en medarbetare. Alla som ingår i forumet ska informeras av vad som gäller i fråga om inflytande och om huvuddragen i de bestämmelser som reglerar utbildningen. Syftet är att ge inflytande. Center för skolutveckling LäsaSkrivaRäkna 2012

3 Vårdnadshavare/ föräldrar
Barn Vårdnadshavare/ föräldrar Arbetslaget Förskolechefen Forts. Barns inflytande SFS 2010:800 4 kap. 9, 12-14, §§ Läroplan för förskolan 2.3 Barns inflytande 2.7 Förskolechefens ansvar Vara lyhörd och visa respekt när barn uttrycker sin vilja i vardagliga situationer. Ska synliggöra barns vardagsinflytande och återkoppla så att de (barnen) förstår att deras åsikter har betydelse. Genomföra kontinuerliga observationer, samtal och dokumentation (enskilda barn/ barngruppen) för att ta reda på vilka intentioner och intressen som barnen själva ger uttryck för. Kritiskt granska den egna verksamheten och använda sig av ett ”vetenskapligt förhållningssätt” för planering av den pedagogiska verksamheten och utformning av miljön. Överväga vilka frågor som är viktiga att samråda kring för att ge möjlighet till inflytande. Ge möjligheter för vårdnadshavare att aktivt delta, påverka och samråda. Arbetet skall dokumenteras (systematiskt kvalitetsarbete) med utgångspunkt från nationella mål i läroplanen. Förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas. Center för skolutveckling LäsaSkrivaRäkna 2012

4 Vårdnadshavare/ föräldrar
Barn Vårdnadshavare/ föräldrar Arbetslaget Förskolechefen Systematiskt kvalitetsarbete SFS 2010:800 4 kap. 1-8§§ Läroplan för förskolan 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling. - Varje barns utveckling och lärande ska tillgodoses, följas upp och utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjlighet att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner. - Ska ha inflytande över utvärderingen och kvalitetsarbetet ska vara förankrat. Verksamhetens kvalité skall kontinuerligt dokumenteras, utvärderas och analyseras (inte det enskilda barnet). Det är barnets lärprocesser och lärstrategier som ska analyseras. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska bedrivas under ledning av förskollärare. Hela arbetslaget skall delta i det systematiska kvalitetsarbetet. Ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs enligt bestämmelserna i skollagen. Center för skolutveckling LäsaSkrivaRäkna 2012

5 Vårdnadshavare/ föräldrar
Barn Vårdnadshavare/ föräldrar Arbetslaget Förskolechefen Naturvetenskap Läroplan för förskolan 2.2 Utveckling och lärande 2.7 Förskolechefens ansvar Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, Utvecklar sin förmåga att utskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. - Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att utveckla barns medvetenhet om naturvetenskapliga fenomen. Förskolläraren ska ansvara för: Att det ges förutsättningar för utveckling och lärande och att barnet samtidigt stimuleras och ges möjlighet att använda hela sin förmåga. Att stimulera och utmana barnet i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. Arbetslaget ska: - Utmana barnets nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik. Förskolechefen har som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal ett övergripande ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. - Att personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. Center för skolutveckling LäsaSkrivaRäkna 2012

6 Vårdnadshavare/ föräldrar
Barn Vårdnadshavare/ föräldrar Arbetslaget Förskolechefen Flerspråkighet SFS 2010:800 8 kap. 10§ Läroplan för förskolan 1, 2 Förskolan ska bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet och att utveckla sitt modersmål. På så sätt får barnen bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. - Barn som har ett annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som sitt modersmål. - Förskolan ska bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet och att utveckla sitt modersmål. På så sätt får barnen bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Center för skolutveckling LäsaSkrivaRäkna 2012


Ladda ner ppt "Exempel utifrån ett antal målområden"

Liknande presentationer


Google-annonser