Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte 12 september 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte 12 september 2011"— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte 12 september 2011
Vårt arbete utifrån läroplanens mål

2 Målen bildar helheten i förskolans uppdrag inbördes beroende av varandra.

3 Normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
sin identitet och känner trygghet i den självständighet och tillit till sin egen förmåga känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld

4 Utveckling och lärande
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den självständighet och tillit till sin egen förmåga känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld

5 Vi gör vår egen grönsakssoppa till middag,
och på eftermiddagen görs en variant i sandlådan

6 Skapande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter genom bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

7 Natur Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra sin förståelse för naturvetenskap och sambanden i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

8 Från larv till fjäril….. Vårt vårdträd Vacker giftig flugsvamp finns i skogen… på förskolan odlar vi i låda

9 Språk Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra sitt intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner sitt intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål

10 Högläsning för kompisarna
Barnens egen infotavla Leksaksvisardag Vad behöver vi från köket?

11 Matematik Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av sina och andras problemställningar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

12 Vi spelar spel Väger och mäter Utematte, vi samlar långa och korta pinnar Konstruktionslek

13 Lek Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära

14 Motorik Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

15 Teknik Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar Sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

16

17 Vad flyter och vad sjunker?
Olles experiment Vi gör en vulkan…

18 Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

19 Problemlösning med Nils
Våra matrester blir biogas Vi källsorterar

20


Ladda ner ppt "Föräldramöte 12 september 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser