Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur arbetar vi… …på Slöingeskolan?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur arbetar vi… …på Slöingeskolan?"— Presentationens avskrift:

1 Hur arbetar vi… …på Slöingeskolan?
”Känner du igen din egen skolgång, så har vi misslyckats!”

2 Ny läroplan - Lgr11 Vi har fått en ny läroplan…
…och med den: Nya kursplaner Mer styrt än tidigare. Fokuserar mer på förmågor och färdigheter, än rena faktakunskaper Timplan

3 Elevinflytande Eleverna har möjlighet att vara med och påverka på flera ställen och tillfällen, bl.a.: Kamratstödjare (åk 3-5) och Elevråd Möte varannan vecka. Matråd Möte 1-2 gånger per termin Klassråd Samt i planering, undervisning och bedömning. (Anpassat efter ålder/mognad!)

4 Svenska… ur: LGR11 ”Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och • söka information från olika källor och värdera dessa.”

5 …i praktiken. OAS – Språkbedömning i F-klass Läsinlärning:
Högläsning, rim och ramsor, bokstäver på lek, lyssna efter ljud i ord, ord blir meningar, skriva dagbok, Mumlans alfabet, säkerhet i ljuden, grundläggande läsinlärning med hjälp av ljudningsmetod och helordsmetod, läsa med flyt, läsa mellan raderna, läsa med inlevelse, läsförståelse, läsintresse, boksamtal m.m. Högläsning utvecklar språklig medvetenhet, ordförråd, gemensam läsupplevelse, tränar att lyssna…

6 …i praktiken. Skrivprocessen:
Skrivdans, forma bokstäver, Stora och små bokstäver, bokstäver blir ord, som blir meningar, som blir berättelser. Stavning och skiljetecken. Skriva läsligt för hand och kunna använda datorn. Tankekartor inför berättelser. (Inledning, handling och avslutning. Röd tråd!) Skriva olika typer av texter; Fakta, sagor, poesi, etc. Vi rättar inte ALLT för att barnen ska känna skrivlust.

7 …i praktiken. Tala/Lyssna:
Våga prata inför mindre grupp, sen inför hela klassen etc. Både spontant och förberett! Berätta med en röd tråd och med inlevelse. Redovisa ett arbete, genom använda stödord eller vara tillräckligt påläst. Klara av att aktivt lyssna på information, instruktioner, när andra pratar, visa respekt gentemot den som pratar. Samtala, diskutera, argumentera och motivera. Våga stå för sin åsikt!

8 Matematik… LGR11 ”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.”

9 …i praktiken. Mattelekar, räknesagor och mycket med matematiska begrepp som t.ex. före, efter, dela lika, fler, färre, geometriska former, lika/olika etc. Dubbelt/Hälften, mönster m.m. Matematisk terminologi (Term, summa, kvot etc.) Antal, siffrans värde, tallinje o.s.v.

10 …i praktiken. Genomgångar, individuellt arbete i t.ex. en mattebok, problemlösning och mycket spel, prat, diskussioner och mattelekar. Färdighetsträning, automatisering, använda datorn. Använda konkret material! Allt detta på olika träningsarenor…  (Dator, utematte, klassrum, spelhåla, musik m.m.)

11 TEMA i praktiken… Vid det tematiska arbetet (”Verkstäder”) är det de kommande förmågorna vi tränar på, samt de kunskaper som är relevanta inom det ämne eller arbetsområdet.

12 TEMA Mål (Endast ett urval…) Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

13 TEMA • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället, • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

14 FÖRMÅGOR

15 …men vi har ju FLER ämnen…
Skolverket LGR 11 Unikum Vill du läsa mer, så kommer detta bildspel att finnas tillgängligt på skolans hemsida…


Ladda ner ppt "Hur arbetar vi… …på Slöingeskolan?"

Liknande presentationer


Google-annonser