Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulla Wiklund Musiker/kompositör Rytmiklärare Kungl. Musikhögskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulla Wiklund Musiker/kompositör Rytmiklärare Kungl. Musikhögskolan"— Presentationens avskrift:

1 Ulla Wiklund Musiker/kompositör Rytmiklärare Kungl. Musikhögskolan
Musikpedagogisk forskning Skolverket/Myndigheten för skolutveckling Rikskonserter Skola och kultur i utveckling

2 Skola och kultur i utveckling

3

4

5

6 2009 UW

7

8

9 Pedagogik – förmågan att inte ingripa

10 2009 UW

11 Skolan och kulturen Skolans kulturuppdrag I skolans styrdokument
– t ex de estetiska ämnena Estetiska lärprocesser Estetiska perspektiv i skolans alla ämnen Kulturlivet in i skolan Kulturgaranti / Skapande Skola

12 Inlärning perception produktion

13 Lärande perception produktion reflektion

14

15 perception reception produktion reflektion perception reception

16 yttre inre Estetik – gestaltad erfarenhet

17 Exempel på process 5. Nytt utgångsläge 2. Känning 4. Språng!
3. Känsla av kompetensförlust

18 Kvalitetsredosvisningar
Praktik Studiedagar

19 Kvalitetsredosvisningar
Praktik - Praxis Studiedagar

20 V

21 ballongen trattarna

22 ballongen trattarna 2009 UW

23 Kunskapsutveckling

24 Att utveckla kompetens
Upptäcka problemet Formulera problemet Föreslå lösningar Våga pröva!

25 Estetiska lärprocesser
är ett sätt att arbeta på i skolan som gynnar en kunskapsutveckling där eleven får knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet. Alla språk, alla delar av språkutvecklingen används: talspråk, skriftspråk och de estetiska språken (musik, bild, dans, teater, form, media med mera) för att formulera och gestalta sitt lärande.

26 När kulturen knackar på skolans dörr…

27 Skolans kulturuppdrag
Styrdokumenten: Läroplanen Lgr 11, del 1 och 2 Kursplanerna – varje ämne även de estetiska Estetiska perspektiv i alla ämnen Estetiska lärprocesser

28 Fem kunskapsområden i Lgr 11:
Naturvetenskap Teknik Samhällsvetenskap Humanism Estetik

29 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2:
Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärk­sammas. Även hälso-och livsstilsfrågor ska uppmärksammas. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musice­rande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En har­monisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

30 Del ur Lgr 11: Kursplan i svenska i grundskolan Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

31 Matematik Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

32 Naturvetenskap …Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

33 Ur propostionen om ny lärarutbildning:
De estetiska uttryckssätten har ett egenvärde men är också vägar till kunskap i olika ämnen. ……. Regeringen bedömer därför att kunskaper och kompetenser inom de estetiska områdena är viktiga för de blivande lärarna.

34 Multi-modaliteter Höra Sjunga Läsa Tänka Skriva Tala Känna Skapa Röra
Spela Multi-modaliteter

35 De estetiska språken Musikens språk Bildens språk Dansens språk Rörelsens språk Formens språk Tecknets språk Teaterns språk Talets språk Skriftens språk

36 Kunskapssyn Kriterier - ämnesutveckling Skolutveckling Nya läroplan och kursplaner Estetiska lärprocesser Elevernas delaktighet i sitt lärande Språk- och matematikutveckling Förbättrade resultat

37 I: Kulturen knackar på skolans dörr
II: Skolan lånar kultur III: Skolan har egen kultur IV: Ämnesintegrering V: Elevernas eget skapande och lärande VI: Alla elever, alla lärare och alla ämnen VII: Profilklasser, för vissa elever 2009 UW

38 Fördomar Lärare Konstnärer Fantasilösa Opålitliga Saknar kreativitet
Gammeldags Driver pluggskolan Har inte koll på samtidskonst Ödelägger barns fantasi och kreativitet Konstnärer Opålitliga Sätter inte gränser Kan inte hantera barn Tror att de är bättre än oss Måste övervakas Slafsiga och hafsiga Kristin Riisen, Norge

39 Utmaningar för skolan Analysera kursplanerna
Utveckla estetiska perspektiv Utveckla pedagogiken - reflektion Samverka kring bedömning Klara alla barn

40 Utmaningar för kulturlivet
Ta del av skolans kunskapsuppdrag Att kunna beskriva sin verksamhet/sitt bidrag Vilka erfarenheter av lärprocesser har du som skulle kunna berika skolan?

41


Ladda ner ppt "Ulla Wiklund Musiker/kompositör Rytmiklärare Kungl. Musikhögskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser