Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål och betygskriterier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål och betygskriterier"— Presentationens avskrift:

1 Mål och betygskriterier
Spanska Mål och betygskriterier

2 Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av 9:an – alltså GODKÄNT
I språk kan man dela upp målen/betygskriterierna i fyra delområden: TALA, LYSSNA, LÄSA, SKRIVA TALA Kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen Kunna muntligt berätta något om sig själv och andra Kunna genomföra korta muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand LYSSNA Kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar, inom välbekanta områden LÄSA Kunna läsa och tillgodogöra sig enkla berättelser och beskrivningar SKRIVA Kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela, berätta eller beskriva något REALIA Känna till något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används

3 Generella mål (gäller för alla ämnen)
ÖVRIGT Kunna reflektera över hur den egna inlärningen går till och att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen, Kunna använda olika tillvägagångssätt och lämpliga hjälpmedel för att lösa olika uppgifter Kunna planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra. Befästa en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden. (LPO 94) Känna trygghet och lära sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (LPO 94) Utveckla förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna (LPO 94)

4 Några exempel på hur du kan visa detta:
TALA prata om t. ex. väder, familj, fritidsintressen, beställa mat på restaurang, fråga efter vägen, fråga vad klockan är, kunna hälsa och presentera dig etc. berätta om dig själv, vad du tycker om/intressen, din familj, dina kompisar, husdjur etc. redovisa på spanska, själv eller i grupp, spela teater etc.

5 LYSSNA: förstå när någon t. ex. frågar hur du mår, namn, intressen, väder, ger instruktioner som ”slå upp boken på sidan”…, när du är på restaurang och liknande situationer. LÄSA läsa och förstå/översätta texter (i helhet) från läroboken och annat aktuellt material

6 SKRIVA: skriva, berätta och beskriva t. ex. om dig själv (intressen, familj, etc.), göra pjäser/dialoger, kunna översätta en text i helhet, kunna besvara ett enkelt brev, skriva kortare text om t. ex. ett land etc. även kunna göra skriftliga uppgifter tillsammans med andra, t. ex. genom att skriva en teater, dialog eller liknande.

7 REALIA: Känna till vardagsliv, levnadssätt i något spansktalande land genom att t. ex. se på film, läsa texter om landet, ”forska”, leta fakta på internet, läsa tidningar etc. Jämföra och dra slutsatser Kritiskt granska information

8 ÖVRIGT Reflektera över hur din egen inlärning går till genom att t. ex. göra utvärderingar, sätta upp mål, planera och sedan fundera på hur det gick och vad du kan göra bättre Lyssna aktivt när andra pratar och respektera andras åsikter Ta ansvar för dina studier (lektioner, läxor, inlämningsuppgifter)vid såväl och enskilt arbete som i grupp. Se samband mellan din egen och andras bedömning av dina resultat och din arbetsinsats och dina förutsättningar

9 Kriterier för betyget Väl godkänt
TALA Eleven använder några strategier för att kommunikationen i vardagliga samtal skall fungera Eleven talar med sammanhang och har ett tydligt och klart uttal Så visar du det: samma som vid godkänt, men har även bra uttal samt kan ”gå runt” ord du inte kommer på och samtalet kan fortsätta ändå LYSSNA Eleven uppfattar huvuddragen av innehållet när språket talas tydligt Så visar du det: på samma sätt som vid godkänt, men förstår ännu mer av vad som sägs, inte bara enstaka delar utan helheten LÄSA Eleven tillgodogör sig enkla texter och visar på olika sätt förståelse av innehållet Så visar du det: På samma sätt som vid godkänt, men du visar också förståelse av vad du läst genom att t. ex. kunna sammanfatta en text eller berätta om den muntligt etc. SKRIVA Eleven kommunicerar skriftligt, bl a. genom att ställa och besvara enkla frågor och skriver begripligt och tydligt Så visar du det: På samma sätt som vid godkänt, men kanske också svårare ämnen, du kan också ställa och besvara frågor i t ex ett brev och skriver mer korrekt och begripligt.

10 Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
TALA Eleven medverkar och bidrar aktivt i vardagliga samtal Eleven talar med sammanhang och med ett gott uttal samt använder olika strategier för att lösa språkliga problem Så visar du det: genom att aktivt använda spanskan i klassrummet, (inte svara på svenska osv.) du kan även ”gå runt” olika problem så att samtalet flyter ändå LYSSNA Eleven tillgodogör sig innehållet i tydligt talat språk och gör enkla sammanfattningar av helheten Så visar du det: Du förstår innehållet i det som sägs och kan även återberätta muntligt eller skriftligt. LÄSA Eleven tillgodogör sig innehållet i enkla texter, såväl helhet som detaljer Så visar du det: Du förstår texter du läser, inte bara helheten utan ser även små detaljer och t ex översätter korrekt. SKRIVA Eleven kommunicerar skriftligt, t ex. vid informationsbyte och personliga kontakter, och uttrycker sig därvid klart och tydligt Så visar du det: du kan utan större problem t. ex. chatta, mejla eller liknande och du skriver bra och med stor säkerhet


Ladda ner ppt "Mål och betygskriterier"

Liknande presentationer


Google-annonser