Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SET Social Emotionell Träning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SET Social Emotionell Träning"— Presentationens avskrift:

1 SET Social Emotionell Träning
Norra rektorsområdet Norra skolan & Saltvikskolan Oskarshamns kommun Birgitta Holmberg Birgitta Svanbäck-Olejnik SET står för social och emotionell träning. All personal i RO kommer under läsåret att utbildas och handledas i det pedagogiska förhållningssätt som ingår i SET. Era barn kommer samtidigt att träna olika moment på speciella SET-lektioner (2/vecka). Jag och BS-O står för handledningen av pedagogerna som i sin tur genomför olika övningar med eleverna. Man kan säga att det här läsåret ska personalen ska bli förtrogen med arbetssättet och eleverna ska få möjlighet att pröva på en del praktiska övningar. Nästa läsår är det tänkt att alla klasser i RO ska arbeta med SET fullt ut enligt de manualer som finns för olika åldrar.

2 SET Social Emotionell Träning
Vår vision för Norra rektorsområdet POSITIV TID TILLSAMMANS; BERÖM, BELÖNING, POSITIV FÖRSTÄRKNING STRUKTUR TYDLIGA INSTRUKTIONER UPPMÄRKSAMMA-IGNORERA REGLER KONSEKVENSER Den här bilden visar hur vi vill att det ska fungera på skolorna i RO. Vi vill att basen och den största delen av skoltiden/dagen ska vara trevlig tid tillsammans för alla som finns i verksamheten. Strukturen är viktig för inlärningen och vi sätter fokus på det som eleverna gör bra. Några få enkla konkreta regler och adekvata konsekvenser som är kända av alla.

3 SET Social Emotionell träning
SET är ett program som syftar till att: Synliggöra läroplanens värdegrundsarbete och befästa det hos eleverna Främja psykisk hälsa Lägga en god grund för elevernas sociala och emotionella kompetens Eleverna och skolans personal tillsammans ska utvecklas och nå bättre självinsikt Eleverna lättare ska kunna tillgodogöra sig undervisningen Synliggöra LPO: Målsättningen med SET arbetet är att dels teoretiskt arbeta med värdegrunden och dels att öva praktiskt så många gånger att man har möjlighet att befästa sina kunskaper. Främja psykisk hälsa: Att må bra är en grundförutsättning för en god inlärning och personlig utveckling. Soc. och emotionell komp.: Barn och ungdomar behöver kunna hantera svårigheter som man möter på ett konstruktivt sätt. God social och emotionell kompetens bidrar på ett positivt sätt till individens möjligheter att lyckas i sin strävan efter framgång i praktiskt taget alla sammanhang. Sjävinsikt: För att bli motiverad att lägga ner arbete på att lära sig saker är det viktigt att veta vad man redan kan och är duktig på men man behöver även veta vad/hur man ska göra för att komma vidare och ha tilltro till att man kommer att klara det.

4 SET Social Emotionell träning
Våra styrdokument säger: Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling LPO 94 Värdegrunden ska vara i fokus för att stärka demokratin i skola och samhälle. Arbetet med värdegrunden är en ständigt pågående process som omfattar alla sammanhang i skolan. Detta är ett sätt att förebygga mobbning, sexuella trakasserier, våld, främlingsfientlighet och andra uttryck för bristande respekt för människors lika värde. Det bidrar också till en bättre arbetsmiljö i skolan. Skolplan för Oskarshamns kommun SET-arbetet tillgodoser väl kraven i styrdokumenten.

5 SET Social Emotionell Träning
SET arbetet går bra att integrera i svenskundervisningen. Kursplanen i svenska säger: Mål att sträva mot Utvecklar språklig säkerhet i tal och skrift Utvecklar förmågan att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor Stimulera till att reflektera och värdera Ämnets syfte och roll i utbildningen Ge möjlighet att använda och utveckla sin förmåga att tala och lyssna Ge möjlighet till språkutveckling Träna kommunikation och samarbete med andra Utveckla kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet Arbetet med SET går också bra att koppla till skolans kursplaner i svenska. Eleverna tränar under arbetspassen den språkliga säkerheten och förmågan att uttrycka tankar och känslor som finns i strävansmålen. Även syftet med svenskämnet blir väl tillgodosett i SET arbetet.

6 SET Social Emotionell träning
SET kan hjälpa oss att: Skapa ett positivt inlärnings- och arbetsklimat Stärka välmåendet hos både elever och vuxna Utveckla ett accepterande gruppklimat där olikheter upplevs som en tillgång Använda ett positivt bemötande och tron på varandras förmågor som pedagogiskt verktyg Skapa harmoni och trygghet i skolvardagen Skapa pos inl. klimat: Klassrums-/skolklimatet påverkas av SET-arbetet genom det positiva förhållningssätt som praktiseras av pedagogerna och som med lite övning så småningom ska spridas bland barnen. I det här arbetet med att stödja och uppmuntra är ni mycket viktiga personer för era barn. Stärka välmåendet…:Att klara av att vistas tillsammans med många människor i olika situationer ställer stora krav på sociala förmågor där man särskilt kan lyfta fram nyckelorden respekt och tolerans och det tränar vi i SET-arbetet. För att öka viljan till utveckling hos eleverna sätter vi med hj. av SET fokus på det som är bra. Ingen blir väl motiverad att anstränga sig mer om man bara får veta när man gör fel. Utv. Accept. grupp…: Arbetet med SET är tänkt att skapa acceptans och respekt för individernas olikheter men också att upptäcka varandras likheter. Målet är att varje barn, med hjälp av oss vuxna (både pedagoger, föräldrar) och sina klasskamrater ska se sina egna styrkor och vara stolt över dem. Pos. bemötande: Allt som vi vill att eleverna ska göra mer av uppmuntrar vi och berömmer. Beteenden som vi inte vill ha ignorerar vi. Det är viktigt att inte bara förstärka och berömma skolprestationer utan komma ihåg att stärka olika beteenden som tex. att dela med sig, hjälpa någon, invänta sin tur, vara tyst då någon annan pratar. Vi sätter alltså fokus på de elever (dvs de flesta) som gör det vi säger i stället för att lägga så mycket tid på att tjata på och förmana dem som inte gör det. Det här sättet kan man även använda sig av som förälder – Beröm barnet så fort dom gör något bra. Det har visat sig att sannolikheten för att få uppmärksamhet är 10 gånger större om man missköter sig än om man sköter sig. Vi vill gärna försöka ändra på det. Skapa harmoni …: Tydliga rutiner och struktur i skoldagen skapar trygghet hos eleverna. De bör veta vad skoldagen innehåller. Det måste också vara tydligt för eleverna när en lektion börjar och. och när den slutar. Jag menar då inte klockslag utan lektionens inramning. På samma sätt är det är viktigt att ha en tydlig början och en tydlig avslutning på skoldagen. Instruktioner som ges bör vara kort och koncisa och mycket tydliga. Att bli sedd och uppmuntrad skapar också trygghet.

7 SET Social Emotionell Träning
Moment som kommer att övas: Självkännedom Hantera känslor Empati Motivation Social kompetens Det svenska SET-programmet (Social och Emotionell Träning) omfattar barn och ungdomar från 6 till 16 års ålder. Det är uppbyggt av följande fem moment som tränas regelbundet (2 ggr per vecka tom skolår 6 och sedan en gång per vecka), och övningarna har stigande svårighetsgrad: självkännedom (att veta vad man känner och kunna använda sina känslor när man fattar beslut; att ha en realistisk bedömning av sina egna förmågor och ett sunt självförtroende), att kunna hantera sina känslor (att veta varför man känner på ett visst sätt och hur man skall hantera sina känslor så att de, istället för att förstöra för en, hjälper en att klara den uppgift man står inför; att kunna hantera starka käänslor enligt den modell vi arbetar med i SET – trafikljuset resp . vvv. lösningar. Se; att kunna lösa problem med hjälp av inövade problemlösningsstrategier- problemlösaren; att kunna kontrollera sina känslor och att kunna vänta med belöning för att nå ett mål),  empati (att förstå hur andra känner och kunna se saker ur deras perspektiv; att uppskatta att andra känner annorlunda samt att kunna hantera och förstå dessa olikheter),  motivation (att använda den inre motorn för att nå sina mål; att lära sig ta initiativ och sträva efter förbättring; att klara motgångar och frustrationer på vägen mot målet och stå ut med att utdelning kommer senare) social kompetens (att kunna hantera känslor i relation till andra människor; att kunna hantera förhållanden, läsa av sociala situationer och kunna röra sig i olika sociala miljöer, vilket bl a innebär att man skall använda sig av sina känslor vid samarbete, förhandlingar, konfliktlösningar och vid hantering av andra människors känslor; att kunna använda olika verktyg för att lösa konflikt- och problemsituationer).

8 SET Social Emotionell Träning
Följande Teman återkommer i SET-programmet: Problemlösning Att hantera starka känslor Lika – olika Värderingar Konflikthantering Tolkning av bilder och berättelser Göra mer av sådant man mår bra av Stå emot kompistryck Visa bild på Trafikljuset vvv.lösningar.se problemlösaren

9 SET Social Emotionell Träning
SET-teman forts. Att kunna säga NEJ Läsa av människor och situationer Samarbete Veta vad man känner Lyssna och föra fram budskap Sätta upp mål och arbeta för att nå dem Ge och ta emot positiv feedback Stresshantering

10 SET Social Emotionell Träning
Varför SET? Programmet är evidensbaserat (http//hearpro.oxfordjournals.org. Övriga evidensbaserade program med liknande inriktning: Lions Quest, ÖPP, IM) Förebygger mobbning Manualbaserat – färdigt att använda Omfattar hela skoltiden från förskoleklass till gymnasiet Vi har valt att arbeta med SET-programmet för att: Det bygger på aktuell forskning och innefattar de färdigheter som kan sägas spegla emotionell intelligens dvs. självkännedom, att kunna hantera sina känslor, empati, motivation och social kompetens. Det verkar förebyggande mot mobbning Det är enkelt och lätt att använda och tillämpa i den dagliga skolverksamheten och anknyter väl till skolans olika styrdokument. Programmet finns utarbeteat för hela skolatiden från förskoleklass till gymnasiet. SET finns numera även för föräldrar.

11 SET Social Emotionell Träning
Dessa punkter blir centrala i arbetet med SET: Det vi ger mycket uppmärksamhet får vi mer av! Så…. Ta dem på bar gärning när de gör rätt! Beröm – Belöna - Tacka

12 SET Social Emotionell Träning
Detta är också viktig kunskap för oss alla: Man kan aldrig förändra någon annan än sig själv

13 SET Social Emotionell Träning
Det du tror om mig Sådan du är mot mig Hur du ser på mig Vad du gör mot mig Hur du lyssnar på mig Sådan blir jag! (Från ett klotterplank i en svensk grundskola)


Ladda ner ppt "SET Social Emotionell Träning"

Liknande presentationer


Google-annonser