Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säters förskolor fastställd vt.2009 ( rev.ht. 2010)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säters förskolor fastställd vt.2009 ( rev.ht. 2010)"— Presentationens avskrift:

1 Säters förskolor fastställd vt.2009 ( rev.ht. 2010)
Stöd FÖRSKOLANS KÄRNPROCESS Barnets utvecklings/ lärandeprocess MÖTE med barnen PLANERING i arbetslaget GENOM- FÖRANDE med barnen - för barnens nuläge - - barnens utveckling - -barnets nuläge- ”Allt förskolan gör är stöd för barnen - direkt eller indirekt.” ” Kärnprocessen upprepas om och om igen i denna ordning i syfte att stödja barns utveckling.” Förskolans verksamhet är ett möte mellan två helt olika processer. Förskolans kärnprocess Barnets utvecklings/lärandeprocess. ”Mötet är verksamheten” Säters förskolor fastställd vt.2009 ( rev.ht. 2010) Borlänge 2 förskolor jan 2012

2 Förutsättningar--------- Startknapp
Förskolans uppdrag för barnet. (resultat/målbilden, läroplanen) Förälders bild av barnet. Förskolans kunskap om barnets situation och behov. (Observationer, portfolio.. ) Förälder som är förberedd 1 Nuläge - dialog - Föräldrar berättar om sitt barn. . Vi berättar om våra erfarenheter av barnet – kunskaper, behov, intressen. Vi berättar om förskolans uppdrag, arbetssätt, samt hur vi samverkar med föräldrar 2 Nästa steg- dialog Vi fastställer nästa steg för barnet och hur vi ska stödja och utmana barnet. - Ansvarsfördelning. - När och hur ska vi följa upp. Dokumentera beslut. 3 Avslutning - dialog - Reflektera över mötet. Förskolan och förälder är överens om om hur vi ska stödja barnets fortsatta utveckling och lärande. Överenskommelsen är dokumenterad. Förskolan och förälder har en ansvarsfördelning för att stödja barnet. Förskolan har kunskap om barnet och dennes förälder. Förskolan har en relation till förälder och mandat att skapa relation till barnet. Föräldern har kunskap om förskolans uppdrag, arbetssätt och vardagsrutiner – hur man arbetar och samverkar. Föräldern visar stolthet över sitt barn och uttrycker vilja till fortsatt samverkan kring barnet DELPROCESS MÖTE /Utvecklingssamtal INPUT OUTPUT/RESULTAT - Pedagogisk deklaration/grundsyn/grundpelare - Samtals kompetens- Stöd för dokumentation - Miljö med ostördhet, närvaro och tid. Förutsättningar Startknapp Delprocessen startar då Utsatt tid för möte är inne (enligt tidigare beslut). - Förskolan eller förälder har bett om möte Fastställd vt 2009/ (rev. ht 2010) Beskrivning av kärnprocessen i förskolorna i Säters kommun. Kommentar till input: Det är förskolans uppgift att se till att föräldrarna får förutsättningar att förbereda sig på ett klokt sätt T.ex. med en frågestruktur. Då blir input ”en förberedd förälder”

3 Beskrivning av kärnprocessen i förskolorna i Säters kommun.
Startknapp Delprocessen startar när - Ny period inleds - Något har hänt eller inte hänt .... Varje barn har förutsättningar för sitt lärande. Förskolan är ändamålsenligt organiserad: En fungerande arbetsorganisation för den närmsta tiden. Alla vuxna vet vad man ska göra – sin uppgift. Vi vet hur resultatuppföljning ska ske .Vi har en gemensam modell för att dokumentera resultat Förskolan har en miljö som stimulerar leklust. 1 Nuläge. Sammanställ alla barns behov, kunskap, intressen. Reflektera över egna observationer, samtal, intervjuer. Synliggör förskolans förmåga resp. tillkortakommanden i förmågan att stödja barn i sin utveckling. 2 Kommande period. Vad ska vi uppnå med barnen härnäst? Utgå från resultatbild och nuläge. Bestäm vad/hur som ska göras. Skapa /bilda barngrupper. Anpassa miljön inne och ute. Besluta hur vårt dagliga föräldrasamarbete ska gå till. 3. Fördela ansvar – inventera resurserna och besluta vem som gör vad. 4. Besluta hur och när vi ska följa upp resultat 5. Dokumentera. DELPROCESS PLANERING - Pedagogisk deklaration - Grundsyn - Grundpelare . - Kunskap om barn/barns utveckling, grupper samt miljöer/rum. - Tid och mötesdisciplin. Stöd för dokumentation. - Förmåga att analysera och dra framåtsyftande slutsatser ur innehållet. Förutsättningar Fastställd vt 2009/ (rev. ht 2010) Förskolans och förälders ”mål” för barnen Aktuella behov och önske- mål i barngruppen Resultat av observationer samtal/ intervjuer. (dokumentation) Förskolans uppdrag enligt Lpfö/vår tolkning enl. Resultat/måltbild INPUT OUTPUT/RESULTAT

4 Beskrivning av kärnprocessen i förskolorna i Säters kommun.
Startknapp Delprocessen startar när - Barnet kommer på morgonen Varje barn utvecklar kunskap tillsammans med sina kamrater. se resultat/målbild Varje barn upplever att de lyckas. Föräldern vet hur dagen varit för barnet. Finns dokumentation avse- ende barns utveckling, som ligger till grund för daglig info och delprocess utvecklings-samtal Varje medarbetare har underlag till fortsatt planering och förskolans förbättring/ utveckling Ta emot barn och info observera Lek o undersökande reflektera (hur påverkar jag? Dialog – barns val dokumentera Bygga relationer Mat stimulera, utmana Omsorg vägleda och fostra Vila uppmuntra, stödja Hygien kommunicera Ge info om dagen Lyssna och bekräfta OUTPUT/RESULTAT DELPROCESS GENOMFÖRANDE - Pedagogiska deklarationen genomsyrar verksamheten - Medvetna medarbetare. Förutsättningar Barnets dagsform. Förskolans och förälders ”mål” för barnet. Vår planering av förskolans uppdrag enligt läroplanen Genomtänkt lekmiljö, som stimulerar leklust och ger mötesplatser för barnen. Vår ansvarsfördelning. (effektiv- dvs rätt person på rätt uppgift, resurser används rätt) INPUT Fastställd vt 2009/ (rev. ht 2010) Samspela

5 FÖRSKOLANS KÄRNPROCESS
Barnets utvecklings/ lärandeprocess FÖRSKOLANS KÄRNPROCESS Stöd MÖTE med barnen PLANERING i arbetslaget GENOM- FÖRANDE med barnen - barnens utveckling - - barnens nuläge - - för barnens nuläge - Uppföljning av barns utveckling Nuläge/ utvärdering Kommande period Vem gör vad? Oktober 2012

6 Startknapp – processen startar
M Ö TE PLANERING F RSKOLANS K Ä RNPROCESS St ö d GENOM- FÖRANDE Nuläge/ utvärdering Kommande period Vem gör vad? Uppföljning av barns utveckling Startknapp – processen startar Det är dags för en fördjupad nulägesanalys . Input Output/resultat NULÄGE/UTVÄRDERING Dialog kring barnens välbefinnande, utveckling och lärande här och nu samt i ett långsiktigt perspektiv Dialog om hur verksamheten möter barnen och deras utveckling. Reflektera kring barns lärande och pedagogernas förhållningssätt. Hur bra är vi på att synliggöra barns förmågor? Hur gör vi alla barn delaktiga? Hur utformar vi innehållet utifrån vad vi vill att barnen ska utveckla? Hur stimulerande och tillgänglig är den pedagogiska miljön? … Slutsatser. Vad ska vi bevara och göra mera av ? Vad måste vi förändra? Det finns kunskaper och samsyn avseende barnens nuvarande utveckling, lärande och behov av stimulans. Läroplansuppdraget och vår tolkning av det Dokumentation om varje barn Det finns dokumentation om barnet/barngruppen Kunskap om verksamhetens genomförande Det finns kunskaper om verksamhetens nuvarande kvalitet och förbättringsbehov Oktober 2012


Ladda ner ppt "Säters förskolor fastställd vt.2009 ( rev.ht. 2010)"

Liknande presentationer


Google-annonser