Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskolan Matrisens Likabehandlingsplan 2009-09-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskolan Matrisens Likabehandlingsplan 2009-09-16."— Presentationens avskrift:

1 Förskolan Matrisens Likabehandlingsplan

2 Inledning Likabehandlingsplan gäller för alla som vistas i förskolan.. Den 1 april 2006 trädde en ny diskrimineringslag i kraft som är förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67). ” Förskolan vilar på demokratins grund. Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människans egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö”, ur Lpfö 98. Vision Förskolan matrisen skall vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla kan känna sig trygga och ingen skall bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Mål Pedagoger i förskolan skall aktivt arbeta för att ta avstånd och motverka alla former av kränkande behandling mellan vuxen- barn, barn- barn och vuxen- vuxen. Definitioner Direkt diskriminering: innebär att någon behandlas sämre än någon annan person i en likartad situation. Indirekt diskriminering: kan uppstå när man ställer villkor eller kriterier som kan verka neutrala men som i praktiken missgynnar vissa barn. Kränkande behandling: kan ta sig olika uttrycksformer som kan vara fysiska, psykosociala, verbala, skriftliga som text och bilder Trakasserier: är ett uppträdande som kränker ett barns värdighet. Hot och våld: är uttryck av makt och förtryck som förekommer ofta i kombination med mobbning och rasism. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker i principen om alla människors lika värde. Den enskildes upplevelse av kränkning måste alltid tas på allvar.

3 Förebyggande arbete genom att;
vuxna är medvetet goda förebilder, visar genom sitt förhållningssätt ömsesidigt respekt och förståelse för allas lika värde. likabehandlingsplanen finns med på dagordningen på APT , på höstens första . föräldramöte . * vara närvarande vuxna och uppmärksammar kränkande situationer, beteenden och agera omedelbart * uppmuntra och förstärka positiva beteenden hos barnen * ha tydliga och få regler * utforma en trygg ute- och inne miljö * ha rollspel, läsa litteratur kompetensutveckla personal Upptäcka genom att: * vara där barnen är * lyssna till och ta på allvar vad barnen berättar * observera, intervjua ha nära och god föräldrakontakt Utreda genom att; * prata med berörda ( barn, vuxna ) direkt om vad som har hänt, var objektiva och sakliga dokumentera Åtgärda genom att; * prata med berörda ( barn/ vuxna ) direkt * dokumentera alla åtgärder som görs följa upp händelsen i arbetslaget , föräldrar och vid behov rektor informeras Uppföljning genom att; * återkoppla i arbetslaget om de insatser och åtgärder som använts * bestämma datum och tid för uppföljningssamtal med berörda * ha barnsamtal/ intervjuer, utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, kvalitetsarbete, APT, Framtagande av likabehandlingsplanen * kommer att presenteras inför höstens första APT pedagoger och föräldrar skall ha möjlighet att ge sina synpunkter på planen till förskolans likabehandlingsplan som kommer att förnyas och ev. revideras en gång om året.

4 Ansvaret att agera : * rektor har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen hålls levande, utvärderas och revideras årligen * pedagoger och övriga medarbetare: är skyldiga att främja likabehandling, att förebygga och motverka diskriminering och kränkning * föräldrar: om förskolan och hemmet tar tydlig avstånd från kränkande behandling får detta en positiv inverkan på barnen. Prata och fråga ditt barn om mobbning tex. Är någon ensam eller ledsen? Kontakta förskolan om barnet berättar om kränkande behandling tex. utfrysning, mobbning * barnen: med stigande ålder, mognad och förmåga ökar ansvaret naturligt genom att öva sig i att skapa goda relationer till andra barn och vuxna. Information : * barnen skall vara delaktiga genom samtal på avdelningarna * föräldramöte * till nyanställda och vikarie, elever och VFU- studenter * på hemsidan Utdrag ur läroplan för förskolan – 98 : ” Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar, öppenhet, respekt ,solidaritet och ansvar .Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra. Sin förmåga att upptäcka ,reflektera över och ta ställning till olik etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund och respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. En uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen. (Lpfö-98) Riitta Wilander


Ladda ner ppt "Förskolan Matrisens Likabehandlingsplan 2009-09-16."

Liknande presentationer


Google-annonser