Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Redovisning av uppdrag ang

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Redovisning av uppdrag ang"— Presentationens avskrift:

1 Redovisning av uppdrag ang
Redovisning av uppdrag ang. effekterna av Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (BeL). Bakgrund Resultat Brister i likabehandlingsplaner Kvalitetsredovisning Exempel från övriga Sverige

2 Bakgrund Vad har effekten av lagen om kränkande särbehandling blivit?
Enkät till kommunerna: 1. Har din kommun haft någon anmälan till Barn- och elevombudsmannen (BeO) ang. den nya lagen? Vad har i så fall hänt därefter? 2. Har ni några kommungemensamma rutiner vid en ev. anmälan? 3. Vilka effekter av lagen om kränkande särbehandling har det blivit i er kommun/skola?

3 Resultat 1. Enstaka fall har anmälts, några har dragits tillbaka och några är under utredning. 2. Kommungemensamma rutiner för arbetet efter anmälan finns i några få kommuner och är under upparbetning i några. De flesta kommuner har inga rutiner kopplat till lagen utan hänvisar till hur man hanterar anmälan till skolverket. 3. Effekter: Ämnet aktualiseras och diskuteras på alla nivåer i organisationen Revidering av rutiner och handlingsplaner Dokumentationsrutiner införs Synliggörande av det förebyggande arbetet Många uppger att de har ett långsiktigt arbete framför sig

4 Brister i likabehandlingsplanerna
Barn och elevombudsmannen Skolverket generellt Inspektion inom GR

5 Exempel på brister från några av GR:s kommuners utbildningsinspektion:
Inga förslag på hur man följer upp planen och utvärderar den i verksamheten Ingen uppmärksamhet i likabehandlingsplanen på kränkning från vuxen till barn Följer inte lagkraven på att man ska definiera vad likabehandling är Planen är för generellt formulerad Analysverktyg saknas Delaktighet från elever och föräldrar saknas i förankringsarbetet

6 Kvalitetsredovisning
Ett nytt uppdrag – uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen blir aktuell att redovisa första gången för läsåret 2006/2007. Det är ju inte planen som ska bifogas utan en redovisning av hur man arbetat med den. Litteratur: ”Kvalitetsarbete i förskola och skola, handbok i kvalitetsredovisning” av Myndigheten för skolutveckling, 2007.

7 Exempel från övriga Sverige:
Eftersom ingen fällande dom ännu avgetts bland GRs medlemskommuner har några andra exempel från övriga Sverige belysts. Följande kommuner redovisas nedan: Gotland, Malmö, Härjedalen och Tyresö.

8 Gotlands kommun BEO begär 40 tkr § 6. Likabehandlingsplanen:
elever och vårdnadshavare har inte varit med att arbeta fram planen. Planerade åtgärder, rutiner för dokumentation och ansvarsfördelning finns inte Åtgärder vid personals ev. kränkningar av elever redovisas inte § 8. Förebyggande arbete och handlingsplikt

9 Malmö kommun BEO begär 150tkr Bedömning:
Utredningen av omständigheterna brister Åtgärderna har inte varit tillräckliga Inte arbetat tillräckligt systematiskt och skyndsamt för att kränkningarna skulle upphöra Saknas nya åtgärder när de föreslagna inte fungerat Likabehandlingsplanen: Saknas kartläggning av verksamhetens behov som utgångspunkt för planerade åtgärder under det kommande året Ger inte stöd för hur elever och personal ska agera när kränkande behandling förekommer (bara översiktliga rutiner) Skolan använder endast av samtal för att förhindra nya kränkningar Beskriver inte om den arbetats fram tillsammans med eleverna

10 Härjedalens kommun BEO begär 75 tkr Bedömning:
Skolan lever inte upp till § 6, 7 och 8 i lagen (2006:67) Nämnden för barn, utbildning och fritid accepterar inte Beo:s krav

11 Tyresö kommun BEO begär 65 tkr Bedömning:
Skolans passivitet bryter mot lagen (borde gjort mer för att han inte skulle känna sig utanför) Skolverket: Kritik då han inte fått den undervisning han har rätt till Saknas utredning varför pojken inte vill gå till skolan Kommunen inte tillgodosett elens behov av särskilt stöd Tyresö kommun accepterar BEo:s skadeståndskrav på kr

12 Aktuell situation Göteborg: Krav BEO Kärra skolan kr i nov 07 Krav BEO Rya skolan kr kr i feb 07 Malmö kommun begärt förlikning och betalt kr Uppsala tingsrätt meddelat att kommunen ska betala 5 000kr BEO krävt kr Bromma betalt kr BEO hemsida Skolverkets nyhetsbrev Ny handledning från ombudsmännen Skolverket


Ladda ner ppt "Redovisning av uppdrag ang"

Liknande presentationer


Google-annonser