Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsdagar för rektorer och förskolechefer Storhogna 5-6/9

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsdagar för rektorer och förskolechefer Storhogna 5-6/9"— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsdagar för rektorer och förskolechefer Storhogna 5-6/9
Välkomna till förhoppningsvis spännande och inspirerande dagar! Lars och Urban

2 Program torsdag 5/9 10.00 Omvärldsspaning
10.30 Systematiskt kvalitetsarbete - Hur gör vi idag? Vad behöver utvecklas? 12.00 Lunch 12.45 Pedagogiskt ledarskap i praktiken - Lars presenterar lite tankar - Förutsättningar och möjligheter 14.30 Ombyte för kortare fjälltur 17.00 Relax och bad eller avslappning 18.30 Teamaktivteter ( Musikquiz mm ) 20.00 Middag

3 Program fredag 6/9 8.30 Redovisning av handlingsplaner - Ca 30 min/person inklusive feed-back 10.00 Fika 10.20 Fortsatta redovisningar av handlingsplaner 12.00 Lunch 12.45 Korta övriga frågor - Karriärstjänster - Läsprojekt Anna Hansson - Framtidsveckan V Framtidsverkstaden 20-21/9 14.30 Avslutning med kaffe 14.45 Hemresa

4 Omvärldsspaning Avskaffande av åtgärdsprogram
Nya Allmänna råd för mottagande i särskolan Minskning av skriftliga omdömen och IUP Eventuell ny roll för Skolinspektionen Karriärstjänster i förskolan?? Kartläggning och undervisning av nyanlända

5 Systematiskt kvalitetsarbete
Vad är systematiskt kvalitetsarbete för er? Vilken är er roll för att arbetet ska fungera? Fundera i grupper i 10 min på dessa frågor

6 Systematiskt kvalitetsarbete
Skollagen 4 kap 3§ ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen” Skollagen 4 kap4§ Sådan planering ska också genomföras på varje skolenhet och förskoleenhet. Då ska elever, pedagoger, vårdnadshavare vara delaktiga Rektor och förskolechef är ansvariga Lars Thorin

7 Systematiskt kvalitetsarbete
Skollagen 4 kap 5§ ”Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att nå de nationella målen” Skollagen 4 kap 6§ ” Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras” Skollagen kap 4 7§ ” Om det kommer fram att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Skollagen kap 4 8§ ” Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen Lars Thorin

8 Vad innebär det här i praktiken
Vi måste bli duktiga att kartlägga och upptäcka det som inte fungerar i vår verksamhet Kritiskt tänkande är nödvändigt, vi måste ha förmågan att granska vår verksamhet med kritiska ögon Det måste finnas en plan för årets olika utvärderingsaktiviteter så alla känner till det i god tid Lars Thorin

9 Vad behöver vi följa upp regelbundet i vår verksamhet?
Barnens utveckling i förskolan Elevernas kunskapsresultat i skolan Undervisningens kvalité måste ständigt utvärderas och åtgärder vidtas när vi ser brister Vilka förutsättningar i form av lokaler, undervisningsmaterial och övriga resurser har vi för att kunna skapa bra resultat? Lars Thorin

10 Kommunal styrning/statlig styrning?
Vad styr kommunerna över? - resurser - lokaler - organisation Vad styr rektorerna/förskolecheferna ( statens förlängda arm ) över? - det pedagogiska arbetet - inre organisation - ser till att alla delar i skollag och läroplaner genomförs enligt statens intentioner Hur får vi ihop allt så att alla drar åt samma håll så att det inte blir otydligt? Lars Thorin

11 Hur ser det ut hos oss i nuläget?
Vad fungerar bra? Vilka brister ser vi idag? Hur kan vi utveckla vårt kvalitetsarbete ytterligare? Fundera med er grupp 10 min

12 Systematiskt kvalitetsarbete
Nya utvecklingsmål sätts med politiken i juni-augusti Sammanställ resultat av årets arbete till nämnden i maj månad Till nämnden Läsåret slutar Läsåret startar 13. Nytt fokus t ex annat område och starta om från steg 3-10 1. Kunskapsuppföljning 2. Genomgång av elevernas kunskaper via skriftliga omdömen och betyg 12. Fortsätt göra det som gav resultat och förändra om det inte gav resultat Okt Maj 3. Analys,varför ser det ut som det gör? 11. Kunskapsuppföljning i mars-april av resultat och statistik. Blev resultaten bättre? Mar Systematiskt kvalitetsarbete 4. Där resultaten är svaga gör rektor klassrumsbesök 10. Utvärdera tillsammans med lärarna om åtgärderna haft effekt på elevernas lärande Jan 5. Observationer via klassrumsbesök Nov 6 Egen analys av lektionsbesök kopplat till resultatanalys 9. Genomför åtgärderna. Tydliggör vem som är ansvarig 8. Handlingsplan för åtgärder i undervisningen 7. Träff med lärare/arbetslag och fundera över undervisningens kvalité och vilka förslag på åtgärder som ska vidtas Rapport till nämnden i januari

13 Systematiskt kvalitetsarbete
Nya utvecklingsmål sätts mellan förskolechef och politiken i juni-augusti Sammanställ resultat av årets arbete. Målen beslutas i Humanistiska nämnden Årsklockan slutar 13. Nytt fokus t ex annat område och starta om från steg 3-10 Verksamhetsavcheckning Matrisen 2. Genomgång av de olika bedömningsområdena görs av förskolechef 12. Fortsätt göra det som gav resultat och förändra om det inte gav resultat September Oktober Slutet av maj 3. Analys,görs tillsammans med personalen. Varför ser det ut som det gör? Oktober November 11. Ny utvärdering av resultat. Blev resultaten bättre? Systematiskt kvalitetsarbete Mars 4. Där resultaten är svaga gör förskolechef besök på förskolorna 10. Utvärdera tillsammans med personalen om åtgärderna haft effekt på barnens lärande 5. Observationer via verksamhetsbesök Januari 6 Egen analys av verksamhetsbesök kopplat till resultatanalys Slutet av november 9. Genomför åtgärderna. Tydliggör vem som är ansvarig 8. Handlingsplan för åtgärder i förskolan skrivs 7. Träff med förskollärare/arbetslag och fundera över lärmiljöernas kvalité och vilka förslag på åtgärder som ska vidtas Rapport till nämnden

14 Våra centrala dokument
Politikernas årsklocka Bedömningsmatris förskolans kvalité Analysfrågor förskolan Handlingsplan för åtgärder Observation av kunskapssyn Analysfrågor Uppföljning av kunskapsresultat Handlingsplan får åtgärder

15 Förslag till utveckling av arbetet
Bedömning av skolans kvalité Bedömning av kvalité hos huvudmannen Uppföljning av kunskapsresultat åk 1-3 Uppföljning av kunskapsresultat åk 4-6 Uppföljning av kunskapsresultat åk 7-9 Analys av skolans samlade kunskapsresultat Vad tycker ni om dessa stödmaterial

16 Hur blir det en naturligt del i arbetet?
Har vi på oss våra kritiska glasögon och kan granska vår egen verksamhet självkritiskt? Hur är delaktigheten bland elever, personal och vårdnadshavare? Vilken dokumentation finns på era skolor/förskolor från förra årets kvalitetsarbete? Förstår alla att vi gör det för vår egen skull på skolan? Ser ni vinsten av ett systematiskt kvalitetsarbete i förhållande till arbetsinsatsen?

17 Fundera var och en Vad tar jag med mig hem till min skola?
Vad av detta ska jag komplettera med i min handlingsplan? Hur ska jag utveckla min skolas/förskolas systematiska kvalitetsarbete? Reflektera 10 minuter var enskilt


Ladda ner ppt "Utvecklingsdagar för rektorer och förskolechefer Storhogna 5-6/9"

Liknande presentationer


Google-annonser