Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitet i förskolan Erfarenheter från Kungälvs kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitet i förskolan Erfarenheter från Kungälvs kommun"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitet i förskolan Erfarenheter från Kungälvs kommun
Andréas Mårtensson Marita Schiller Helander

2 Kvalitet i förskolan Nationellt prioriterat område – systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Nationell utvecklingsinsats initierats av Myndigheten för skolutveckling – Kvalitet i förskolan September 2006 till oktober 2007

3 Mål för insatsen nationellt
Utveckla kunskap om systematiskt kvalitetsarbete och förmågan att använda kvalitetsredovisning som ett förbättringsområde Utveckla strategier för hur måluppfyllelse och kvalitet i förskolan kan bedömas i syfte att utveckla verksamheten

4 Innehåll Seminarieserie och handledning Dokumentation – deltagarna åtar sig att dokumentera arbetet och utvecklingsprocess i kommunen Nätverk Nationell utvärdering och spridning

5 Bakgrund Behov utifrån kvalitetsredovisningarna 2005 ”…slutsatsen att vi har behov av att utveckla hur förskolan ska beskrivas och bedömas i kvalitetsredovisningarna. Hur skall vi mäta och bedöma kvalitet i förskolan i förhållande till de nationella målen? Vårt utvecklingsarbete syftar till att kunna presentera en gemensam bild och få verktyg av hur kvaliteten i förskolan kan följas samt utveckla en metod för analys och bedömning…”

6 Processen Arbetsgrupp med representanter från tre enheter och förvaltningen. Totalt 8 personer. En skolledare och en förskollärare från varje enhet 8 möten sammanlagt, löpande dokumentation i form av minnesanteckningar

7 Processen - Utgångsläge
Överlag finns det ett behov att bli bättre på analysen och här bör fokus i vårt arbete ligga. Hur kan vi exempelvis bli bättre på att tolka och analysera de olika typer av dokumentation och uppföljningar som görs till en helhet? Alla har arbetat med delar av BRUK och ECERS-skalan. Detta kan vi arbeta vidare med. Vi kan också bli bättre på att dokumentera vår verksamhet och framförallt bli bättre på att synliggöra syften till våra insatser i det dagliga arbetet. Visa att vi gör ett bra arbete och att det finns en tanke bakom arbetet. Hur skriver vi kvalitetsredovisningen så att den passar alla målgrupperna?

8 Processen Steg 1: Prov av befintliga bedömningsinstrument: BRUK, ECERS, ”Hur bra är vår förskola?”. Kan vi rekommendera något av dessa för Kungälv som helhet? Uppstod ett behov av egen kommunanpassad mall för redovisning av kvalitetsarbetet på avdelningen.

9 Processen Mall arbetades fram gemensamt av arbetsgruppen
Utgick från de allmänna råden för kvalitetsredovisningar samt för kvalitet i förskolan. Innehåll: Uppföljning av föregående års kvalitetsredovisning, Förutsättningar, Arbetet på avdelningen (med bedömning av måluppfyllelsen och åtgärder), Fortbildning Underrubriker med koppling till läroplanen i avsnittet ”Arbetet på förskolan” Öppna frågeställningar Test mellan februari och maj

10 Resultat av test För stort att utgå direkt från läroplanens rubriker Bör brytas ner till enheternas och avdelningens mål Utvecklingssamtalet som en förutsättning betonas Valde att kalla det ”Redovisning av kvalitetsarbetet” och inte ”Kvalitetsredovisning” .

11 Arbetet på avdelningen
Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Kontakter förskola och hem Uppföljning av föregående års redovisning Mål för enheten Mål för avdelningen Metod/Hur arbetar vi? Hur syns/märks processen Dokumentation Utvärdering/analys Så här går vi vidare/Åtgärder för ökad måluppfyllelse

12 4.1 Normer och värden 4. Arbetet på avdelningen Mål för avdelningen
4.1 Normer och värden Mål för avdelningen Metod/Hur arbetar vi? Hur syns/märks processen? Dokumentation Utvärdering/ analys Så här går vi vidare/Åtgärder för ökad måluppfyllelse

13 Så här styr och följer vi upp verksamheten
Läroplan Skolplan Lokal Arbetsplan Arbetslaget/Avdelningens planering Arbetslagets/Avdelningens kvalitetsredovisning Enhetens Balanserad styrning Kvalitetsredovisning Årsredovisning Individuell/Gruppens utvecklingsplan

14 Kvalitetsredovisning 2006/07
Mallen användes ”skarpt” på två enheter Positiva erfarenheter, ett steg i rätt riktning Svårt att hålla nere textmassan Förskoleverksamheten mer synlig i enheternas kvalitetsredovisning Behov av liknande verktyg för övriga verksamheter Höjd kvalitet i verksamheten på sikt

15 Mallen blev ett analysverktyg
Seminarium 3 kring pedagogisk dokumentation i förskolan. ”Att anlysera innebär att man ställer sig själv, sina kollegor och barrnen frågor” Vad ville vi? – Mål för enheten och avdelningen Hur gjorde vi? – Metod/Hur arbetar vi?/Dokumentation Hur gick det? – Hur syns/märks processen? Vad blev det för resultat? – Utvärdering/analys Hur stämmer detta med läroplanens intentioner? – Rubriker från läroplanen Hur går vi vidare? – Så här går vi vidare/Åtgärder för ökad måluppfyllelse?

16 Vill du veta mer? Andréas Mårtensson e-post: tel: Marita Schiller Helander e-post: tel:


Ladda ner ppt "Kvalitet i förskolan Erfarenheter från Kungälvs kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser