Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pedagogiskt ledarskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pedagogiskt ledarskap"— Presentationens avskrift:

1 Pedagogiskt ledarskap
Hur jobbar förskolecheferna med att utveckla lärandet i förskolan?

2 Historiska utgångspunkter
Olika uppföljningar av verksamheten t ex brukarundersökningar, personalenkäter Få ( inga ) analyser gjordes…… Ännu färre nya åtgärder vidtogs utifrån utvärderingsresultaten….. Utgick bara från vad brukarna tyckte om vår verksamhet Handlade mycket om att göra saker Lars Thorin

3 Utgångspunkt Ht 2011 Skolinspektion 2011
Kvalitetsgranskningen av förskolans uppdrag Ny skollag Ny läroplan i förskolan Byggde ett kvalitetsarbete som är uppbyggd kring nationella mål Tog fram stödmaterial Stödstruktur med läroplanspiloter Ändrat fokus förskolechefer Ny politisk styrning Lars Thorin

4 Schematisk bild av förskolechefens uppdrag
”Det osynliga kontraktet” Förskolechefen förvaltar det administrativa och lägger sig inte i organisation av lärandet Förskolläraren sköter undervisningen och lägger sig inte i det administrativa arbetet Statliga uppdraget Alla dryga 30 mål i läroplanen Uppföljning och utvärdering Systematiskt kvalitetsarbete Utveckla lärande och undervisning Är svårt och tar lång tid Är utmanande för personalen Kräver mod av förskolechefen Komplext Förväntningar Huvudmannens uppdrag Problemlösare till personalen Administrativ förvaltare Vara alla föräldrar till lags Får ofta positiv feed-back från medarbetarna om man gör detta Organisation Personalansvar Arbetsmiljöansvar Ekonomiansvar Marknadsföring Är oftast det viktiga rent juridiskt Är ofta av administrativ karaktär Lars Thorin

5 Att diskutera I vilken av de tre uppdragen spenderar jag mest tid?
Hur kan jag själv styra min tid för att få loss tid för att utveckla förskolans lärmiljöer? Fundera enskilt 5 min Reflektera i gruppen

6 Pedagogiskt ledarskap
Skolinspektionens definition Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat. ( Rektors ledarskap 2012:1 )

7 Förståelse av sitt uppdrag
Förståelsen av problemet eller uppgiften avgränsar vilka möjligheter som är tänkbara, meningsfulla och rimliga Så här! X x x x xx xx x x x xx x x x x x xx x xx x Först om man får en medarbetare att förändra sin förståelse, blir det nya arbetssättet meningsfullt och rimligt ( Sandberg J, Targama A Ledning och förståelse )

8 Stöd utbildning och coachning
Förenkla Balanserade styrkort Scenkonstbolaget Sekretess Stress hantering Ekonomi Dok/diarieföring Ergonomi Kyrkan Förvaltningen Förvaltningen Stöd utbildning och coachning Leda lärprocesser om undervisning och lärande Förskolechef Matematisk förmåga Pedagogisk dokumentation Barnsyn Barns inflytande Höga förväntningar Språkförmåga Aktiviteter i lärmiljöerna Förstå läroplanen No/Tk

9 Lärandeuppdraget Utvecklingsledare Personalfrågor Administrativt stöd
Ekonomi Förskolechefer 3 st Läroplansträffar var 4-5:e vecka Läroplanspiloter 24 st Matematik Pedagogisk dokumentation Normer och värden Språkutveckling Naturvetenskap/Teknik Barns inflytande

10 Pedagogisk dokumentation
Alla förskoleområden har det som mål från politiken Fokus på våra pilotträffar under året Workshop för att lära sig verktyg Reflektera över dokumentationen, vad ser vi? Vad gör barnen? Hur agerar personalen Exempel

11 Barns lärande – fokus i kvalitetsarbetet
Läs texten Fundera över de fyra problemområden som lyfts av författarna - Är de relevanta för er? - Hur lyfter ni dessa problemområden med personalen? Hur kan ni som förskolechefer på era förskolor bidra till att läroplanen genomsyrar verksamheten?

12 Tema Hållbar utveckling
V 40 Framtidsveckan i kommunen med fokus på hållbar utveckling Alla förskolor och skolor ska ha någon typ av tema under den veckan, omfattning valfri Ska utgå från läroplansmålen Skissa på en grovplan från förskolechefsgruppen som ni kan presentera för er personal på pilotträffen Hur väver vi in den tidigare dokumentationen som beskriver barnens utvecklingsbehov i detta tema?


Ladda ner ppt "Pedagogiskt ledarskap"

Liknande presentationer


Google-annonser