Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig"— Presentationens avskrift:

1 Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig
Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2008, antagen av Utbildningsnämnden i april 2009

2 Nackas mål är att ge varje barn:
möjlighet att utvecklas maximalt ett stimulerande lärande inflytande över sin utveckling  trygghet, ordning och arbetsro tydlig information om hur det går för dem stora valmöjligheter vid val av förskola och skola Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

3 Hur undersöker kommunen kvaliteten?
Föräldrar tillfrågas i kundundersökning Observationer av pedagoger från andra kommuner Självvärderingar visar medarbetarnas syn Statistik om personal och barngrupper i förskolan Kvalitetsredovisningar från förskolor Fördjupade utvärderingar och analyser Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

4 Kvalitetsmätningar ska…
stimulera och utveckla verksamheten visa om verksamheten utvecklas mot de mål som nämnden satt upp och ge underlag för beslut ge föräldrar information Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

5 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008
Starka sidor Barns lärande är i fokus, visar förskolornas kvalitetsredovisningar. Olika former av IT-hjälpmedel utvecklar verksamheten. Föräldrar är i hög grad nöjda med förskolor och familjedaghem. Andelen nöjda föräldrar har ökat ytterligare från redan höga nivåer för familjedaghemmen. Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

6  Barn stimuleras och får hjälp
Källa: Föräldrars svar i kundundersökningen 2009. Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

7 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008
Starka sidor, forts Trygghet och arbetsro får goda omdömen av föräldrar, och resultaten ligger över genomsnittet för undersökningen totalt. Andelen föräldrar som får sitt förstahandsval av förskoleverksamhet har ökat jämfört med tidigare. Så gott som alla förskolor deltar fullt ut i kommunens utvärdering. Svarsfrekvensen i den senaste kundundersökningen steg till 89 procent, vilket visar på ett stort engagemang från såväl förskolor som föräldrar. Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

8 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008
Förbättringsområden De flesta förskolor har goda resultat, men det finns enstaka förskolor där det finns missnöje bland föräldrar, eller där det saknas förskollärare. Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

9 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008
 Andelen förskollärare har minskat något och är jämförelsevis låg i Nacka Källa: Skolverkets statistik över personal i förskolor. Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

10 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008
 Pedagogerna stödjer barnen, men följer i mindre grad upp de egna arbetsmetoderna Källa: Medarbetarnas svar i självvärderingar genomförda i förskolor i Nacka. Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

11 Förbättringsområden, forts
Barns inflytande har ökat något enligt föräldrarnas svar i kundundersökningen, men behöver öka ytterligare för att Utbildningsnämndens mål ska nås. Alltför få föräldrar tycker att de får tydlig information om lärandet. Avståndet är långt till målet. Bland föräldrar med barn i familjedaghem anser fler än tidigare att barnet fått del av kulturverksamhet. Men kulturverksamhet kan användas mer som drivkraft i det pedagogiska arbetet. Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

12  Alla får inte ta del av kulturverksamhet i förskola/skola
Källa: Svar på frågan om jag/mitt barn får ta del av kulturverksamhet av god kvalitet, kundundersökningen 2009. Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

13 Åtgärder för ökad måluppfyllelse
Förskolor bör.. Använda och dra nytta av forskningsresultat. Pedagoger bör i högre grad dokumentera och följa upp arbetsmetoder för att utveckla dem. Ta vara på kultur som drivkraft i det pedagogiska arbetet. Göra barn mer delaktiga i verksamheten. Fortsätta utveckla informationen om lärandet till föräldrar. Vara flexibla och anpassa verksamheten efter efterfrågan så att föräldrars val av förskola kan tillgodoses. Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

14 Åtgärder för ökad måluppfyllelse
Kommunen ska… Kartlägga varför fler förskollärare inte anställs och undersöka rekryteringsläget, samt ev pröva sanktionsåtgärder mot förskolor som saknar personal med pedagogisk utbildning i tillräcklig utsträckning.  Satsa på forskning och utveckling för att sprida forskningsresultat och goda pedagogiska insatser i kommunen.  Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

15 Åtgärder för ökad måluppfyllelse
Kommunen ska… Ordna inspirationsseminarier för arbetet med kultur i förskola och skola. Se över tidsplanen för förskolors och skolors kvalitetsredovisningar i syfte att skapa bättre förutsättningar för kvalitetsarbetet.   Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

16 Åtgärder för ökad måluppfyllelse
Kommunen ska… Ordna inspirationsseminarier för arbetet med kultur i förskola och skola. Se över tidsplanen för förskolors och skolors kvalitetsredovisningar i syfte att skapa bättre förutsättningar för kvalitetsarbetet.   Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

17 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008
Hur ligger det till på min förskola? Gäller de starka sidorna och förbättringsområdena också oss? Vad kan vi göra för att förbättra vår måluppfyllelse? Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

18 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008
Denna kvalitetsredovisning visar att Nacka har mycket god kvalitet i verksamheten, och att vi i många fall har resultat som ligger bättre till än andra jämförbara kommuner. Vi ska förstås alla glädjas åt de goda resultaten, men samtidigt är det viktigt att vi inte slår oss till ro utan fortsätter att utveckla verksamheten. Tillsammans kan vi ta nästa steg i utvecklingen mot en ännu bättre förskola och skola för alla barn och unga i Nacka! Ur förordet till kvalitetsredovisningen Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008


Ladda ner ppt "Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig"

Liknande presentationer


Google-annonser