Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsredovosning 2009-2010  Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet  Prioriterade mål och åtgärder 2010-2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsredovosning 2009-2010  Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet  Prioriterade mål och åtgärder 2010-2011."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsredovosning 2009-2010  Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet  Prioriterade mål och åtgärder 2010-2011

2 Vallhallaskolans starka sidor  Väl fungerande organisation med delegerat ansvar.  Engagerad och kompetent personal.  Utvecklings och utvärderingsarbete fungerar väl.  Väl fungerande elevvård.  Väl fungerande kvalitetsarbete där skolan följer de olika stegen i kvalitetscirkeln i sin verksamhet, (mål- genomföra-utvärdera-analysera-nya mål- genomföra….osv)  Elev och målsmän får kontinuerlig information från skolan främst via Unikum.  Skolan upplevs som lugn och trygg med god arbetsmiljö

3 Vad behöver vi bli bättre på  Förbättrad måluppfyllelse avseende betyg i år 8 och 9. Främst att höja meritvärdet.  Gemensam plan för IT-arbetet med eleverna som är kopplad till kommunens IT-plan.  Likvärdig bedömning mellan skolorna i kommunen men även mellan skolans olika arbetslag.  Rutiner för elevinflytande  Modersmålsundervisningen och studiehandledning till elever med annat modersmål än svenska.

4 Vad behöver vi bevaka  Personalens arbetsbelastning.  Kommande omorganisation.  Åtgärder i en krympande ekonomi.  Konkurrens från kommande friskola.  Behov av IT-baserat elevdokumentationsprogram.  Pojkarnas meritvärde.

5 Prioriterade mål och åtgärder för läsåret 2010-2011 Övergripande mål: Öka måluppfyllelsen när det gäller betygen  Minst 90 % av eleverna som slutar år 9 är godkända i samtliga tre kärnämnen.  Det genomsnittliga meritvärdet för Vallhallaskolans elever som slutar år 9 är lika med eller bättre än riksgenomsnittet. (G= 10 p, VG=15 p, MVG=20p)  Pojkarnas meritvärde i år 9 är lägst 205.  Glappet mellan killarnas och tjejernas meritvärde i år 9 överstiger inte 15%.

6 Uppsatta mål  Mål 1: Eleven utövar ett allt större inflytande och tar ett personligt ansvar med hjälp av verktyget Unikum.  Mål 2: All personal i skolan använder Unikum i samarbetet med elevernas vårdnadshavare så de upplever en ökad delaktighet och ett ökat inflytande.  Mål 3: Eleven utvecklar förmågan att bedöma sina resultat.

7 Åtgärder i samband med mål 1-3:  Koppla alla klasser till UNIKUM så alla elever har en digital IUP med skriftliga omdömen.  Utbilda elever i UNIKUM.  Erbjuda alla föräldrar att vara med i UNIKUM så att de därmed får tillgång till information kring elevens kunskapsutveckling samt övrig information som rör skolan.  Utbilda föräldrar i UNIKUM.  Göra ett ”styrdokument” till arbetslagen där det står hur de ska/förväntas arbeta med UNIKUM.

8 Mål 4: Läraren tar ett större personligt ansvar för sina resultat.  För att skapa en större medvetenhet kring ledarskapet ska vi (skolledningen) skapa tydliga målbilder för ledarskapets olika delar – definiera ledarskapet.  Personalen fortbildar sig genom att läsa en bok om ledarskap och arbeta i grupper med innehållet.  Skolpsykologerna föreläser för personalen kring ledarskap med fokus på bemötande.  Som ett underlag för läraren i sin utvärdering av sitt arbete vill vi att eleverna ger feedback på undervisningen.  Tid skapas för läraren att reflektera över sin roll som ledare, sin undervisning och sina resultat med eleverna.  Askultera hos kollegor vid minst två tillfällen under ett läsår.

9 Mål 5: Förbättra förutsättningarna i elevens inlärningssituation.  Åtgärder ht-10: Under läsåret genomför alla elever ”avslappning” eller ”massage” vid två 20 minuters pass i veckan.  Uppföljning och utvärdering: Målet ska vara uppnått i Juni 2011. Bedömning av måluppfyllelse sker under Maj/Juni 2011. Utvärderingen kommer att bygga på intervjuer med elever som handlar om deras uppfattning av hur Stillhet och Beröring påverkat dem.


Ladda ner ppt "Kvalitetsredovosning 2009-2010  Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet  Prioriterade mål och åtgärder 2010-2011."

Liknande presentationer


Google-annonser