Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Medarbetarenkät 2011 • 573 svar. 2 Kön 3 Jag är knuten till en klass, undervisningsgrupp eller barngrupp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Medarbetarenkät 2011 • 573 svar. 2 Kön 3 Jag är knuten till en klass, undervisningsgrupp eller barngrupp."— Presentationens avskrift:

1 1 Medarbetarenkät 2011 • 573 svar

2 2 Kön

3 3 Jag är knuten till en klass, undervisningsgrupp eller barngrupp

4 4 Jag har pedagogisk högskole- eller universitetsexamen

5 5 Jag har den utbildning som krävs för mitt arbete

6 6 Jag känner väl till de normer och värden som beskrivs i läroplanen (för personal inom pedagogisk omsorg: Jag känner väl till kvalitetskriterierna i kvalitetshandboken)

7 7 Jag upplever att min arbetsplats skapar förutsättningar för mångkulturella möten

8 8 Barnen har varit delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen

9 9 Jag är väl förtrogen med likabehandlingsplanen

10 10 Jag upplever att barnen känner lust och glädje i sitt lärande

11 11 Jag anpassar mitt arbete utifrån samhällets utveckling och behov

12 12 Jag organiserar och genomför mitt arbete så att barnen når sina mål

13 13 Barnen känner väl till målen i de olika ämnena

14 14 I mitt arbete utgår jag från varje individs förutsättningar och behov

15 15 Barnen lär sig mycket i vår verksamhet

16 16 Det är arbetsro i barngrupperna/elevgrupperna

17 17 Jag har goda ledaregenskaper

18 18 Alla barn som har behov av särskilt stöd får detta

19 19 Min arbetsplats har utarbetade rutiner för barn i behov av särskilt stöd

20 20 På min arbetsplats ges barn med annat modersmål än svenska samma förutsättningar att nå målen

21 21 Jag upplever att min arbetsplats stödjer nyanlända barns kulturella identitet och språkutveckling

22 22 Jag använder observationsmaterialet TRAS i mitt arbete (frågan gäller förskola och pedagogisk omsorg)

23 23 Jag dokumenterar och utvärderar barnens utveckling

24 24 Jag arbetar aktivt för jämställdhet mellan flickor och pojkar

25 25 Flickor och pojkar ges samma förutsättningar att nå målen

26 26 Jag arbetar aktivt för barnens rätt till delaktighet och inflytande i verksamheten utifrån deras ålder och mognad.

27 27 Barnen är delaktiga i beslut om innehåll och arbetsformer

28 28 Jag anser att jag är en god förebild för de barn jag arbetar med

29 29 Vårdnadshavare får återkommande information om verksamhetens mål

30 30 Vårdnadshavare ges möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och utformning

31 31 Alla föräldrar får skriftlig information inför utvecklingssamtalen

32 32 Jag utbyter erfarenheter och kunskaper med annan personal

33 33 Då barnen övergår till ny verksamhet eller ny enhet, samarbetar jag med andra

34 34 På min enhet har vi arbetat med att implementera den nya/reviderade läroplanen

35 35 Jag utgår från målen i läroplanen när jag planerar och genomför mitt arbete

36 36 Jag är väl förtrogen med de kursplaner för de ämnen jag undervisar i (gäller endast grundskolan)

37 37 Rektor/förskolechef och personal arbetar gemensamt med enhetens kvalitetsutvekling


Ladda ner ppt "1 Medarbetarenkät 2011 • 573 svar. 2 Kön 3 Jag är knuten till en klass, undervisningsgrupp eller barngrupp."

Liknande presentationer


Google-annonser