Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Medarbetarenkät 2009 795 svar. 2 Kön 3 Jag är knuten till en klass, undervisningsgrupp eller barngrupp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Medarbetarenkät 2009 795 svar. 2 Kön 3 Jag är knuten till en klass, undervisningsgrupp eller barngrupp."— Presentationens avskrift:

1 1 Medarbetarenkät 2009 795 svar

2 2 Kön

3 3 Jag är knuten till en klass, undervisningsgrupp eller barngrupp

4 4 Jag har pedagogisk utbildning

5 5 Jag känner väl till de normer och värden som beskrivs i läroplanen (För personal inom familjedaghem: Jag känner väl till kvalitetskriterierna i kvalitetshandboken)

6 6 Jag arbetar för att barnen utvecklar en känsla för samhörighet och solidaritet

7 7 Jag upplever att min arbetsplats skapar förutsättningar för mångkulturella möten

8 8 Jag upplever att barnen känner lust och glädje i sitt lärande

9 9 Jag anpassar mitt arbete utifrån samhällets utveckling och behov

10 10 Jag organiserar och genomför mitt arbete så att barnen når sina mål

11 11 Barnen känner väl till målen i de olika ämnena

12 12 I mitt arbete utgår jag från varje individs förutsättningar och behov

13 13 Alla barn som har behov av särskilt stöd får detta

14 14 Min arbetsplats har utarbetade rutiner för barn i behov av särskilt stöd

15 15 På min arbetsplats ges barn med annat modersmål än svenska samma förutsättningar att nå målen

16 16 Jag upplever att min arbetsplats stödjer nyanlända barns kulturella identitet och språkutveckling

17 17 Jag använder observationsmaterialet "TRAS" i mitt arbete

18 18 Jag anser att min kompetens inom IT-området är tillräcklig för mitt arbete

19 19 Jag har den kompetens som krävs för mitt arbete

20 20 Jag arbetar aktivt för jämställdhet mellan flickor och pojkar

21 21 Flickor och pojkar ges samma förutsättningar att nå målen

22 22 Jag arbetar aktivt för barnens rätt till delaktighet och inflytande i verksamheten utifrån deras ålder och mognad.

23 23 Barnen är delaktiga i beslut om innehåll och arbetsformer

24 24 Jag anser att jag är en god förebild för de barn jag arbetar med

25 25 Vårdnadshavare får återkommande information om verksamhetens mål

26 26 Vårdnadshavare ges möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och utformning

27 27 Alla föräldrar får skriftlig information inför utvecklingssamtalen

28 28 Jag utbyter erfarenheter och kunskaper med annan personal

29 29 Då barnen övergår till ny verksamhet eller ny enhet, samarbetar jag med andra

30 30 Jag dokumenterar och utvärderar barnens utveckling

31 31 Jag anser att jag har medbestämmande och inflytande på min arbetsplats

32 32 Skolledare och personal ansvarar gemensamt för arbetet med kvalitetsredovisningen

33 33 Jag är väl förtrogen med likabehandlingsplanen


Ladda ner ppt "1 Medarbetarenkät 2009 795 svar. 2 Kön 3 Jag är knuten till en klass, undervisningsgrupp eller barngrupp."

Liknande presentationer


Google-annonser