Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.skolutveckling.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.skolutveckling.se."— Presentationens avskrift:

1

2 Myndigheten för skolutveckling
Sundsvall, Stockholm, Karlstad, Göteborg, Växjö Riktade och generella utvecklingsinsatser och utvecklingsprojekt Beredning, planering, genomförande och återrapportering Kompetens, tid, geografi Kontakter med huvudmän, lokala enheter, nätverk Samverka med rektorsutbildning, RUC, nationella centra, lärarutbildningar Olika arbetsmetoder Utvecklingsdialog, nätverksstöd, webbkommunikation, seminarier, mötesplatser för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och dialog

3

4 Myndigheten för skolutveckling stödjer kommuners och skolors arbete för ökad kvalitet och bättre resultat. Skolchefer, skolledare och lärare är myndighetens främsta målgrupper och vi vänder oss till verksamma i förskoleverksamhet, skola och vuxenutbildning.

5 Fem utvecklingsområden
Kunskapsutveckling och bedömning Mångfald och likvärdighet Utbildning, arbetsliv och tillväxt Kvalitetsarbete och ledning Demokrati, jämställdhet och inflytande De fem prioriterade utvecklingsområdena för 2005 är de följande: • Kvalitetsarbete och ledning Mål- och resultatstyrning förutsätter kvalitetsarbete på alla nivåer. Kvalitetsarbete omfattar alla de processer inom en organisation som syftar till att göra organisationen bättre på att hantera sin egen utveckling i arbetet för en ökad måluppfyllelse. I detta arbete är organisationens ledning av avgörande betydelse. Myndighetens stöd inom området strävar efter att stärka skolors och kommuners kvalitetsarbete samt utveckla ledarskapet i skolan. • Kunskap och bedömning Skolväsendets kunskapsuppdrag innebär att främja barns, ungas och vuxnas utveckling av kunskaper som är nödvändiga för var och en som individ, som samhällsmedborgare samt som grund för fortsatt utbildning. Myndighetens uppdrag är att stödja nationell likvärdighet och skolors och kommuners arbete för ökad måluppfyllelse. • Mångfald och likvärdighet Förbättring av utbildningsvillkoren för barn och unga i miljöer som präglas av social och etnisk mångfald är en högt prioriterad uppgift för myndigheten. Myndighetens uppdrag är att bidra till ökad likvärdighet för alla barn och elever, att stärka förskolors pedagogiska arbete i segregerade miljöer samt skolors och kommuners förutsättningar att arbeta för att fler elever ska nå målen för sin utbildning. • Demokrati, jämställdhet och inflytande Arbetet med demokrati och värdegrund behöver utvecklas och fördjupas, vilket bl.a. innefattar ett arbete för ökad jämställdhet och inflytande samt mot diskriminering och kränkande behandling. Myndigheten ska stödja förskolors, skolors och kommuners förutsättningar att arbeta i enlighet med sitt demokratiska uppdrag. • Utbildning, arbetsliv och tillväxt Samverkan mellan alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning, behöver utvecklas. Alla skolformer behöver också utveckla sin samverkan med arbetsliv och samhälle. Myndigheten ska bidra till att förbättra infrastrukturen för hela utbildningssystemet och till att samverkan mellan utbildning och arbetsliv utvecklas. Myndigheten ska också bidra till att nationella aktörer som arbetar med vuxenutbildning utvecklar en gemensam kunskap om vilka faktorer som främjar utveckling.

6 Prioriterade områden 2006 Kunskapsutveckling och bedömning
Mångfald och likvärdighet Processtöd genom utvecklingsdialog 32 kommuner – 225 milj.06/07 Göteborg, Borås och Trollhättan Genom utrednings- och utv.insatser ge underlag för åtgärder som ska förbättra förskole- oc skolsituationen för barn och ungdomar i segregerade områden.

7 Mångfaldsdialog i 32 kommuner
Storstäder Göteborg, Malmö, Stockholm Förortskommuner Botkyrka, Burlöv, Haninge, Huddinge, Järfälla, Salem, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro, Upplands Väsby Större städer Borås, Eskilstuna, Helsingborg, Uppsala, Norrköping, Västerås Södertälje, Örebro Medelstora städer Köping, Landskrona, Sigtuna, Trelleborg, Industrikommuner Bjuv, Gislaved, Gnosjö, Markaryd, Olofström, Trollhättan, Värnamo

8 Myndighetens plan – en kombination av riktade och generella utvecklingsinsatser
Riktade insatser: Utvecklingsdialog i 32 kommuner Kompetensutveckling för lärare och rektorer Stöd för erfarenhetsutbyte i nätverk Språkutveckling Kommunala processledare Personalförstärkningar för undervisning på modersmål Riktade insatser till Malmö Generella insatser: Kraftfull satsning på modersmål Utveckling av gymnasieskolan Mentorer Stärkt samverkan mellan skola och hem Stöd till utvecklingsarbete inom särskolan Skolmässor Idéskolor Lokala utvecklingsinitiativ

9 Utvecklingsområde 3 Utbildning, arbetsliv och tillväxt
Ämnesintegration Betyg och bedömning Samverkan skola-arbetsliv Idéskolor för yrkesutbildning

10 Utvecklingsområde 4 Kvalitetsarbete och ledning
Den nya rektorsutbildningen Kvalitetsredovisningen som förbättringsverktyg – kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsutmärkelse - SIQ Stöd till implementeringen av allmänna råd för kvalitetsredovisning i samverkan med Skolverket

11 Utvecklingsområde 5 Demokrati, jämställdhet och inflytande
Pojkar och flickor – kön och skolframgång 10 milj kr/år Inflytande

12 Skolutveckling Målinriktad förbättring
Kunskap om den egna verksamheten Resultat – en högre måluppfyllelse Möjlighet och nödvändighet Utveckling måste komma inifrån….. …..gärna med utifrån kommande stöd och stimulans

13 Förutsättningar Ledarskap Verklighetsanknytning Engagemang
Struktur och systematik Forskningsanknytning Delaktighet Ledarskap, tydligt, synligt resultatinriktat Verklighetsanknytning Engagemang, att se nödvändigheten Struktur och systematik, inga tomtebloss! Forskningsanknytning, bygg på det vi vet Diskussioner, ständigt pågående samtal

14 Framgångsfaktorer Fokusering på mål och resultat
Delaktighet och inflytande Långsiktighet och uthållighet Fokusering på mål och resultat Det finns prioriterade mål för vad man vill uppnå Det finns gemensamma visioner som styr inriktningen på arbetet Tillgång till skolad personal Diskussion och reflektion om relationen mellan mål, medel och resultat förekommer kontinuerligt Ökad måluppfyllelse inom prioriterade områden förekommer Delaktighet och inflytande Hög grad av öppenhet föreligger Man är kollektivt överens om hur förbättrings-arbete ska bedrivas Det finns engagemang för arbetet med resultat-förbättring Det finns stöd och strukturer för hur enskilda personers och gruppers idéer och initiativ tas tillvara i utvecklingsarbete Långsiktighet och uthållighet Det finns pådrivande krafter Det finns accepterade strukturer för hur förbättringsarbetet ska ske över tid Förbättringsarbetet är integrerat och spritt i verksamheten Dokumentation och analys av hur arbetet fram-skrider med de prioriterade målen genomförs kontinuerligt

15 Strategier/arbetssätt

16 Fc-möte

17 Fc/GR

18 Myndigheten på Internet


Ladda ner ppt "Www.skolutveckling.se."

Liknande presentationer


Google-annonser