Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolverkets allmänna råd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolverkets allmänna råd"— Presentationens avskrift:

1 Skolverkets allmänna råd
Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Trollbäckens förskolor läsåret 2014/2015 Bakgrund 1 april 2006 kom lagen mot kränkande behandling. En likabehandlingsplan har tagits fram för att stödja och synliggöra förskolornas arbete med att främja barns lika rättigheter och möjligheter. Samt att förstärka verksamhetens arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolverkets allmänna råd Syfte Att tydligt visa för barn, vårdnadshavare och personal, hur vi arbetar förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling. Skollagen slår fast att verksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden och att var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Lagar och styrdokument Läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 Skollagen Arbetsmiljölagen Brottsbalken Barnkonventionen

2 Förskolans mål Inget barn ska utsättas för trakasserier eller kränkande behandling oavsett vilken miljö de befinner sig i på förskolan Förskolan skall arbeta så att föräldrar känner tillit och förtroende när de lämnar sina barn på förskolan. Samtliga som arbetar i förskolan har ett gemensamt ansvar att motverka diskriminering och kränkande behandling enligt Lpfö 98 rev 10 och skollagen. Ledning och personal tar bestämt avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling. Varje fall av diskriminering eller annan kränkande behandling tar vi tag i och åtgärdar problemet.

3 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling är ett levande dokument som ligger som en del i det pedagogiska året. Vi skapar samtalsforum med både barn och pedagoger Vi har genomgång på arbetsplatsträffar Planen revideras årligen Planen ligger synligt på förskolans hemsida En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta. Är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen. Lpfö 98 rev 10

4 Grundläggande värden Förskolan vilar på en demokratisk grund. Verksamhet skall då utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: Öppenhet och respekt, solidaritet och ansvar Förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livs frågor i vardagen. Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning Och respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. ( artikel 2) Barnkonventionens grundläggande värden

5 Enligt 2 kap 7§ diskrimineringslagen och 6kap,10 § skollagen ska huvudmannen
om det förekommer trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att i framtiden förhindra trakasserier och kränkande behandling. Utifrån diskrimineringslagen, har varje person lagstadgat skydd. Med utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Funktionshinder Religion eller annan trosuppfattning Ålder Sexuell läggning

6 Definition av kränkande behandling och mobbing
Direkt: Innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. Indirekt: Man kan i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika. Genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt. Men som i praktiken missgynnar en person. Trakasserier: Handlande som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier: Handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet Könsöverskridande identitet eller uttryck: Någon som inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet Etnisk tillhörighet: Nationell eller etniskt ursprung Funktionshinder: menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar. Sexuell läggning: Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning Direkt mobbing: kan vara relativt öppna handlingar. T.ex. det kan vara fysiska eller verbala handlingar, med syfte att skada den utsatte själv eller dennes tillhörigheter. Indirekt mobbing: Psykosocialt dvs. isolering eller utfrysning genom t.ex. blickar och avvisande beteende.

7 Skolverkets allmänna råd
Eftersom diskriminering handlar om missgynnande, förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. Kränkning kan även handla om att utesluta någon eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen, vara systematiska eller återkommande. Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ behandling. Skolverkets allmänna råd

8 Vision för Trollbäckens förskolor
Vi i Trollbäcken, både stora och små, är trygga, tillitsfulla och vetgiriga. Barnen i Trollbäckens förskolor ska känna att varje dag i förskolan är rolig, spännande och full av utmaningar. Alla vet det är betydelsefulla unika och en tillgång i gruppen.. Tillsammans erövrar vi nya kunskaper och färdigheter varje dag Alla barn i Trollbäckens förskolor har rätt att känna: "Jag är bra där jag är och jag växer i mitt lärande". Det pedagogiska arbetet präglas av en barnsyn där vi har en tro på att varje barn kan. Genom utmaningar och med ett reflekterande arbetssätt stimulerar vi nyfikenhet och lust att lära, både hos barn och pedagoger. Det pedagogiska innehållet är likvärdigt på våra förskolor och kan motiveras utifrån de styrdokument och värderingar vi har. Pedagogiken tar alltid sin början i idén om det livslånga lärandet. Arbetssätt, metoder och pedagogiska filosofier är verktyg för att nå fram till varje barns unika sätt att lära. Vi får glädje och mod av vår framgång.

9 Förebyggande åtgärder
Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intressen hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet. läroplanen för förskolan Lpfö 98 rev 10 Förebyggande arbete på Trollbäckens förskolor innebär att: All personal är medveten om ” vår plan mot diskriminering och kränkande behandling” Alla vuxna är förebilder för varandra och barnen och utgår från ett demokratiskt arbetssätt Alla vuxna har ett ansvar att uppmärksamma och agera vid kränkningar Vi uppmärksammar det goda beteendet Vi arbetar i mindre grupper, där vuxna är närvarande. Personalen behöver ha en medvetenhet om att problem med utsatthet kan uppstå när man gjort en gruppindelning Vi uppmärksammar språkbruk och kroppsspråk i barngruppen Vi har dagliga samtal tillsammans med barnen utifrån vardagliga händelser Vi har daglig kontakt med vårdnadshavare Vi informerar vårdnadshavare om ” vår plan mot diskriminering och kränkande behandling” på föräldramötet Vi arbetar fortlöpande med vår värdegrund Om ett barn utsätts för trakasserier eller kränkande behandling måste åtgärder vidtas snabbt. Därför är det viktigt att rutiner för hur personalen ska agera i sådana situationer är väl förankrade i verksamheten. Skolverkets allmänna råd.

10 Förebyggande arbete i barngrupperna
Årligen kartlägga barnens arbetsmiljö Genom Regelbundna observationer Samtal med barn och föräldrar Uppföljning av föregående års arbete Upprätta en årlig handlingsplan till följd av kartläggningsarbetet innehållande konkreta mål och beskrivningar av de insatser som ska göras I det dagliga förebyggande arbetet ingår: Värdegrundsarbetet

11 Varningssignaler att uppmärksamma
Barn som: Går ensamma Alltid försöker vara nära vuxna i fria situationer Förlöjligas Ofta har ont i magen eller huvudet Blir tystlåtna Inte uttrycker sin egen åsikt Verkar ledsna och olyckliga Har svårigheter att koncentrera sig Saknar kompisar Hamnar ofta i konflikt Får ofta skulden för något som hänt

12 Ansvar Förskolechefen genom ledningsgruppen ansvarar för att planen omarbetas årligen Förskolechefen genom ledningsgruppen ser till att forum skapas för pedagogerna där planen diskuteras och blir ett levande dokument Förskolechefen genom ledningsgruppen skapar tydliga rutiner för hur utredning och anmälan går till Alla pedagogerna ansvarar för att det finns ett aktivt värdegrundsarbete All personal ansvarar för att det sker regelbundna samtal om hur barnen trivs på förskolan All personal ansvarar för att vara närvarande där barnen befinner sig All personal ansvarar för att systematiskt kvalitetssäkra sin verksamhet, genom pedagogisk dokumentation och reflektion.

13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Gemensamt för alla Arbetslaget ansvarar för att: Föräldrar informeras vid höstterminens första föräldramöte om Trollbäckens förskolors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pedagogerna ska: Ha en positiv människosyn och bemöta varje individ med respekt. Tydliggöra alla människors lika värde. Föregår med gott exempel. Kontinuerligt arbeta med vår värdegrund. Vara uppmärksamma på de tysta och tillbakadragna barnen och hur andra behandlar dem. Vara uppmärksam på språkbruk och kroppsbruk i gruppen. Aldrig tillåta nedsättande kommentarer suckar, miner eller liknande när någon säger eller gör något. Alltid vara beredd att ingripa när vi ser barn som bråkar och hjälpa eller visa dem att lösa konflikten. Även om det bara är på skoj, så tar vi en diskussion. Påminna barnen om att ta hjälp från vuxna, när man ser någon som blir utsatt för mobbning eller annan kränkande behandling. Viktigt att framhäva att det inte är att skvallra , utan att det är mod att hjälpa en vän. Ta upp enskilda händelser i arbetslaget och reflektera över vad som hänt, vilka insatser och åtgärder som gjorts. Viktigt att alltid dokumentera allt som sker kring ett ärende, gällande ovanstående. Eventuella anteckningar förvaras i ett låst utrymme.

14 Åtgärder vid misstanke om kränkning mellan barn
Detta arbete ska göras skyndsamt Alla samtal ska dokumenteras. Förskolechef är ansvarig för att arbetet görs enligt fastställda rutin. Anmälan från den kränkte/ mobbande eller annan person. Mottagare av anmälan kontaktar biträdande förskolechef som agerar utifrån kommunens handlingsplan. 3.Ärendet avslutas och arkiveras av Biträdande förskolechef. Arbeta med respekt för den mobbade och mobbaren / mobbarna

15 Åtgärder vid vuxnas kränkande av barn
Barn eller elever som upplever sig diskriminerade eller på annat sätt kränkta av personal är i en särskild utsatt situation eftersom de befinner sig i en beroendeställning och det är viktigt att barnet eller eleven har kanaler för förtroendefulla samtal med någon i personalgruppen. Skolverkets allmänna råd Främjande arbete Arbetslaget är det forum där värdegrundsfrågorna och uppkomna situationer ska diskuteras. Detta forum måste vara ett tryggt forum med goda relationer och stor öppenhet mot varandra ,där alla ges lika mycket talutrymme. Arbetslaget har ett stort ansvar att diskutera vuxnas kränkningar av barn och vårt förhållningssätt i mötet med barn och vuxna.

16 Vårt förhållningssätt
Vi ska: Vara goda förebilder Visa respekt och hänsyn Inte använda ironi Tänka på vårt kroppsspråk Vara tydliga Erkänna egna fel och brister och arbeta med dessa Säga till barnen enskilt Inte generalisera vid tillsägelser Att upptäcka kränkande behandling Redan vid misstanken om att kränkning förekommer ska detta leda till en åtgärd. Detta ska omedelbart anmälas till Biträdande förskolechef/ förskolechef Om personalen misstänks för kränkning av barn ska detta omedelbart anmälas till Biträdande förskolechef/ förskolechefen av den som upptäcker eller upplever kränkningen. Alla anmälningar om kränkning ska dokumenteras och lämnas till Biträdande förskolechef/ förskolechef. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller elev för trakasserier är det diskriminerande och omfattas därför av diskrimineringsförbudet.


Ladda ner ppt "Skolverkets allmänna råd"

Liknande presentationer


Google-annonser