Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karlstad 16 juni 2011 mats.wennerholm@skolverket.se Modersmål idag och imorgon Karlstad 16 juni 2011 mats.wennerholm@skolverket.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karlstad 16 juni 2011 mats.wennerholm@skolverket.se Modersmål idag och imorgon Karlstad 16 juni 2011 mats.wennerholm@skolverket.se."— Presentationens avskrift:

1 Karlstad 16 juni 2011 mats.wennerholm@skolverket.se
Modersmål idag och imorgon Karlstad 16 juni 2011

2

3

4

5 Skollag Förskola, Förskoleklass - Skollag
  Utdrag ur Skollag (2010:800) om modersmål i förskola och förskoleklass  Läs mer om den nya skollagen på Skolverkets webb. 8 kap. Förskolan Modersmål 10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 9 kap. Förskoleklassen Modersmål 10 § Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

6 läroplan Läroplan - förskola
Utdrag ur läroplanen för förskolan, Lpfö98, reviderad 2010. Förskolans mål och riktlinjer, sid 8. Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Förskolans mål och riktlinjer, sid 9. Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Förskolan ska stäva efter att varje barn, sid som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Förskolan ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen, sid 13. – stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling

7

8 Skollag – grundskola Modersmålsundervisning 7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket.

9 Skolförordning Modersmålsundervisning 7 § I 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 7 § och 13 kap. 7 § skollagen (2010:800) finns grundläggande bestämmelser om huvudmannens skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning. Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning. 8 § Modersmålsundervisning får anordnas 1. som språkval i grundskolan och specialskolan, 2. som elevens val, 3. inom ramen för skolans val, eller 4. utanför den garanterade undervisningstiden.

10

11 Skolförordning Allmänt om särskilt stöd 3 § I 3 kap. 7 till12 §§ skollagen (2010:800) finns bestämmelser om särskilt stöd i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Studiehandledning på modersmålet 4 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.

12 Framgångsfaktorer Kartläggning – språk o ämneskunskaper
Handlingsplan – åtgärdsplan - IUP Samverkan / Samsyn Vid sidan av eller mitt i Verktyg för eget lärande

13 Några modeller Förstå innan lektionen Vara med när det sker
Samma lektion fast på egen hand Först genomgång sedan egen tid Repetition av tidigare lektioner Studieverkstad På distans

14

15 Olika sätt att organisera
Organisation i grundskolan: Skollagen medger flera olika sätt att organisera språkundervisning. Det vanligaste sättet att organisera språkundervisning för elever med andra modersmål än svenska är genom frivillig modersmålsundervisning inom eller utanför den garanterade undervisningstiden. Men det finns en rad andra möjligheter.

16 Skolförodning 5 § Enligt 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska det finnas språkval. Huvudmannen ska som språkval erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska. Huvudmannen ska sträva efter att därutöver erbjuda andra språk som språkval. 6 § En elev får i stället för ett språk som erbjudits enligt 5 § välja något av följande språk som språkval: 1. det språk som eleven ska erbjudas modersmålsundervisning i. 7 § Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval enligt 5 § andra stycket eller 6 § om färre än fem elever väljer språket. Detta gäller dock inte om det språk som avses i 6 § 1 är ett nationellt minoritetsspråk.

17

18 Skollag -gymnasiet Modersmålsundervisning 19 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk  om 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 2. eleven har goda kunskaper i språket. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

19 Gymnasieförordningen
15 § Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning. 16 § Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock få modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl. 17 § Modersmålsundervisning får anordnas som 1. individuellt val, 2. utökat program, eller 3. som ersättning för undervisning i andra språk än svenska, svenska som andraspråk och engelska.

20 merit och prövning Prövning för den som är elev i gymnasieskolan 24 § En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F. Prövning får göras endast vid en skolenhet som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbetet, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.

21


Ladda ner ppt "Karlstad 16 juni 2011 mats.wennerholm@skolverket.se Modersmål idag och imorgon Karlstad 16 juni 2011 mats.wennerholm@skolverket.se."

Liknande presentationer


Google-annonser