Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommuners insynsrätt i fristående skolor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommuners insynsrätt i fristående skolor"— Presentationens avskrift:

1 Kommuners insynsrätt i fristående skolor
Christer Blomkvist Enhetschef, uppföljningsenheten

2 PM från Skolinspektionen
Syftet med insynen i den nya skollagen handlar /…/om att kommunen ska kunna hålla sig informerad om hur den fristående verksamheten utvecklas. Ett annat viktigt syfte är också att försäkra sig om att allmänheten har insyn i fristående skolor. Det är /…/ viktigt att skilja insyn från tillsyn. Insynen ger inte kommunen rätt att göra påpekanden eller begära förändringar i verksamheten genom t.ex. föreläggande.

3 PM från Skolinspektionen
Den viktigaste orsaken till att kommunernas insyn förändrats är att bidragen till fristående skolor har förändrats i skollagen och numera ska ges på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sina egna skolor. Kommunen behöver därför inte ta del av en fristående skolas räkenskaper för att kunna göra en rättvis bedömning av skolans bidragsbehov.

4 PM från Skolinspektionen
Det finns /…/ inget som hindrar att kommuner erbjuder huvudmännen för fristående skolor att delta i kommunens uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten. I propositionen framhölls att sådan uppföljning och utvärdering bör omfatta de nationella målen för verksamheten.

5 PM från Skolinspektionen
Internationella skolor Kommunen har även insyn i denna ovanligare skolform på samma villkor som för de skolformer som ingår i skolväsendet. Bestämmelsen anknyter till formuleringen för fritidshemmet och skolformerna i skolväsendet och finns i 24 kap. 7 § skollagen.

6 PM från Skolinspektionen
När Skolinspektionen granskar fristående skolor tas kommunernas insyn i den fristående skolan upp under avsnittet Beskrivning av skolan. Syftet är att Skolinspektionen, genom den information kommunen eventuellt har fått, kan få ytterligare kunskap om den fristående skolan och även få signaler om förhållanden som kan behöva granskas.

7 PM från Skolinspektionen
Varför bör kommunerna utöva sin rätt till insyn? Det går att urskilja några områden där kommunernas nytta framträder särskilt. Det kan t.ex. gälla hur verksamheten utvecklas både kvantitativt och kvalitativt, allmänhetens intresse av information, skolpliktbevakning, verksamhetens stabilitet eller vilka kunskapsresultat den fristående skolan uppnår. Kommunens intresse av att utöva sin rätt till insyn balanseras dock mot de fristående skolornas affärsmässiga intressen av skydd mot insyn.

8 PM från Skolinspektionen
Hur utvecklas den fristående skolans verksamhet? En kommun kan behöva hålla sig informerad om den fristående skolans planering eller om förändringar i deras verksamhet som t.ex. ökningar av elevantalet, om en fristående gymnasieskola kommer att ansöka om att få anordna flera program eller om skolans profil.

9 PM från Skolinspektionen
Allmänhetens intresse av information Offentlighetsprincipen gäller inte för fristående skolor och insynen i deras verksamheter kan därför inte ske på samma sätt som allmänhetens insyn i kommunernas verksamhet. Kommunerna kan därför, genom sin rätt till insyn, bidra till att öka allmänhetens kunskap om verksamheten i den fristående skolan. Det kan gälla sammanställningar om kunskapsresultat, undersökningar om elevers upplevelse av sin trygghet och studiero och annan information som kan underlätta för elever och vårdnadshavare att välja skola.

10 PM från Skolinspektionen
Skolpliktsbevakning Enligt 7 kap. 22 § skollagen ska kommunen se till att eleverna i deras grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång. Samma ansvar vilar på huvudmannen för specialskolan och sameskolan. Om en elev i en fristående skola t.ex. börjar eller slutar eller är ogiltigt frånvarande i större omfattning ska den fristående skolan snarast möjligt underrätta hemkommunen.

11 PM från Skolinspektionen
Verksamhetens stabilitet Ekonomisk instabilitet kan i förlängningen innebära en risk för att elever kommer att sluta på skolan på grund av dess dåliga ekonomi eller att skolan på grund av konkurs eller av andra skäl läggs ner. Rätten till insyn är dock som tidigare sagts begränsad i ekonomiska förhållanden dvs. kommunen har inte rätt att direkt granska den fristående skolans interna dokument som ingår i den löpande bokföringen under ett verksamhetsår. En kommun kan dock använda sig av andra källor, t.ex. uppgifter från UC, som framgått ovan.

12 PM från Skolinspektionen
Sammanfattning Kommunens rätt till insyn är inte preciserad i skollagen. Det går att urskilja några områden där kommunen kan använda möjligheten till insyn: Hur utvecklas den fristående skolans verksamhet? Allmänhetens intresse av information. Skolpliktsbevakning. Verksamhetens stabilitet.

13 Stockholms stads tillämpning av sin insynsrätt
Staden använder sig av alla de fyra av Skolinspektionen angivna områdena. Grunden för stadens insyn ska vara en god kommunikation med alla fristående skolors huvudmän.

14 Stockholms stads tillämpning av sin insynsrätt
Exempel på vad staden hittills, sedan den nya skollagen trädde i kraft, har gjort: - Försök att samordna statistikinsamling till SCB - Extern utvärdering (endast delvis avsett som insynsåtgärd) - Brukarundersökningar (kan delvis uppfattas som insynsåtgärd) - Besök på fristående skolor gällande elevhälsa - Sammanställning av fristående skolors resultat på aggregerad nivå till utbildningsnämndens verksamhetsplan - UC-kontroller

15 Stockholms stads tillämpning av sin insynsrätt
Extern utvärdering (Kan uppfattas som del av insynen) - Ersätter den kommunala inspektionen - Har tydligt fokus på att bidra till utveckling genom formativ bedömning - Är obligatorisk för kommunala skolor - Erbjuds huvudmännen för fristående skolor - Har startat i mars 2012 med grundskolor/grundsärskolor och fritidshem


Ladda ner ppt "Kommuners insynsrätt i fristående skolor"

Liknande presentationer


Google-annonser