Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar"— Presentationens avskrift:

1 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Om inte annat anges gäller sidhänvisningarna ”Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen” Rapport 2012:12 Ulrika Hägred

2 Ett delat ansvar Det allmänna ska särskilt trygga rätten till arbete, bostad och utbildning … Kommunerna: planeringen och genomförandet Staten: förutsättningar i form av lagstöd och finansieringsformer I Sveriges regeringsform står att det allmänna särskilt ska trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg, trygghet och goda förutsättningar för hälsa. Kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund, vilket innebär att det är på kommunen som ansvaret att trygga rätten till bostad ligger. Av hävd och sedan mer än ett halvt sekel anses i svensk bostadspolitik att ansvaret för planering och genomförande ligger på kommunerna medan staten ska se till att det finns lämpliga lagar och finanseringsförutsättningar. Ändrade förutsättningar: Kommunen är alltså ansvarig för planeringen för bostadsförsörjningen och för den planläggning och andra åtgärder som krävs för att det ska kunna byggas bostäder. Men kommunerna bygger normalt sett inte själva några bostäder, och kan knappast längre styra ens den produktion de kommunala bostadsbolagen står för. Bostadsmarknaden har genomgått betydande strukturella förändringar under de senaste decennierna. Sverige har avvecklat en bostadspolitik som kännetecknades av statliga subventioner och regleringar. Påverkan från omvärlden har blivit mer påtaglig, till exempel genom EU-samarbetet, som innebär att nya regler måste följas.

3 Nyheter Innehållet i och processen för att ta fram kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen preciseras Ett regionalt perspektiv införs Länsstyrelsen och andra regionala organ ska ges tillfälle att yttra sig Regeringen får möjlighet att förelägga kommunen att ta fram nya riktlinjer Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet förs in som allmänt intresse i PBL

4 Precisering av processen i 1§
Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostads- försörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommun- fullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. 1) Ingen ny portalparagraf men Bostadsförsörjningslagen = BFL. Koppling t riktlinjerna 2) Samråd ska alltid ske med berörda kommuner – inte bara ”om det behövs”. Regionala perspektivet ska stärkas – särskilt i tillväxtregionerna, men även i kommuner med vikande befolkningsunderlag. Näringslivsutvecklingen central. Regionalt och mellankommunalt perspektiv. Samordning med näringsverksamhet, infrastruktur och grönområden. 1:a förslaget till hur man kan stärka det regionala perspektivet Lst + andra regionala organ bör ha goda möjligheter att yttra sig utifrån ett regionalt perspektiv: planeringsförutsättningar (befolkningsstruktur, …) framtida behov, utvecklingstendenser (näringslivsutveckling,…) + Behov av samordning med andra kommuner! Obs Bara ett förtydligande av nuvarande krav! 3) Inte bara ”minst” en gång/mandatperiod. Ytterst viktigt med aktuella riktlinjer!

5 Ny 2§med precisering av innehåll i riktlinjerna
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter: kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsför- utsättningar. Mål och planerade insatser I första hand en precisering av nuvarande krav. Minimikrav. Förtydligande som ska göra att fler tar fram riktlinjer. Mål: utveckling vad gäller omfattning, sammansättning och standard. Ekonomiska. sociala och miljömässiga aspekter. (tillväxt/minimering av transporter/sociala hänsyn) Hur kommunen vill att bostadsbeståndet ska utvecklas och anpassas till ändrade förutsättningar. Planerade insatser=åtgärder för att nå målen – metoder, medel, strategier 3) Det regionala perspektivet (2:a förslaget). Framförallt mot bakgrund av denna punkt som lst ska ges tillfälle att yttra sig. Hur man förhåller sig till det regionala utvecklingsarbetet. Regionplaner, Nationella integrationspolitiska mål + regionalt ansvar för bostäder till nyanlända flyktingar och för integration av flyktingar och deras familjer. (motsvarande bestämmelse i PBL inte har fokus på bostadsförsörjning utan på hållbar utveckling) Behovs- och marknadsanalys. Lst kan bistå med underlag. (Och Boverket ska stödja lst!)

6 6§ger regeringen nya ingripande-möjligheter
Om kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen saknar någon sådan uppgift som avses i 2 § första stycket 3, får regeringen förelägga kommunen att anta nya riktlinjer. (3:e förslaget) (Inte att ta fram en gemensam strategi – det finns ingen beslutsprocess för det!) Syftet är fr a att öka trycket på kommunerna att arbeta med bostadsförsörjningen även ur ett regionalt perspektiv. Inkräktar på den kommunala självstyreslen men enligt regeringens avvägning är inskränkningen motiverad. Starkt allmänt intresse och inga alternativ som skulle vara mindre ingripande. Finns motsv § i PBL. – båda ska användas restriktivt Obs att regeringen inte ska göra någon kvalitativ beömning

7 Länsstyrelsens roll preciseras i 3§
Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning mellan kommuner i frågor om bostads- försörjning och verka för att sådan samordning kommer till stånd. = nu: planeringsunderlag, statistik, prognoser, regionala bostadsmarknadsanalyser, kopplingen till ÖP, … (4:e förslaget för att stärka det regionala perspektivet) God överblick – uppmärksamma behov av att informera varandra Obs även samordningsbehov mln k:r i olika län! (förtydligande av nuvarande roll)

8 Bostadsbyggande blir allmänt intresse enligt 2 kap. 3 § PBL
Planläggning enligt denna lag ska /…/ främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1–5. Den allmänna uppfattningen bland remisinstanserna är att kopplingen till PBL ger bostadsfrågan en större tyngd i den fysiska planeringen. - boendefrågorna stärks vid avvägningar mellan motstående allmänna intressen. – lst får ett tydligare lagstöd att arbeta med boendefrågor, t.ex. vid ÖP-samråd. Någon tycker att det redan ingår i PBL. Eller att det är olämpligt. Rk: Lämpligt att utpeka bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet som allmänt intresse! Tydliggör att k:rna vid planläggning bör främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Betonar kommunens ansvar att ta hänsyn till boendefrågorna i den fysiska planeringen. Bör öka förutsättningarna för att tillgodose bostadsbehovet. + Ger lst ett tydligt stöd för att arbeta med bostadsfrågor i den fysiska planeringen.

9 Koppling till PBL i ny 4§i BFL
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan- och bygglagen (2010:900).

10 5 § ger regeringen möjlighet att begära in riktlinjerna
En kommun ska lämna regeringen de uppgifter om kommunens bostadsförsörjningsplanering som regeringen begär.

11 7 § Bostadsförmedling ska anordnas om det behövs
Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen ska en kommun anordna bostadsförmedling. Om två eller flera kommuner behöver gemensam bostadsförmedling, ska dessa kommuner anordna sådan bostadsförmedling. Regeringen får förelägga en kommun att anordna kommunal bostadsförmedling enligt första stycket

12 8§ Köavgift får tas ut En kommunal bostadsförmedling som förmedlar lägenheter i turordning efter kötid får, utöver sådan förmedlingsersättning som får tas ut vid yrkesmässig bostadsförmedling enligt 12 kap. 65 a § jordabalken, ta ut en avgift för rätten att stå i kö (köavgift) av den hyressökande. Kravet på förmedling efter kötid ska inte hindra att ett begränsat antal lägenheter som är tillgängliga för kön fördelas enligt ett förturssystem. Köavgiften får tas ut för högst ett år i taget. Kommunen får bestämma avgiften och grunderna för hur den ska tas ut.

13 Kommunernas ansvar: Planera för bostadsförsörjningen med hjälp av riktlinjer, som antas av Kfm varje mandatperiod – eller när förutsättningarna förändras Analysera behov och efterfrågan samt marknadsförutsättningar, – till grund för riktlinjerna Samråda med berörda kommuner + låta länsstyrelsen och regionala organ yttra sig I riktlinjerna redovisa lokala bostadspolitiska mål och planerade insatser + hur man beaktat övergripande planer Anordna en bostadsförmedling – om det behövs

14 Länsstyrelsens ansvar:
Ge kommunerna information, råd och underlag för planeringen Uppmärksamma kommunerna på behov av samråd med andra kommuner + verka för att det blir ett samråd Yttra sig över kommunernas planering – ur ett regionalt perspektiv

15 Att diskutera Hur bör kommunerna göra för att beakta nationella och regionala mål, planer och program i planeringen för bostadsförsörjningen? – Hur kan de visa att de har gjort det? Vilka skäl kan finnas för kommuner att samråda med andra kommuner?

16 forts. Att diskutera Bostadsbyggande och utveckling av bostads-beståndet förs nu in som ett allmänt intresse i PBL. – Vad kan detta innebära?

17 forts. Att diskutera Hur kan länsstyrelsen stödja kommunerna i ett regionalt perspektiv på bostadsförsörjningen? Vilka rutiner är lämpliga för länsstyrelsens yttrande över kommunernas planering av bostadsförsörjningen?


Ladda ner ppt "En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar"

Liknande presentationer


Google-annonser