Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional boendeplanering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional boendeplanering"— Presentationens avskrift:

1 Regional boendeplanering
Plan-, bygg- och bostadsdagarna 2012 Anna-Karin Abrahamsson Plan- och bostadsenheten Länsstyrelsen i Norrbottens län Anna-Karin Abrahamsson

2 Boendeplanering Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar såväl tillväxten som välfärden i en kommun. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383) ska varje kommun planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa goda förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsplanering förbereds och genomförs. Enligt bostadsförsörjningslagen ska riktlinjer för bostadsförsörjning antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Anna-Karin Abrahamsson

3 Bostadspolitik Regeringen har två övergripande mål för bostadspolitiken – ett för bostadsfrågor och ett för samhällsbyggande. Målet för bostadsfrågor är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud som svarar mot behoven. Målet för samhällsbyggande är ändamålsenlig samhällsplanering och ett hållbart samhällsbyggande som ger alla människor från en social synpunkt god livsmiljö där långsiktigt god hushållning med mark, vatten, naturresurser och energi samt ekonomisk tillväxt och utveckling främjas. Anna-Karin Abrahamsson

4 Läget på bostadsmarknaden, BME, januari - februari 2012
Anna-Karin Abrahamsson

5 Forts. läget på bostadsmarknaden, BME, januari - februari 2012
Anna-Karin Abrahamsson

6 Har ni aktuella riktlinjer?
Har din kommun aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning? - Om nej, varför har inte riktlinjer tagits fram? - Om ja, har kommunfullmäktige antagit riktlinjerna under denna mandatperiod? Om riktlinjerna inte är antagna under denna mandatperiod, vilket år antogs riktlinjerna av kommunfullmäktige? Hur kan Länsstyrelsen stödja er i ert arbete med att ta fram aktuella riktlinjer? Vilket behov har ni? Hur arbetar ni med bostadsförsörjningsfrågor i er kommun? Anna-Karin Abrahamsson

7 Varför behövs riktlinjer?
Ett verktyg för kommunerna att planera sin utveckling på kort och lång sikt Transparens och tydlighet gentemot medborgarna, gentemot byggherrarna men även inom den egna organisationen Lagkrav!!! Anna-Karin Abrahamsson

8 Visioner och mål Alice: ”Åt vilket håll ska jag gå?”
Katten: ”Det beror på vart du vill komma?” Alice: ”Det spelar ingen roll” Katten: ”Då spelar det heller ingen roll åt vilket håll du går” (Citat från Alice i Underlandet av Lewis Carroll) Anna-Karin Abrahamsson

9 Kommunala verktyg för att genomföra riktlinjer
Planberedskap – en aktuell ÖP för att kunna ta fram DP och byggrätter Markinnehav – strategiska inköp och försäljningar av mark, markanvisningar, markanvisningstävlingar, markpolicy Avtal i samband med exploatering – kommunen använder sig av möjligheten att styra förutsättningarna och få särskilda villkor uppfyllda av byggherren. Allmännyttiga bostadsbolag – genom ägardirektiv och politisk styrning kan kommunen påverka produktion och förvaltning på den lokala bostadsmarknaden. Genom samarbete med bostadsbolaget och andra fastighetsägare i kommun, kan kommunen påverka boende för grupper som kommunen har ett särskilt ansvar för. Anna-Karin Abrahamsson

10 …forts. kommunala verktyg för att kunna genomföra riktlinjer
Bostadsförmedling – förmedling om så behövs för att främja bostadsförsörjningen, enligt lag 2000:1386 Hyresgarantier – borgensåtagande från kommunens sida. Utöver detta: samverkan, kunskapsförmedling och omvärldsbevakning Anna-Karin Abrahamsson

11 Rapport från ett pilotprojekt
Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för bostadsfrågor Rapport nr 2011:9 Anna-Karin Abrahamsson

12 Exempel från Riktlinjer för bostadsförsörjning med koppling till rullande översiktsplan
En modell för arbetet: -behovs- och marknadsanalys -riktlinjer enligt lagkrav -genomförandestrategi samt uppföljning Koppling till ÖP!!! Anna-Karin Abrahamsson

13 Nyttan med att arbeta aktivt med riktlinjer för bostadsförsörjning
God boendemiljö – en attraktionskraft Kunskapsunderlag – ökad insikt Insyn – transparant och tydlig process Gemensam bild om hur kommunen vill utvecklas – tydligt för byggherrar Långsiktig hållbar planering Struktur för verktygen – styrning Överblick – avvägningar Samsyn mellan förvaltningar Mellankommunal samverkan Anna-Karin Abrahamsson

14 Allmännyttiga kommunala bostadsföretag
Samtliga fjorton kommuner i länet har ett allmännyttigt bostadsföretag, antingen som aktiebolag eller som drivs i stiftelseform. Vilket är det allmännyttiga kommunala bostadsföretagets roll? Hur ser ägardirektivet ut? Används det allmännyttiga bostadsföretaget som ett kommunalt verktyg för bostadsförsörjning? Anna-Karin Abrahamsson

15 Låg vakansgrad i allmännyttans bestånd i länet (ur BMA 2012)
Vakansgraden i allmännyttans bestånd är låg i länet. Hälften av länets kommuner hade i september 2011 en vakans i det allmännyttiga bostadsbeståndet som understiger en procent. Vakansen i det allmännyttiga beståndet redovisas totalt sett för kommunen. Det innebär att en låg vakansgrad för centralorten kanske inte syns i statistiken på grund av en högre vakansgrad i allmännyttans bestånd på andra orter i kommunen, så är det exempelvis i Arvidsjaurs kommun där allmännyttan uppger att ca 350 personer står i kö för lägenhet på centralorten. Vakansnivån i ett allmännyttigt bestånd bör också beaktas utifrån lägenhetsstorlekar, i flera av kommunerna består vakanserna endast av större lägenheter. Vakansgraden i allmännyttan har dessutom hunnit förändras sedan september 2011. Stiftelsen Överkalixbostäder har i mitten på juni 2012 en vakansgrad på 0,62 % vilket innebär att endast två lägenheter fanns lediga (en 3:a och en 4:a) och de två lägenheterna skulle dessutom renoveras innan de kom ut på bostadsmarknaden. I Boden är vakansgraden i allmännyttan cirka 3,86 %, och består av trerumslägenheter eller större. Riksgenomsnittet: I september 2011 var 1,9 % outhyrda av samtliga lägenheter och 1,1 % var lediga för omedelbar inflyttning, vilket är det lägsta antalet i riket sedan Antalet lediga lägenheter i hela landet har minskat kraftigt sedan 1998 enligt SCB. Anna-Karin Abrahamsson

16 Norrbotten - en länsjämförelse Preliminärt antal påbörjade bostäder (nybyggnad)
”Under 2011 påbörjades flest bostäder, både totalt och per invånare, i Västerbotten och Norrbotten. Antalet byggstarter var enligt preliminära siffror lågt under första halvåret Preliminärt påbörjades något över 660 bostäder i de sex länen i norr. Om vi tar hänsyn till den historiska eftersläpningen i inrapporteringen blir antalet närmare 900 påbörjade bostäder. Detta kan jämföras med drygt 1000 påbörjade bostäder första halvåret 2011.” ur Boverkets indikatorer November 2012 Anna-Karin Abrahamsson

17 Norrbotten - en länsjämförelse köpeskillingkoefficient småhus
”Priserna var under andra kvartalet 2012, jämfört med motsvarande kvartal 2009, högre i samtliga län i norr med undantag av Jämtland. Mest hade priserna stigit i Västerbotten och Gävleborg, 4,7 respektive 2,5 procent. Jämfört med första kvartalet i år steg priserna i samtliga län utom Jämtland och Norrbotten.” Ur Boverkets indikatorer November 2012 Anna-Karin Abrahamsson

18 Ökad eftersläpning i SCB-statistiken
Ur Boverkets indikatorer November 2012 Anna-Karin Abrahamsson

19 Regionala bostadsmarknadsanalysen (BMA)
Länsstyrelsen redovisar uppdraget i regleringsbrevet till Boverket (och Socialdepartementet) i juni. Länsstyrelsen behöver bli bättre på att analysera bostadsmarknaderna, och behöver bli bättre på att kvalitetssäkra det underliggande materialet, bland annat BME-svaren. Länsstyrelsen behöver också bli bättre på att kommunicera den färdiga analysen med kommunerna. -Vilket behov har kommunerna? -Vad vill ni se i analysen? -Hur kan analysen bli till nytta för er? Anna-Karin Abrahamsson

20 Bostadsmarknadsenkäten (BME)
BME skickas ut till kommunerna i slutet på året och ska besvaras till länsstyrelsen senast under februari. - Hur arbetar din kommun med BME? - Vem/vilka arbetar med BME? - Vem arbetar med statistikrapportering till SCB? - Hur kan Länsstyrelsen stödja er i ert arbete? Vilket behov har ni? - Länsstyrelsen behöver bli bättre på att kvalitetssäkra enkätsvaren, hur kan vi arbeta tillsammans? Anna-Karin Abrahamsson

21 Regional boendeplanering
Tack för er uppmärksamhet! Anna-Karin Abrahamsson Plan- och bostadsenheten Länsstyrelsen Norrbotten Anna-Karin Abrahamsson


Ladda ner ppt "Regional boendeplanering"

Liknande presentationer


Google-annonser