Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prövning av vindkraft och kommande regelförändringar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prövning av vindkraft och kommande regelförändringar"— Presentationens avskrift:

1 Prövning av vindkraft och kommande regelförändringar
Charlotte Jönsson Länsstyrelsen i Skåne län Skånes Energiting 2009

2 Anmälan och tillstånd – Hur ser det ut idag?
Det är olika regler beroende på hur hög vindkraftanläggningens effekt är: Över 25 MW: Det krävs tillstånd, som beslutas av länsstyrelsen, samt bygglov. Högst 25 MW: Det räcker en anmälan till kommunen, förutom bygglov. Högst 125 kW: bygglov om verket är över 20 m och har rotordiameter större än 2 m Havsbaserad vindkraft prövas av Miljödomstolen Skånes Energiting 2009

3 Miljöprocessutredningen - Prövning av vindkraft - uppdraget
Övergripande syfte att förenkla Titta särskilt på dubbelprövningar Titta på Miljöbalken och PBL Andra samordningar Skånes Energiting 2009

4 Miljöprocessutredningen - Prövning av vindkraft
Delbetänkande SOU 2008:86 överlämnades den 6 oktober 2008 Prop. 2008/09:146 överlämnades den 13 mars 2009 Beslut fattades den 20 maj 2009 Skånes Energiting 2009

5 När börjar de nya bestämmelserna att gälla?
Bestämmelserna träder i kraft den 1 augusti 2009. De nuvarande bestämmelserna i plan- och bygglagen föreslås gälla vid prövning av överklaganden i ärenden där beslut meddelats före den 1 augusti 2009. Skånes Energiting 2009

6 Vad gäller från 1 augusti 2009?
Kravet på bygglov för att uppföra ett vindkraftverk tas bort om verket omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap. MB. Detaljplan krävs endast om vindkraftverken ska uppföras i ett område där det råder stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra anläggningar. Tillstånd enligt MB till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Regeringen ska dock fortfarande kunna tillåta en anläggning som är nationellt angelägen. Det nuvarande förbudet i 4 kap. 3 § MB att uppföra vindkraftverk över en viss storlek på Öland tas bort. Skånes Energiting 2009

7 Ändringar i PBL 5 kap 1 § - I fråga om vindkraftverk som anges i 8 kap 2 § första stycket 6, gäller dock kravet på detaljplan endast vindkraftverk som ska uppföras inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller andra anläggningar. 8 kap 2 § - Det krävs bygglov för att uppföra vindkraftverk som a) är högre än 20 m över mark, b) placeras på ett avstånd från fastighetsgräns som är mindre än kraftverkets höjd över mark, c) monteras fast på en byggnad eller d) har en vindturbin med en diameter > 3 m. Det krävs trots ovanstående inte bygglov för att uppföra ett vindkraftverk som anges i första stycket 6 om verket har fått tillstånd enligt 9 eller 11 kap MB Skånes Energiting 2009

8 Ändringar i MB 4 kap 3 § - Öland undantas från riksintresset ”obruten kust” när det gäller vindkraftsanläggningar. 6 kap 4 § - justeringar ang MKB, om tillsynsmyndigheten förelagt VU söka tillstånd 9 kap 6 § - tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd, om verksamheten medför risk för betydande miljöpåverkan. Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för tillsynsmyndigheten att meddela sådana förelägganden. Skånes Energiting 2009

9 Ändringar i MB 16 kap 4 § - (ny) Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Gäller dock inte om regeringen har tillåtit verksamheten enligt 17 kap. 17 kap 4a § - På kommunfullmäktiges begäran ska regeringen förbehålla sig tillåtlighetsprövningen av en ny verksamhet av något av följande slag, om ett sådant förbehåll är möjligt enligt 3 § och det inte finns särskilda skäl för att avstå från prövningen: …7) anläggningar för vindkraft som är tillståndspliktiga enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 6 § Skånes Energiting 2009

10 Ändringar i EL 2 kap 8a § - frågor som prövats i mål eller ärenden om tillstånd enligt MB behöver inte prövas på nytt i ärenden om nätkoncession. Om det i målet eller tillståndet finns en MKB som beskriver effekterna på människors hälsa och miljön som linjen kan medföra behövs ingen särskild MKB i koncessionsärendet. En MKB ska ingå i en ansökan om nätkoncession för linje enligt 6 kap MB. Skånes Energiting 2009

11 Vad händer nu? Behandling av förändringar i FMH- och MKB-förordningen
Avsikten är att de nya gränserna ska kunna träda i kraft samtidigt med föreslagna lagändringar, det vill säga den 1 augusti 2009. Skånes Energiting 2009

12 Förslag till ändringar i FMH enligt SOU 2008:86
Ny 25a § om vindkraft, vad anmälan ska innehålla utöver vad som anges i 25 § Tillsynsmyndigheten kan medge undantag från kraven i första stycket om en uppgift är obehövlig för handläggningen av anmälan. Anmälan ska handläggas gemensamt med bygglovsansökan Anmälningspliktiga verksamheter ska i varje enskilt fall prövas om verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, då kommunen är skyldig att förelägga VU söka tillstånd. Skånes Energiting 2009

13 Förslag till ändringar i FMH-bilagan enligt SOU 2008:86
Prövningspliktiga (A-anl, MD) Allt i vatten (både 9 kap och 11 kap), tas helt bort Tillståndspliktiga (B-anl, lst) Verk högre än 150 m (inkl blad) eller grupp med minst 7 verk högre än 50 m Anmälan (C-anl, kn) Verk högre än 50 m eller grupp med två eller fler Skånes Energiting 2009

14 Förslag till ändringar i MKB-förordningen enligt SOU 2008:86
Föreslår att vindkraft (40.80 resp 40.90) tas bort bland de anläggningar som alltid anses medföra betydande miljöpåverkan Prövning sker i stället ”från fall till fall”, i enlighet med MKB-direktivet. Skånes Energiting 2009

15 Tack för visat intresse!
Frågor? Tack för visat intresse! Skånes Energiting 2009


Ladda ner ppt "Prövning av vindkraft och kommande regelförändringar"

Liknande presentationer


Google-annonser