Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ändring av detaljplaner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ändring av detaljplaner"— Presentationens avskrift:

1 Ändring av detaljplaner
Exempel: Befintlig villabebyggelse i Linköpings kommun Tomas Nyström, Vadstena kommun tidigare i Motala resp. Linköpings kommun

2

3 Problem Stort antal detaljplaner med byggrätt som anses för liten till ”modernt byggnadssätt” ”Orättvisa” mellan olika områden med samma typ av bebyggelse Ökad efterfrågan på avvikelser Tomas Nyström, Vadstena kommun

4 Problem Många önskemål om förbättrad byggrätt för huvudbyggnad och komplementbyggnad Nya behov som ska lösas i bostaden – mer utrymmen Tomas Nyström, Vadstena kommun

5 Förutsättningar : Omfattning: Befintlig bebyggelse som innehåller en- och tvåbostadshus, i dagligt tal kallade villor. Ingen fastighet ska få minskad byggrätt. Tomas Nyström, Vadstena kommun

6 Förutsättningar : Får ej strida mot planens syfte
Måste uppfylla kravet på tydlighet Ej betydande miljöpåverkan Stöd i ÖP Tomas Nyström, Vadstena kommun

7 Förutsättningar: Finansiering: - kommunen förskotterar planarbetet
- planavgift för åtgärder som möjliggörs av planändringen På sikt bör genomgång ske av samtliga villaområden i kommunen Tomas Nyström, Vadstena kommun

8 Begränsningar Områden med komplexa problem kan vara svåra att ta med i denna typ av generell planändring : - allmän platsmark som inte har genomförts - kulturhistoriska värden. Detaljplaner där hindren för förbättrad byggrätt utgörs av gränser och andra beteckningar på plankartan kan inte tas med (plansyftet). Tomas Nyström, Vadstena kommun

9 Arbetsgång (princip):
Inventering av planbestämmelser i en tätort eller stadsdel: samtliga relevanta detaljplaner Jämförelse mellan plankartor och befintlig bebyggelse. Undersökning av storleken av befintlig bebyggelse med hjälp av GIS Bebyggelsens karaktär: flygbilder, inventeringar Tomas Nyström, Vadstena kommun

10 Arbetsgång (princip):
Platsbesök Val av nya planbestämmelser Förslag till planändring prövas enligt normalt planförfarande Sakägarförteckning med hjälp av dataregister Tomas Nyström, Vadstena kommun

11 Planprocess Inventering > urval > program Samråd/anslag/möten
Granskning/utställning Antagande/ej betydande miljöpåverkan Tomas Nyström, Vadstena kommun

12 Berörda planbestämmelser
Byggrätt för huvudbyggnad Byggrätt för komplementbyggnad Antal byggnader per fastighet eller tomt Antal lägenheter Minsta tomtstorlek Övrigt Tomas Nyström, Vadstena kommun

13 Tomas Nyström, Vadstena kommun

14 Tomas Nyström, Vadstena kommun
Område , namn Detaljplan Byggrätt, huvudbyggnad Antal huvudbyggnader Antal lägenheter Byggrätt komplementbyggnad Antal uthus Hushöjder Minsta tomtstorlek Kungsbro BPL P93 Fastställd Ö:150 kvm F: 100 kvm 1st 2st Ö: 30 kvm(särskild prövning) F: 20 kvm(särskild prövning) 1st (särskild prövning) F, Ö:800 kvm BPL P100 F: 20 kvm (särskild prövning) F: 800 kvm BPL P103 F: 150 kvm Sr: högst 1/3 Ö: 30 kvm (särskild prövning) Ö: 1 st (särskild prövning) F, Ö: 800 kvm Vretakloster, centrala delen av Berg BPL P124 150 kvm 25 kvm(särskild prövning) 1 st (särskild prövning) 800 kvm Gäller ej, undantagen vid fastställelse Berg BPL P120 F:200 kv 1 st F: 750 kvm Tomas Nyström, Vadstena kommun

15

16

17

18 Förslag till planändring 1
Förslag till planändring 1. Detaljplaner enligt byggnadslagen (1947 – 1987) Av tomt som omfattar med F betecknat område får endast en femtedel bebyggas. På tomt som omfattar F betecknat område får högst en huvudbyggnad uppföras. På tomt som omfattar med F betecknat område får högst två bostadslägenheter inrymmas. Tomas Nyström, Vadstena kommun

19 Förslag till planändring 4
Förslag till planändring 4. Detaljplan enligt plan- och bygglagen ( ) Av tomt som omfattar med b, tillika med e1 och e2 betecknad områdesdel, får högst en fjärdedel bebyggas, dock högst 200 kvm, varav fristående komplementbyggnad får omfatta högst 50 kvm. På tomt som omfattar med F betecknat område får högst en huvudbyggnad uppföras. På tomt som omfattar med F betecknat område får högst två bostadslägenheter inrymmas. Minsta tomtstorlek är 650 kvm. Tomas Nyström, Vadstena kommun

20 Fördelar Stort antal detaljplaner kan tas med i samma prövning
Enkla handlingar: - Endast översiktskarta - Tillägg till bestämmelser – ersätter upphävda bestämmelser - Tillägg till beskrivning - Markering i berörda detaljplaner Tomas Nyström, Vadstena kommun

21 Att diskutera Alltför många frågor kan tynga processen
Alltför många fastigheter kan påverka översikten i arbetet Tydlighetskravet: flera planändringar kan tynga detaljplanen för mycket Tomas Nyström, Vadstena kommun

22 FACIT Motala kommun (1994 - 95):
ca berörda fastigheter i staden och i fyra samhällen Ulrika samhälle, Linköpings kommun (2010): totalt ca 90 berörda fastigheter Ljungsbro och Bergs samhällen, Linköpings kommun (2011): totalt ca 800 berörda fastigheter Arbetet fortsätter i Linköpings kommun … Tomas Nyström, Vadstena kommun


Ladda ner ppt "Ändring av detaljplaner"

Liknande presentationer


Google-annonser