Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yvonne Svensson rättschef

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yvonne Svensson rättschef"— Presentationens avskrift:

1 Yvonne Svensson rättschef

2 Planenligt utgångsläge PBL 9 kap 30§1a och 1b
Den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen (plankarta och planbestämmelser) vissa åtgärder t ex för att inreda ytterligare en bostad eller byta färg eller fasadbeklädnad kräver inte planenligt utgångsläge, eller avviker från detaljplanen men avvikelsen godtagits vid tidigare bygglovsprövning enligt PBL eller äldre bestämmelser (ÄPBL) Som planbestämmelser gäller numera även fastighetsplaner (ÄPBL) och tomtindelningar som gällde som fastighetsplaner ÄPBL 17 kap 11§ Poängtera att det bara är fastighetsbestämmelser tex. Storlek på fastighet och bara byggnadsverket som åtgärden avser som behöver vara planenliga, inte t.ex. andra byggnader på fastigheten. (tillagt av Kajsa)

3 Planenligt utgångsläge Övergångsbestämmelse p 13 och ÄPBL 17 KAP 18a§
Avvikelser före ÄPBL Nybyggnadsåtgärd eller fastighetsbildning som utförts i strid mot äldre plan eller mot tomtindelning och genom dispens vid tidigare lovgivning medgetts får förklaras av byggnadsnämnden som liten avvikelse ÄPBL 17 kap 18a§ 1 st Även fastighet, byggnad eller annan anläggning som efter beslut om fastställelse av plan/tomtindelning avviker från planen/tomtindelningen får förklaras som liten avvikelse ÄPBL 17 kap 18a 2 st

4 Åtgärdens planenlighet PBL 9 kap 30§2, 31§1, 31a§2 och 31b§
Inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelse Endast plankartan och planbestämmelserna har rättsverkan Gäller alla detaljplanebestämmelser, t ex tidigare fastighetsplaner Bygglov får dock ges om åtgärden strider mot detaljplanen eller områdesbestämmelsen om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte

5 Samlad bedömning av avvikelser PBL 9 kap 31b§
Samlad bedömning av alla de avvikelser som finns avseende utgångsläge och åtgärd i förhållande till detaljplan och områdesbestämmelser Bara om åtgärderna sammantagna innebär mindre avvikelser från planen och är förenliga med planens syfte kan bygglov komma ifråga.

6 Utgångsläget är planenligt Utgångsläget är planstridigt
Orsaken är liten/mindre avvikelse enligt PBL/ÄPBL/FBL Orsaken är dispens enligt BL/äFBL Orsaken är plan enligt BL enligt PBL/ÄPBL Åtgärden är planenlig Ej hinder mot lov 30 § 1 st 1a och 2 30 § 1 st 1b och 2 Prövas enligt övergångsbestämmelse p. 13 och ÄPBL 17 kap 18a § 1 st och ÄPBL 17 kap 18 a § 2 st Hinder mot lov AVSLAG Åtgärden innebär avvikelse Enbart åtgärdens avvikelse prövas 31b § 1 st Åtgärdens avvikelse prövas sammantaget med tidigare avvikelser 31b §

7 Är utgångsläget planenligt?
Ja Är åtgärden planenlig? Bygglov kan beviljas Nej Är åtgärdens avvikelse en liten avvikelse? ska avslås Är avvikelsen godtagen i bygglovsbeslut enligt PBL, ÄPBL eller FBL? Är åtgärdens avvikelse sammantagen med tidigare avvikelser ska avslås Är avvikelsen godtagen vid bygglovsprövning enligt BL eller äFBL (dispens)? Kan Bn förklara avvikelsen som en liten avvikelse? Är åtgärdens avvikelse sammantagen med tidigare avvikelser Är avvikelsen orsakad av plan enligt BL? dp enligt PBL/ÄPBL?


Ladda ner ppt "Yvonne Svensson rättschef"

Liknande presentationer


Google-annonser