Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En steg för steg anvisning i arbetet med lönekartläggning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En steg för steg anvisning i arbetet med lönekartläggning"— Presentationens avskrift:

1 En steg för steg anvisning i arbetet med lönekartläggning

2 Lagkrav på lönekartläggning
Lön regleras främst i Kap 3, 4, 5 Vart tredje år Skriftligt vid 25 anställda eller fler Samtliga anställda Gäller endast kön Källor Diskrimineringslagen Prop. 1999/2000:143 Prop. 2007/08:95 Diskrimineringslagen – en kommentar AD domar

3 Sanktioner i lagen Lönediskriminering Brister i lönekartläggningen
Diskriminerings-ersättning (SSR eller DO) Arbetsdomstolen Brister i lönekartläggningen Vitesföreläggande (SSR eller DO) Nämnden mot diskriminering

4 Samverkan 1 § Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder …(DiskL Kap. 3) 2 § … ska särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. De ska också främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män. (DiskL Kap. 3) Steg 1

5 Informationsplikt 12 § Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner.    Avser informationen uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd…(Kap 3 DiskL) Steg 1

6 Steg 2

7 Kartläggning av lika arbeten
Steg 3

8 Analys av löneskillnader
Utifrån bestämmelser och praxis om löner Hela löneskillnaden – ej endast delar Tillämpas lönekriterierna objektivt? Även männens lägre löner ska förklaras Är arbetsuppgifterna lika eller närmast lika? Steg 4

9 Kartläggning av likvärdiga arbeten
Sammantagen bedömning av Kunskap/Färdigheter Ansvar Ansträngning Arbetsförhållanden Steg 5

10 Arbetsvärdering Moment 1 – Utgå ifrån lika arbeten
Moment 2 – Bestäm viktning av huvudkriterierna och/eller faktorer Moment 3 – Värdera kraven i arbete för huvudkriterierna: kunskap/erfarenhet, ansvar, ansträngning, arbetsförhållanden (eller likalydande). Moment 4 – Gör en sammantagen bedömning av kraven i arbetet för varje enskilt arbete som är lika. Moment 5 – Gruppera arbeten med samma eller närmast samma totalvärde i samma grupp. Moment 6 – Analysera löneskillnader och lönespridning för kvinnodominerade arbeten och icke sådana. Steg 5

11 Viktning före efter Steg 5

12 Steg 5

13 Analys av löneskillnader för likvärdiga arbeten
Utifrån bestämmelser och praxis om löner Endast kvinnodominerade i förhållande till övriga likvärdiga Är arbetena likvärdiga? Granska marknadslöneargument! Högre värderade kvinnodominerade arbeten – men lägre lön (se grupp F-G)? Steg 6

14 Steg 6

15 Checklista för marknaden som lönesättande faktor
Återfinns kriteriet i lönepolicyn? Återfinns en definition eller resonemang? Uppdateras marknadslöneinformationen regelbundet? Förklarar kriteriet hela eller enbart delar av löneskillnaden? Finns det strategier för hur arbetsgivaren kommer att hantera tidigare anställdas löner? Hur verkar arbetsgivaren med att säkerställa att marknadskriteriet inte missbrukas? Steg 6

16 Lönespridning Steg 7

17 Handlingsplanen Vart tredje år Utvärdering av förra handlingsplanen
Kostnadsberäkning Tidsplan Steg 8


Ladda ner ppt "En steg för steg anvisning i arbetet med lönekartläggning"

Liknande presentationer


Google-annonser