Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbete med jämställdhetsplan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbete med jämställdhetsplan"— Presentationens avskrift:

1 Arbete med jämställdhetsplan

2 Utdrag ur jämställdhetspolicy
”Landstingets värdegrund vilar på principen om människors lika värde och lika rättigheter. Jämställdhet är en grund för demokrati, rättvisa och delaktighet i samhället och omfattar förhållanden mellan man och kvinna. Arbetet för jämställdhet och mot alla former av diskriminering ska ingå som en självklar del i ledningsarbete. Landstinget Kronoberg ska vara ett jämställt landsting, där det kvinnliga och manliga perspektivet ges lika villkor, återspeglar sig i bemötande och förhållningssätt till patienter och i förhållande till medarbetare.”

3 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan ska omfatta:
Arbetsförhållande: Åtgärder för att arbetsförhållanden ska lämpa sig för både kvinnor och män. Möjlighet för kvinnor och män att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier. Rekrytering och intern kompetensutveckling för att skapa en jämn könsfördelning i alla befattningar. Lönefrågor: lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner. Jämställdhetsplanen ska resultera i åtgärder som ska genomföras under de närmaste tre åren.

4 Ansvar Landstingsstyrelsen har övergripande ansvar för jämställdhetsarbete. Chefer på alla nivåer ansvarar för att jämställdhetspolicyn är känd bland medarbetare och för att genomföra ett systematiskt jämställdhetsarbete inom sitt ansvarsområde med mätbara mål som redovisas i årsredovisningen. Medarbetare har ett eget ansvar att medverka i jämställdhetsarbetet och motverka diskriminering och trakasserier.

5 Samverkan Aktiva åtgärder. Vilka former? APT, samverkansmöte, yrkesgruppträffar, tvärproffesionella grupper Hur har samverkan fungerat? Vad har vi idag? Hur går vi vidare? Kan vi göra annorlunda?

6 Arbetsförhållande Hur ser fördelning män kvinnor ut?
Finns det förklaringar till det? Heltid/deltid hur ser det ut ur ett genusperspektiv? Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier, är det känt hos oss hur det ska hanteras? Hur är fikajargong, mejl och sexualiserade bilder eller kalendrar?

7 Hur går vi vidare? Information och genomgång av arbete med jämställdhetsplan. Diskutera aktuella frågeställningar. Ta fram statistik, vilka förutsättningar har vi på vår arbetsplats? Vilka områden finns behov att arbeta med? Fundera över åtgärder. Sätt upp mål, gör en tidsplan. Aktuell plan ska sedan finnas på avdelningen. AC tar den till VC som tar den till CC:samverkansgrupp. Fortsatt arbete innebär uppföljning och utvärdering.


Ladda ner ppt "Arbete med jämställdhetsplan"

Liknande presentationer


Google-annonser