Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagar och överenskommelser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagar och överenskommelser"— Presentationens avskrift:

1 Lagar och överenskommelser

2

3

4

5 Lagen I Regeringsformen återfinns grunderna för Sverige som stat. Förhållandet mellan kvinnor och män tas särskilt upp i första kapitlet 2 § och andra kapitlet 16 §: 1 kap. 2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö. Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden. Det allmänna skall tillförsäkra män och kvinnor lika rättigheter samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (1976:871). 2 kap. 16 § Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare missgynnas på grund av sitt kön, om ej föreskriften utgör led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt. Lag (1976:871).

6 Lagarna Regeringsformen
Brottsbalken Föräldraledighetslagen Fr.o.m. 1 januari 2009: Diskrimineringslagen - kön - könsöverskridande identitet eller uttryck - sexuell läggning - etnicitet - religion eller annan trosuppfattning - funktionshinder - ålder Tidigare: Jämställdhetslagen Lagen om förbud mot diskriminering  Lagen om likabehandling av studenter i högskolan Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Diskrimineringslagen

7 Diskrimineringslagen
Aktiva åtgärder Förbud mot könsdiskriminering och bestämmelser om trakasserier

8 Diskrimineringslagen
Jämställdhet För de arbetsgivare som har 25 anställda eller fler gäller att de minst vart tredje år ska göra en plan för sitt jämställdhetsarbete. Diskrimineringslagens inledande paragrafer talar om vilka områden arbetsgivaren särskilt ska förbättra och behandla i planen. Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Alla arbetsgivare ska jobba målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Det finns inga lagmässiga krav på att arbetet ska beskrivas i en plan liknande jämställdhetsplanen, men DO rekommenderar ett planarbete. Utbildning Alla skolor, högskolor och universitet måste ha ett förebyggande arbete mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Högskolor och skolor måste varje år göra en likabehandlingsplan. I likabehandlingsplanen ska högskolan eller skolan kartlägga om studenterna eller eleverna har lika förutsättningar oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Därefter ska högskolan eller skolan ställa upp utvärderingsbara mål. För varje mål ska skolan eller högskolan ange vilka konkreta åtgärder som behövs för att nå dem.

9 Diskrimineringslagen – aktiva åtgärder
Kap 3: 4§ Arbetsförhållanden 5§ Förvärvsarbete och föräldraskap 6§ Trakasserier och repressalier, sexuella trakasserier 8§ Jämn fördelning genom kompetensutveckling och intern rörlighet 9§ Extern rekrytering 2§, §§ m.fl. Jämställdhetsanalys av löner

10 Modell – effekter av sexuella trakasserier
Förutsättningar Utfall Arbetsrelaterade konsekvenser – Arbetstillfredsställelse – Avgångsbenägenhet – Commitment – Sammanhållning – Produktivitet Jämställdhetsklimat Sexuella trakasserier Psykologiska konsekvenser – Psykologiskt välmående – Psykologisk stress Proportioner kvinnor/män Hälsokonsekvenser – Hälsotillfredsställelse – Allmän hälsostatus Det finns signifikanta samband mellan förekomsten av könstrakasserier och samtliga effektvariabler.


Ladda ner ppt "Lagar och överenskommelser"

Liknande presentationer


Google-annonser