Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämställdhetspolicy- Vad planerar vi på institutionen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämställdhetspolicy- Vad planerar vi på institutionen?"— Presentationens avskrift:

1

2 Jämställdhetspolicy- Vad planerar vi på institutionen?

3 Presentation av institutionens jämställdhetsarbete Nov 2001 Definitioner •Vad innebär jämställdhet? –kvinnor och män skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet •Vad menas med positiv särbehandling? –När sökande har likvärdiga kvalifikationer och man väljer den som är av underrepresenterat kön •Vad menas med begreppet underrepresenterat kön? –Om den procentuella könsfördelningen inom en grupp är mer obalanserad än 40:60, är det kön som utgör minoriteten ”underrepresenterat”

4 Presentation av institutionens jämställdhetsarbete Nov 2001 Jämställdhetsföreträdare •Prefekten har ansvar för att det bedrivs ett konkret/aktivt arbete vid institutionen –Jämställdhetsföreträdarnas roll är att bistå prefekten i detta arbete. •Mandattiden bör inte vara kortare än två år. Företrädarna eller ledamöterna i arbetsgruppen utses av institutionsstyrelse. •Prefekten och jämställdhetsföreträdarna bör tidigt komma överens om vad som skall ingå i uppdraget. Denna ”befattningsbeskrivning” fastställs av institutionsstyrelsen.

5 Presentation av institutionens jämställdhetsarbete Nov 2001 Vad gör vi? Vad planeras? •Tre jämställdhetsföreträdare Lena Kallin Westin, Magdalena Kågström, Peter Stenberg •Revidera jämställdhetsplanen •Informera studenter o anställda •Regelbundna möten med efterföljande information i veckobrevet •Upprätta en hemsida!

6 Presentation av institutionens jämställdhetsarbete Nov 2001 Lokala jämställdhetsplaner •Institutionen skall –kartlägga förhållandena (t. ex löner, kursinnehåll, könsfördelning inom olika yrkes- och studerandekategorier) –utifrån dessa kartläggningar sätta upp konkreta mål som skall uppnås under de två år som planen omfattar. –avlägga årlig redovisning till fakultetsnämnderna av jämställdhetsarbetet. –föra en fortlöpande diskussion om jämställdhetens olika aspekter.

7 Presentation av institutionens jämställdhetsarbete Nov 2001 Lönefrågor •löneskillnader som beror på kön ska inte förekomma vid universitetet •universitetet och de fackliga organisationerna ska årligen kartlägga och analysera de anställdas löner och anställningsvillkor –om det finns osakliga skillnader mellan kvinnor och män som utför arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga skall en handlingsplan upprättas. Tidsplan för genomförande skall anges – dock högst inom tre år.

8 Presentation av institutionens jämställdhetsarbete Nov 2001 Kränkande särbehandling •Universitetets alla nivåer skall –vidta åtgärder mot alla former av kränkande särbehandling på grund av kön. –informera om och efterleva ”Handlingsplan mot kränkningar på grund av kön” •Kränkande särbehandling är mer än ”bara” sexuella närmanden! –handlar om makt och synen på relationen mellan kvinnor och män i arbetslivet snarare än enskilda individers sexualitet

9 Presentation av institutionens jämställdhetsarbete Nov 2001 Jämställdhetsarbete -hur kan vi underlätta för alla •StuderandeStuderande •AnställdaAnställda •Lednings- och ledarskapsutvecklingLednings- och ledarskapsutveckling

10 Presentation av institutionens jämställdhetsarbete Nov 2001 Studerande •stimulera rekrytering av uk (ev. positiv särbehandling på forskarutbildningen) •verka för en jämn könsfördelning ifråga om lärare och handledare •bevaka att bedömningen av studieprestationer, kurser och avhandlingsarbete är könsneutral •om möjligt underlätta för doktorander som önskar anlägga ett genusteoretiskt perspektiv på sin avhandling att få handledarresurs inom området •underlätta för såväl kvinnliga som manliga studenter och doktorander att förena studier med ett socialt liv utanför universitetet

11 Presentation av institutionens jämställdhetsarbete Nov 2001 Anställda •verka för jämställdhet vid rekrytering av nya medarbetare, t. ex. genom –genom aktiva insatser stimulera uk att söka vissa anställningar –att beakta möjligheten till positiv särbehandling •beakta jämställdhetsaspekterna vid fördelning av arbetsuppgifter och uppdrag •tillse att personalutbildning och annan kompetensutveckling är jämställd •ge aktivt jämställdhetsarbete ett meritvärde •förlägga sammanträden och seminarieverksamhet på tider som går att förena med familje- och fritidsliv.

12 Presentation av institutionens jämställdhetsarbete Nov 2001 Lednings- och ledarskapsutveckling •aktivt arbeta för att rekrytera uk till olika ledningsfunktioner •stimulera presumtiva kandidater till framtida ledningsuppdrag (av uk) att genomgå kurser och seminarier för ledarskapsutveckling •diskutera lednings- och ledarskapsfrågor i relation till jämställdhetsarbetet vid planeringsdagar o dyl

13 Presentation av institutionens jämställdhetsarbete Nov 2001 Kontakta oss! •Kom gärna med förslag och synpunkter på hur Ni vill att vi ska fortsätta med vårt jämställdhetsarbete. Ni når oss på vår gemensamma mailadress: jamst@cs.umu.se


Ladda ner ppt "Jämställdhetspolicy- Vad planerar vi på institutionen?"

Liknande presentationer


Google-annonser