Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskaper Mål: Öka eleverna läs- och skrivförmåga Elever som lätt når kunskapskraven som minst ska uppnås upplever att de får ledning och stimulans att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskaper Mål: Öka eleverna läs- och skrivförmåga Elever som lätt når kunskapskraven som minst ska uppnås upplever att de får ledning och stimulans att."— Presentationens avskrift:

1 Kunskaper Mål: Öka eleverna läs- och skrivförmåga Elever som lätt når kunskapskraven som minst ska uppnås upplever att de får ledning och stimulans att nå längre i sin utveckling Åtgärder: Utveckla arbetet med språkutvecklande arbetssätt med fokus på läsförståelse och kommunikativ förmåga i skolans alla ämnen. Ansvar: Arbetslaget och ämneslaget Utveckla arbetet med formativ bedömning i syfte att tydliggöra kunskapskrav och utveckla de bedömningssituationer vi använder mot de förmågor som kursplanerna lyfter fram. Ansvar: Arbetslaget och ämneslaget En tydlig pedagogisk planering skall finnas tillgänglig för eleverna för de olika arbetsområdena. Ansvar: Undervisande lärare

2 Åtgärder: IKT-gruppen Biblioteket fungerar som stöd i att utveckla läsförståelse där skillnader mellan pojkars och flickors läsande beaktas. Ansvar: IKT-gruppen samt arbetslaget Utveckla bibliotekets roll vad gäller att aktivt söka material till sitt lärande samt källkritiskt granska material. Ansvar: IKT-grupp samt arbetslaget Speciallärargruppen/resursgruppen Fortsatt utveckling av rutiner, strukturer kring åtgärdsprogram och specialpedagogiska metoder. Ansvar: Special pedagogen Utveckla arbetet med särskilt stöd där ett inkluderande synsätt är utgångspunkt. Fokus på att utveckla den specialpedagogiska kompetensen hos alla pedagoger. Ansvar: Specialpedagoger och arbetslaget Öka kunskapen om pedagogiska hjälpmedel hos alla pedagoger. Ansvar: Specialpedagogen Fortsatt utveckling av resursgruppens arbete. Ansvar: Specialpedagogerna

3 Elevernas inflytande och ansvar Mål Eleverna upplever att inflytande över arbetssätt och innehåll ökar. Åtgärder Fortsätta arbetet med att tydliggöra kunskapskrav och bedömningsgrunder Ansvar: Arbetslaget och ämneslaget Fortsätta arbetet med att utveckla elevernas inflytande i de pedagogiska planeringarna Ansvar: Undervisande lärare Utveckla arbetet med skolkompassen Ansvar: IKT-gruppen

4 Normer och värden Mål Vi har lärandemiljö där trivsel och trygghet råder Det råder arbetsro på lektionerna. Eleverna upplever att flickor och pojkar ges samma möjligheter och förutsättningar Eleverna upplever att det finns aktiviteter på rasterna Åtgärder Arbeta med de förebyggande och främjande insatser och åtgärder som formuleras i likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling. Ansvar: All personal Utvecklat innehållet i klassrådstiden för värdegrundsarbetet utifrån klassens behov. Ansvar: Arbetslaget

5 Hållbar utveckling Mål: Utveckla arbetet med läroplanens uppdrag om att anlägga övergripande perspektiv på undervisningen utifrån; ett historiskt perspektiv, ett miljömässigt perspektiv, ett internationellt perspektiv samt ett etiskt perspektiv Minska användning av papper Åtgärd: Arbetslagen genomför ämnesövergripande teman som utgår från läroplanens uppdrag om de övergripande perspektiven. Ansvar: Arbetslagen Utveckla arbetet med skolkompassen. Ansvar: All personal


Ladda ner ppt "Kunskaper Mål: Öka eleverna läs- och skrivförmåga Elever som lätt når kunskapskraven som minst ska uppnås upplever att de får ledning och stimulans att."

Liknande presentationer


Google-annonser