Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Detta är God Vård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Detta är God Vård."— Presentationens avskrift:

1 Detta är God Vård

2 Vad är god kvalitet inom vården?
Hälso- och sjukvården skall vara säker vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig vara patientfokuserad vara effektiv vara jämlik ges i rimlig tid

3 Vad innebär ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete?
i vården innebär att arbetet ska vara långsiktigt, patientorienterat och präglat av ett förebyggande syn- och arbetssätt, ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och samverkan” Handboken God Vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, utgiven av Socialstyrelsen

4 Vem gör vad? Verksamhetschefen har en viktig roll i det systematiska kvalitets-arbetet. Med verksam-hetschef avses den person som leder en verksamhet i hälso- och sjukvården eller den som vårdgivaren inom tandvården utsett att fullgöra motsvarande uppgifter. Det är verksamhetschefen som ansvarar för att alla medarbetare engageras, har rätt kompetens och får ansvar och befogenheter för att kunna bedriva en vård av god kvalitet. Alla medarbetare ska aktivt medverka i det systematiska kvalitets-arbetet. Det är alla medarbetares ansvar att medverka i risk- och avvikelsehantering, och delta i arbetet med uppföljning av mål och resultat. Det systematiska kvalitetsarbetet ska vara helt integrerat i verksamheten. Vårdgivaren fastställer verksamhetens över-gripande mål för kvalitet och patientsäkerhet och ska kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. Med vårdgivare avses inte den hälso- och sjukvårds-personal som ger vård till patienter. Vårdgivaren är den fysiska eller juridiska person (landsting, kommun, aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk eller ideell förening, stiftelse eller enskild firma) som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård. Källa: Handboken God Vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, utgiven av Socialstyrelsen

5 God vård, enligt Socialstyrelsen (1)

6 God vård, enligt Socialstyrelsen (2)

7 God vård, enligt Socialstyrelsen (3)

8 God vård, enligt Socialstyrelsen (4)

9 Detta innebär ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Vad är det vi vill uppnå? Hur kommer vi att veta att en förändring är en förbättring? Agera (Act) Planera (Plan) Vilka förändringar resulterar i förbättringar? Analysera (Study) Pröva (Do)

10 Att utveckla kvaliteten i vården
Professionell kunskap Ämneskunskap Personliga färdigheter Värderingar och etik Förbättringskunskap System Variation Förändringspsykologi Lärandestyrt förändringsarbete Förbättring av diagnos, behandling och omvårdnad Förbättring av processer och system i hälso- och sjukvården Ökat värde för dem vården finns till för

11 Framtidens sjukvård Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet som kräver långsiktighet och stabila förutsättningar. Vi måste arbeta med vår inre effektivitet parallellt med strukturella åtgärder – i små steg och över längre tid. Vid effektivisering av verksamheter inom sjukvården bör fokus läggas på system- och processer. Framtidens sjukvård kräver ett nytt arbetssätt som bygger på att patienten får tillgång till rätt kompetens för sina vårdbehov och att olika kompetenser samlas runt patienten i ett välutvecklat team. Källa: Iakttagelser om landsting, Finansdepartementet, Cederqvist Jane, Hjortendal Hellman

12 Ledarens roll i förbättringsarbetet
Skapa förutsättningar Ge stöd Efterfråga resultat Samordning och helhet Uthållighet och långsiktighet Delaktighet och kommunikation


Ladda ner ppt "Detta är God Vård."

Liknande presentationer


Google-annonser