Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre mat och hälsa för äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre mat och hälsa för äldre"— Presentationens avskrift:

1 Bättre mat och hälsa för äldre
Genombrottsprojekt

2 Resultat Antal tester 305 Permanentade 249 (82%) Hålla vikten 62 (20%)
Nattfasta 28 (9%) Oro 67 (22%) Glädje och väbefinnande 142 (47%)

3 Många små steg till en bättre helhet
Alla team har arbetat med flera förbättringsideer De flesta har visat sig lyckosamma och många har permanentats Andra har inte fungerat eller lett till förbättringar men var ändå värda att pröva

4 3 kap. Grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet
SOSFS 2006:11(S)Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 3 kap. Grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet 3 § För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet skall nämnden inrätta ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Ledningssystemet skall säkerställa att uppföljningsbara mål utifrån SoL eller LSS fastställs,

5 SOSFS 2005:12 5 kap. Egenkontroll
Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för regelbunden uppföljning och redovisning av resultat regelbunden granskning av ändamålsenlighet och effektivitet hur resultatet av granskningar ska dokumenteras att dokumentera förbättringsåtgärder

6 Verksamhetschefen skall
SOSFS 2005:12 Ansvar(3 kap. 2§) Verksamhetschefen skall ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för det sytematiska kvalitetsarbetet ansvara för målformulering ansvara för uppföljning och analys av verksamheten

7 SOSFS 2006:11(S)Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS
personalen ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov och kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet.

8 Reflexion – vikten av ansvarsfördelning
Verksamhetschef MAS Enhetschef Sjuksköterskor Kostchef Vårdpersonal Dietist

9 Reflexioner - Vikten av realistiska mål t ex för BMI
“Att vi ville höja våra BMI var ett svårare mål, vi kanske satte målet för högt? Vi har många som är väldigt sjuka boende på våra avdelningar. En del kommer aldrig att nå den viktökning vi önskar, det kanske inte heller är relevent. Det vi har lärt oss är att hitta individerna i gruppen och att följa upp det” Kolla äldreboende

10 Reflexioner – vikten av ett standardiserat sätt att arbeta
Finns det våg? Fungerar den? Väger vi på samma sätt? Väger vi under samma förhållanden? Hur dokumenterar vi? Tolkar och fyller vi i på samma sätt t ex VAS-skalor?

11 Reflexion - nattfastan
För att man inför en rutin som fungerar nu innebär det inte att det alltid kommer att fungera Alla boende är individer därför krävs individuella lösningar Viktigt att mäta nattfastan t ex 1 gång/ månad och diskutera resultatet

12 Nackdelar att arbeta med Genombrott
…att det är svårt att att genomföra förändringar i vården och det är lätt att falla tillbaka till gamla vanor Kolla äldreboende

13 Förbättringsarbete - metodutveckling
Ständigt pågående Det ena leder till det andra Man utvcklas som individ och grupp Att mäta och registrera är viktiga verktyg i detta arbete

14 Lärdomar Att allt är möjligt
Att det är det lilla som gör den stora skillnaden Att allas tankar och idéer är lika mycket värda Att man med enkla medel kan uppnå något som är positivt och bra för de boende

15 Lärdomar Att det är viktigt att mäta och arbeta strukturerat
Att det är bra att börja i liten skala för att testa och utöka Att teammedlemmarna bör ha datorvana samt kunna entusiasmera och engagera

16 Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. ”Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat.” (Albert Einstein) Det är med andra ord av stor betydelse för patientsäkerheten att hitta nya lösningar utifrån ett nytt perspektiv än det som uppfattades vara förnuftigt t.ex. i en situation där en vårdskada uppkom. Bara då kan de bidragande omständigheterna identifieras och adekvata åtgärder vidtas. Albert Einstein


Ladda ner ppt "Bättre mat och hälsa för äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser