Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LTU-modellen för ökad genomströmning Lägesrapport – november 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LTU-modellen för ökad genomströmning Lägesrapport – november 2011"— Presentationens avskrift:

1 LTU-modellen för ökad genomströmning Lägesrapport – november 2011
Detta har hänt under 2011: Reviderad grafisk framställning. Omarbetad ansvarsfördelning för stöd- och uppföljningsaktiviteter; Framtagning av rutiner för uppföljning av aktiviteter och spridning av goda exempel; Förslag på nya indikatorer; Ny webbsida; Utveckling av aktiviteter: information och gruppsamtal. Behov av utveckling av andra aktiviteter har lyfts fram (nybörjarenkät, allmän information vid studiestart, rutiner kring studieuppehåll); Nya aktiviteter har integrerats i modellen (kunskapsmentorer, Ettning); Medverkan i EFYE, IFYE.

2 Inventering av uppföljningsverktyg och behov.
LTU-modellen för ökad genomströmning - Verktyg för studentuppföljning Lägesrapport – november 2011 Delprojektets syfte: ta fram anpassade lösningar för en smidig studentuppföljning, utifrån våra utbildningars förutsättningar. Detta har hänt: Inventering av uppföljningsverktyg och behov. Förslag om förundersökning (IT-service), utifrån 3 alternativ: 1- köpa TUSS från Högskolan i Skövde (teknisk anpassning krävs) 2- köpa TUSS och utveckla layout något 3- utveckla egen motsvarande applikation Styrgruppen föreslår att TUSS införskaffas och anpassas. TUSS visar sig vara svårt att exportera till andra lärosätens system. Resultat – förslag: Bättre verktyg för individuell studentuppföljning efterlyses (studievägledning). Undersöka möjligheten att utveckla egen tillämpning vid LTU.

3 LTU-modellen för ökad genomströmning - Nyckeltal Lägesrapport – november 2011
Delprojektets syfte: ta fram lämpliga nyckeltal som kan användas för uppföljning och prognos på programnivå. Detta har hänt: Inventering av behov från institutioner ledde till ett första förslag på sju indikatorer. Definitioner från Ung ingenjör kunde inte användas (ej avsedda för uppföljning). Synkronisering med befintlig statistik (ex: prognos) svår, av samma skäl. Slutligt förslag på följande fem indikatorer: Poängproduktion/termin/program Resultat på kurs Registreringar till senare del Studieuppehåll Brutto studietid till examen Förslag på centralt utskick samt redovisning och analys i den årliga utvärderingen av utbildningarna. Definitioner reviderade efter testuttag. Fler justeringar behöver göras. Resultat – förslag: Framtagna indikatorer skickas ut till institutionerna för regelbunden uppföljning av program. Aggregering möjlig för Senare del och för Tid till examen.

4 LTU-modellen för ökad genomströmning - Goda exempel Lägesrapport – november 2011
Delprojektets syfte: Goda exempel på stöd- och uppföljningsåtgärder samlas in från verksamheten och publiceras på hemsidan. Detta har hänt: Workshop för insamling av goda exempel, mars 2010. Beskrivning av rutin för systematiskt arbete: - Workshop anordnas en gång per år, i mars. - Koordinator initierar arbetet varje år och planerar workshop i samarbete med en grupp bestående av Huvudutbildningsledarna (HUL) eller utsedd representant, från varje institution. - Arbetsgruppen väljer årets tema. - HUL ansvarar för att sprida information om kommande workshop till sin institution. - Under workshop samlas in goda exempel, som så snart som möjligt läggs ut på webben. Koordinatorn ansvarar. Arbetsgruppen med HUL ser över de goda exemplen som publiceras, årligen. - HUL ansvarar för att sprida och bearbeta information inom sin institution, efter workshop, inför kommande studiestart. Framtagning av webbsida med information om LTU-modellen och goda exempel. Test genomförd av olika användarkategorier. Viss uppdatering kvar att göra. Resultat- förslag: En struktur som ska garantera systematik i framtagning av goda exempel finns.

5 LTU-modellen för ökad genomströmning - Organisation och ansvarsfördelning Lägesrapport – november 2011 Delprojektets syfte: processbeskrivning för varje aktivitet som hör till stöd- och uppföljningsmodellen. Detta har hänt: - Uppdatering av aktivitetslista Rutinbeskrivning för varje aktivitet. Utveckling av vissa aktiviteter; borttagning av mindre relevanta eller tidskrävande moment. Identifiering av behov av att utveckla visa aktiviteter. - Övergripande ansvar - Övergripande ansvar för modellen: Rektor - Ansvar för genomförandet och för uppföljning av aktivitet framgår av aktivitetslistan. - En koordinator samlar in uppföljningsresultat och nya förslag, initierar utvecklingsarbete vid behov och reviderar modellen. Styrgrupp. Resultat- Förslag Aktivitetslistan som beskriver ansvar och rutiner för genomförande och kan användas som ”lathund”. Rutiner för uppföljning av aktiviteter måste testas; uppföljning ska vara grund för utvärdering av modellen. Oklart hur återrapportering till nämnder ska ske och vilken typ av återrapportering det handlar om.

6 LTU-modellen för ökad genomströmning 2012
Fortsättning? Fortsatt utveckling av vissa aktiviteter; dokumentation av nya aktiviteter. Sprida information om modellen i nya organisationen. Följa upp aktiviteter, diskutera och initiera förbättringar. Testa användning av de nya indikatorerna (programnivå); Undersöka ytterligare behov av aggregerade siffror.


Ladda ner ppt "LTU-modellen för ökad genomströmning Lägesrapport – november 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser