Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att beskriva och utvärdera sin egen verksamhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att beskriva och utvärdera sin egen verksamhet"— Presentationens avskrift:

1 Att beskriva och utvärdera sin egen verksamhet
DOK-konferensen Mats Anderberg, IKM

2 Varför beskriva och utvärdera?
Verksamhetsbeskrivning Kvalitetssäkring Metodutveckling Marknadsföring Missbruksvårdens målsättning ”Beprövad erfarenhet” och lokal kunskap Undvika ”förtrogenhetsfällan” (Jenner 2004) Lagstadgat (Socialtjänstlagen 3 kap. 3 §): ” Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras” eller Allmänna råd (SOSFS 2006:11): ”Ledningssystemet ska säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet omfattar metoder för uppföljning och utvärdering av verksamhetens planering, genomförande, resultat och utveckling” Kommande krav? – Gerhard Larssons utredning… Etisk aspekt

3

4 Hur utveckla lokal kunskap? (Anderberg & Dahlberg 2009)
Typ av Dokumen-tation Syfte Individnivå Verksamhetsnivå Inskrivning Kartläggning Behandlingsplanering, utredning och bedömning Målgruppsbeskrivning Inskrivning och utskrivning Mäta förändring Utvärdering med fokus på individens kortsiktiga förändringar Utvärdering med fokus på gruppens kortsiktiga förändringar uppföljning Utvärdering genom uppföljning efter avslutad behandling med fokus på individens långsiktiga förändringar Utvärdering genom uppföljning efter avslutad behandling med fokus på gruppens långsiktiga förändringar

5 Vad beskriva och utvärdera?
Lokala verksamhetsbehov Lokala frågeställningar Målgruppens karaktäristika Målgruppens förändring över tid Om klienterna fått sina behov tillgodosedda under behandlingen

6 Statistisk bearbetning och analys
Statistikprogram, t.ex. PASW, Excel Deskriptiv statistik Analytisk statistik

7 Steg 1 – Beskrivning av målgruppen
Kön (B1): Män Kvinnor (%) 57 43 Boendeform senaste 6 mån (: Eget boende Andrahand/inneboende mm Institution Saknar bostad Hos föräldrar 65 6 12 10 8 Levnadsform senaste 6 mån: Ensamlevande Samlevande 84 16 Barn under 18 år: 49 Försörjning senaste 6 mån: Lön, sjukpenning, A-kassa Försörjningsstöd Sjukbidrag, pension Annan 36 34 22 7 Primär drog: Alkohol Narkotika Läkemedel 32 20 Tidigare missbruksvård: 80 Fysiska problem: Psykiska problem: 90 Dömd för brott: 54

8 Steg 2 – utvärdering av behandling
Finns utskrivningsintervjuer? ”Drop-outs”/bortfall? Behandlingstid?

9 Steg 2 – Utvärdering av behandling forts
Klientens skattning av oro (in- och utskrivning) Klientens behov och skattning av förändring (in- och utskrivning) Klientens behov och skattning av stöd och hjälp (in- och utskrivning) Klientens upplevelse av vad som varit betydelsefullt för deras förändring (utskrivning)

10 Steg 2 – hjälpbehov och förändringar under behandlingstiden
Inskrivning livsområde % Utskrivning livsområde 41 Boendeform: Oro Förändring Stöd och hjälp 42 63 44 39 40 38 26 45 34 Levnadsform: 61 85 52 58 Familj och umgänge: 54 78 46 90 87 Utbildning: Förändring Stöd och hjälp 56 37 2 5 Försörjning: 88 18 32

11 Steg 2 – hjälpbehov och förändringar under behandlingstiden forts.
41 Sysselsättning: Oro Förändring Stöd och hjälp 34 80 68 40 39 42 32 36 Fritid: Förändring Stöd och hjälp 76 63 92 87 Bruk av droger: 93 100 51 98 Fysisk hälsa: 71 95 88 97 Psykisk hälsa: 90 Kriminalitet: 17 22 33 31 12 50

12 Steg 2 forts. Betydelsefullt för förändring

13 Slutsatser Med DOK eller andra strukturerade intervjuer går det ganska enkelt att beskriva sina klienter genom att sammanställa de uppgifter som finns i dem. Dessa kan även användas för att utvärdera sin verksamhet genom att åskådliggöra hur klienters hjälpbehov inom olika livsområden tillgodosetts. …vilket kan bidra till värdefull kunskap om behandlingen… …som i sin tur kan ligga till grund för kritisk reflektion samt kvalitets- och metodutveckling.

14 Slutsatser forts. Analysen av den öppna frågan bidrar till en stärkt och fördjupad bild av förändringen. Inskrivnings- och utskrivningsintervju rimlig utvärderingsansats för en lokal missbruksenhet. Lokal utvärdering har begränsningar vad gäller generaliserbarhet… …dock stor giltighet för den ”givna arenan” (Börjeson 2005).

15 Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Att beskriva och utvärdera sin egen verksamhet"

Liknande presentationer


Google-annonser