Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PTS Bredbandskartläggning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PTS Bredbandskartläggning"— Presentationens avskrift:

1 PTS Bredbandskartläggning
Presentation GREAT 25 april

2 Om Bredbandskartläggningen
Bredbandskartläggningen är ett årligen återkommande regeringsuppdrag som går ut på att kartlägga tillgången till it-infrastruktur i Sverige Insamling sker årligen (i okt) och avser situationen per den 1 oktober varje år Begäran om uppgifter riktar sig till aktörer med allmänt tillgänglig it-infrastruktur. Svarsplikt enl. 8 kap. 1§ p.3 LEK Urval sker genom: PTS interna register (anmälningsplikt); och uppgifter om vilka som erhållit medfinansiering från PTS; samt aktörer som lämnat in uppgifter om internetabonnemang inom ramen för STM 1 § Den som bedriver verksamhet som omfattas av lagen är skyldig att på begäran tillhandahålla en myndighet upplysningar och handlingar som behövs för 1. förfaranden för eller bedömning av framställningar om beviljande av tillstånd eller medgivande enligt 3 kap. 1, 19, 23 och 24 §§, 2. offentliggörande av jämförande kvalitets- och prisöversikter över tjänster till gagn för konsumenterna enligt 5 kap., 3. klart definierade statistiska ändamål, 4. marknadsanalys enligt 5 och 6 §§, 5. beslut om skyldigheter enligt 4 och 5 kap., 6. att säkerställa en effektiv användning och ändamålsenlig förvaltning av radiofrekvenser, 7. att utvärdera sådan utveckling av nät och tjänster som kan påverka grossisttjänster som gjorts tillgängliga för konkurrenter, och 8. att upprätta en detaljerad förteckning över typ, tillgänglighet och geografisk belägenhet i fråga om sådan egendom eller annat som kan utnyttjas gemensamt enligt 4 kap. 14 §. 1 kap. 4§ Denna lag gäller elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning. Lagen är inte tillämplig på innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät med hjälp av elektroniska kommunikationstjänster. 1 kap. 7 § p 3,5-6 allmänt kommunikationsnät: elektroniskt kommunikationsnät som helt eller huvudsakligen används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och som stödjer informationsöverföring mellan nätanslutningspunkter, elektronisk kommunikationstjänst: tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersättning och som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät, elektroniskt kommunikationsnät: system för överföring och i tillämpliga fall utrustning för koppling eller dirigering samt passiva nätdelar och andra resurser som medger överföring av signaler, via tråd eller radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska överföringsmedier oberoende av vilken typ av information som överförs,

3 Vad mäts? Och Hur? PTS begär uppgifter om täckning från alla aktörer med allmänt tillgänglig IT-infrastruktur Svarsplikt enligt 8 kap. 1 § p. 3 LEK och sex års erfarenhet gör att svarsfrekvensen och kvaliteten är hög Uppgifterna om täckning mappas mot SCB:s geografiska rutnät över Sverige (250x250 meter) Till rutorna kopplas uppgifter om antal fastigheter, typ av fastighet, antal arbetsställen och befolkning samt befolkning per fastighet Tillgången aggregeras upp på kommun- läns- och nationell nivå.

4 Nytt 2013 Uppföljning av mål EU:s digitala agenda:
100 % ska ha tillgång till 30 Mbit/s år 2020 50 % av hushållen ska abonnera på minst 100 Mbit/s år 2020 Insamling av VDSL, LTE i olika frekvensband Tillgång till VDSL, LTE och även Docsis 3.0 finns med i årets databas och tabellbilaga

5 Resultat nationellt DSL: ca 98% Varav VDSL: ca 18 % (+10)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Regeringens bredbandsmål: Hushåll och företag med tillgång till 100 Mbit/s (teoretisk hastighet) - 44% 49% 53% 57% EU:s digitala agenda: Hushåll och företag med tillgång till 30 Mbit/s 72% Hushåll och företag som finns i, eller inom 354*meter från, en fastighet ansluten till ett fibernät 30% 36% 40% 54% 60% 65% 70% Hushåll och företag med tillgång till bredband med LTE (4G) 0,1% 48% 93% 99% Abonnemang på bredband via kabel-tv-nät och fibernät 100 Mbit/s –hushåll (s.k take-up) 19% 22% 27% DSL: ca 98% Varav VDSL: ca 18 % (+10) Fiber: ca 49 % (+5) Kabel: ca 34 % (+/-0) LTE: 99 % (utanför tätort och småort 96% (+ 16)) Ökning antal abg 100 Mbit/s från 2010 till 2013: Två nya frågor för att komma åt ”potentialen”: hur många enfamiljshus ansluter ni idag: Hur många enfamiljshus skulle ni kunna ansluta ytterligare om hushållet betalade en kostnad på upp till kr: *354 meter är längden på diagonalen i en kvadrat med sidorna 250 meter som i sin tur är kartläggningens minsta analysenhet. Måttet används för att visa hur stor andel som bor i närheten av en fiberanslutning

6 Resultat GR 2013 Fiber 100 Mbit/s 2011 2012 2013 Län
Fiber 100 Mbit/s 2011 2012 2013 Län Befolkning Göteborg 47,70% 60,88% 67,22% 70,74% 75,93% 77,17% Partille 52,54% 57,30% 59,76% 55,30% 60,38% 60,96% Kungälv 38,96% 49,12% 54,85% 52,63% 56,24% 58,48% Mölndal 47,10% 48,88% 51,87% 50,27% 52,55% 53,75% Västra Götalands län 30,50% 36,96% 43,19% 41,61% 45,97% 49,14% Ale 41,68% 42,64% 47,03% Borås 19,21% 20,34% 33,70% 36,62% 40,88% 44,73% Alingsås 17,89% 22,48% 29,02% 41,08% Stenungsund 28,47% 31,73% 35,33% Härryda 22,12% 27,90% 30,60% Kungsbacka 7,91% 10,28% 17,62% 14,20% 17,36% 21,96% Lilla Edet 16,24% 16,90% 20,27% Lerum 14,34% 15,68% 17,06% Öckerö 0,85% 8,25% 15,94% Mark 0,93% 0,91% 2,54% 10,20% 15,06% 14,05% Bollebygd 2,51% 11,81% 12,99% Tjörn 0,96% 5,10% 11,40%

7 Göteborgsregionen 30 Mbit/s

8 Göteborgsregionen 100 Mbit/s

9 Presentationer Rapport med tillhörande tabellbilaga på PTS statistikportal ( Publikation på PTS hemsida, med databas i txt. format PTS Bredbandskarta (

10 Extramaterial 30 Mbit/s 100 Mbit/s 2013 2011 2012 Län Befolkning
30 Mbit/s 100 Mbit/s 2013 2011 2012 Län Befolkning Göteborg 97,04% 70,74% 75,93% 77,17% Partille 93,78% 55,30% 60,38% 60,96% Kungälv 77,71% 52,63% 56,24% 58,48% Mölndal 93,03% 50,27% 52,55% 53,75% Västra Götalands län 73,51% 41,61% 45,97% 49,14% Ale 66,52% 41,68% 42,64% 47,03% Borås 76,31% 36,62% 40,88% 44,73% Alingsås 64,64% 17,89% 22,48% 41,08% Stenungsund 61,91% 28,47% 31,73% 35,33% Härryda 73,65% 22,12% 27,90% 30,60% Kungsbacka 50,59% 14,20% 17,36% 21,96% Lilla Edet 30,52% 16,24% 16,90% 20,27% Lerum 64,53% 14,34% 15,68% 17,06% Öckerö 79,78% 0,85% 8,25% 15,94% Mark 36,32% 10,20% 15,06% 14,05% Bollebygd 30,66% 2,51% 11,81% 12,99% Tjörn 46,23% 0,96% 5,10% 11,40%


Ladda ner ppt "PTS Bredbandskartläggning"

Liknande presentationer


Google-annonser