Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetslagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetslagen"— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetslagen
SFS 2010:659

2 Patientsäkerhetslagen
Lagen trädde i kraft den 1 januari I samband med detta upphörde lagen om yrkesverksamhet på sjuk- vårdens område (LYHS), SFS 1998:531 Patientsäkerhetsförordningen SFS 2010:1369 trädde i kraft den 1 januari Den ersatte förordningen om yrkesverksamhet på sjukvårdens område (1998:1513)

3 Syfte Patientsäkerhetslagen ska främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård genom att minska antalet vårdskador, oavsett om bristerna beror på systemfel eller på att vårdpersonalen begått misstag

4 Definitioner Med Vårdgivare avses statlig myndighet, landsting eller kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för Hälso- och sjukvårdspersonal omfattar legitimerad personal samt omvårdnadspersonal som har delegering Patientsäkerhet Skydd mot vårdskada (se nästa sida)

5 Definitioner (forts) Vårdskada
Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården Allvarlig vårdskada Vårdskada som är bestående och inte ringa, eller som lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit

6 Vårdgivarens skyldighet att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete
Planera, leda och kontrollera verksamheten så att god vård upprätthålls Förebygga vårdskador Identifiera och analysera risker för vårdskador i verksamheten Undanröja eller, om det är möjligt, begränsa risker Utreda händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada Klargöra händelseförloppet och påverkande faktorer Ge underlag för förbättringsåtgärder

7 Vårdgivarens skyldighet att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete
Anmälningar enligt Lex Maria Anmäla händelser som medfört eller hade kunnat med-föra allvarlig vårdskada Engagera patienter och närstående i patientsäkerhets-arbetet

8 Skyldighet att informera patienter
Inträffade händelser / ev vårdskador Viktiga åtgärder som ska vidtas Möjlighet att anmäla klagomål till Socialstyrelsen Möjlighet till ersättning Patientnämndernas verksamhet

9 Dokumentationsskyldighet
Skyldighet för vårdgivaren att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat. Patientsäkerhetsberättelse (upprättas senast den 1 mars varje år (start 2012)) Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under före-gående kalenderår Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patient-säkerheten Vilka resultat som har uppnåtts

10 Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m fl
Risker för vårdskador och inträffade händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskador anmäls till vårdgivaren Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal får delegera arbetsuppgift till annan person endast när det är förenligt med kravet på en god och säker vård.

11 Socialstyrelsens tillsyn
Tillsynen ska främst inriktas på att vårdgivaren fullgör sina skyldigheter för systematiskt patientsäkerhets-arbete Sanktionsbestämmelser (föreläggande och förbud) skärps och kopplas till ovanstående skyldigheter

12 Socialstyrelsens hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården
Vem som helst kan anmäla klagomål / händelse - mot personal eller mot vårdgivaren

13 Reformerat ansvarssystem
Diciplinpåföljderna ’varning’ och ’erinran’ tas bort i lagen och ersätts av en utökad klagomålshantering hos Social-styrelsen samt påföljderna ’prövotid’ och ’återkallande av legitimation’


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetslagen"

Liknande presentationer


Google-annonser