Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag 2010 Patientlag 2015 Delaktighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag 2010 Patientlag 2015 Delaktighet"— Presentationens avskrift:

1 Lag 2010 Patientlag 2015 Delaktighet
Patientsäkerhet Lag 2010 Patientlag 2015 Delaktighet

2 Syfte Patientsäkerhetslagen ska främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård genom att minska antalet vårdskador, oavsett om bristerna beror på systemfel eller på att vårdpersonalen begått misstag

3 Definitioner Med Vårdgivare avses statlig myndighet, landsting eller kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för Hälso- och sjukvårdspersonal omfattar legitimerad personal samt omvårdnadspersonal som har delegering Patientsäkerhet Skydd mot vårdskada

4 Vårdskada Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården Allvarlig vårdskada Vårdskada som är bestående och inte ringa, eller som lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit

5 Vårdgivarens skyldighet att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete
Planera, leda och kontrollera verksamheten så att god vård upprätthålls Förebygga vårdskador Identifiera och analysera risker för vårdskador i verksamheten Undanröja eller, om det är möjligt, begränsa risker Utreda händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada Klargöra händelseförloppet och påverkande faktorer Ge underlag för förbättringsåtgärder Anmälningar enligt Lex Maria Anmäla händelser som medfört eller hade kunnat med- föra allvarlig vårdskada Engagera patienter och närstående i patientsäkerhets- arbetet

6 Skyldighet att informera patienter
Inträffade händelser / ev vårdskador Viktiga åtgärder som ska vidtas Möjlighet att anmäla klagomål till Socialstyrelsen Möjlighet till ersättning Patientnämndernas verksamhet

7 Vem som helst kan anmäla klagomål / händelse
- mot personal eller mot vårdgivaren

8 Ohälsa, Smärta, Förlorade förmågor
Öppna jämförelser (frivilligt) Stödja, vägleda, ska bidra till bättre kvalité öppenhet och insyn Åtgärder mot fall Åtgärder mot trycksår Åtgärder mot nedsatt munhälsa Åtgärder mot undernäring Förebygga Ohälsa, Smärta, Förlorade förmågor

9 Dokumentation Skyldighet för vårdgivaren att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat. Möjligheter till dokumentation (IT system) Som inte hänger ihop (Vem gör vad och varför) Social dokumentation / Sjukvårdsdokumentation Allt hänger ihop

10 Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m fl
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal får delegera arbetsuppgift till annan person endast när det är förenligt med kravet på en god och säker vård.

11 Medborgare brukare/elev/kund/patient

12 Inflytande delaktighet
Patientfokuserad, kunskapsbaserad och organiserad för att skapa förutsättningar för en säker vård Trygg och kunnig personal skapar en utvecklande verksamhet

13 Delaktighet Samordning för den enskilda
fast vårdkontakt i hälso- och sjukvårdslagens andemening. Vilka, vad samordnas Teambaserat arbetssätt Vem och när är brukare/patient…..


Ladda ner ppt "Lag 2010 Patientlag 2015 Delaktighet"

Liknande presentationer


Google-annonser