Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och."— Presentationens avskrift:

1

2 Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt viss tillståndsprövning. Samma lagstiftning som tidigare gäller. Generaldirektör Gunilla Hult Backlund

3 Korta fakta om IVO IVO lyder under Socialdepartementet
Verksamheten finansieras genom anslag och den årliga budgeten är cirka 650 miljoner kronor IVO har omkring 550 medarbetare Verksamheten bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm

4 Verksamhetsidé Vi finns till för vård- och omsorgstagarna och vårt uppdrag är att genom tillsyn och tillstånds-prövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

5 IVO ska utvecklas inom följande områden
Analys Tillsynsåterföring Vägledning

6 Analys IVO ska regelbundet analysera och dra generella slutsatser av de brister och missförhållanden som myndigheten ser i verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

7 Tillsynsåterföring IVO ska återföra brett vad myndigheten ser i tillsynen för ett systematiskt lärande och för att undvika att brister och missförhållanden upprepas

8 Vägledning IVO ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och ge vägledning till verksamheterna i vård och omsorg

9 IVO:s sex regionala tillsynsavdelningar
Nord Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län Mitt Nord Gävleborgs, Dalarnas, Uppsala, Värmlands, Örebro, Västmanlands, och Södermanlands län Öst Stockholms län och Gotlands kommun Sydväst Mitt Västra Götalands och Hallands län Öst Sydöst Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län Sydöst Sydväst Syd Kronobergs, Blekinge och Skåne län Syd

10 En regionaliserad verksamhet
Generaldirektören Avdelning nord Avdelning mitt Avdelning öst Avdelning sydöst Avdelning sydväst Avdelning syd Avdelningen för verksamhetsstöd och –styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys och utveckling Internrevision Insynsråd En regionaliserad verksamhet

11 Hälso- och sjukvård/Socialtjänst 1 Hälso- och sjukvård/Socialtjänst 2
Avdelning Sydväst Hälso- och sjukvård 1 Hälso- och sjukvård 2 Socialtjänst 1 Socialtjänst 2 Hälso- och sjukvård/Socialtjänst 1 Hälso- och sjukvård/Socialtjänst 2 Avdelning ledningens stab

12 Hälso- och sjukvård 1 bedriver tillsyn över
Somatisk specialistsjukvård Prehospital sjukvård Tandvård Medicinteknik Blod- och vävnadsverksamhet Hälso- och sjukvårdspersonal

13 Hälso- och sjukvård 2 bedriver tillsyn över
Psykiatrisk specialistsjukvård, inklusive beroendevård Primärvård Apotek Kriminalvårdens sjukvård Skolhälsovården Hälso- och sjukvårdspersonal

14 Föredragande Externa experter (tidigare vetenskapliga råd)
Socialstyrelsens vetenskapliga råd Utses i samråd med specialistföreningarna Kan anlitas även av IVO och ska då kallas extern expert Föredragande Beslut fattas om en tidsperiod, t ex ett år.

15 IVO:s tillsynsuppdrag
Tillsynsuppdraget regleras i SoL 13 kap Tillsyn m.m. LSS 7 kap Tillsyn m.m. Patientsäkerhetslagen 7 kap IVO:s tillsyn

16 Tillsynens uppgifter Granskning av verksamheter inom socialtjänstområdet Granskning av verksamheter inom hälso- och sjukvård Granskning av hälso- och sjukvårdspersonal i deras yrkesutövning Tillståndsgivning för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS, samt ansvar för register kopplade till dessa

17 Lagar som styr tillsynen
Tandvårdslagen Lagen om blodsäkerhet Patientsäkerhetslagen Socialtjänstlagen Hälso- och sjukvårdslagen Patientdatalagen Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder (LSS) Offentlighets- och sekretesslagen Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Smittskyddslagen De psykiatriska tvångslagarna (LPT och LRV) Lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU) M fl

18 Hur initieras tillsynen?
Regeringens regleringsbrev Anmälningar/klagomål IVO:s egna initiativ

19 IVO:s ”tänder” Vid brister kan IVO uttala kritik mot den som bedriver verksamheten, besluta om åtgärder, förelägga om vite, stänga verksamhet eller återkalla tillstånd. Rörande legitimerad personal kan IVO ansöka om prövotid eller återkallelse legitimation (ansöks hos HSAN)

20 3 kap. 1 – 3 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659) PSL
Vårdgivaren ska Säkerställa att kraven på god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen upprätthålls Vidta åtgärder för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador Utreda händelser som medfört eller kunnat medföra vårdskador

21 3 kap. 4 – 6 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659) PSL
Vårdgivaren ska Ge patienterna och deras närstående en möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet Anmäla händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada (Lex Maria) Till anmälan bifoga den utredning av händelsen som föreskrivs i PSL

22 Vårdskada som inträffat i annan verksamhet
Om inga hinder finns (offentlighets- och sekretesslag eller tystnadsplikt i PSL): Underrätta andra vårdgivare Varje vårdgivare ansvarar för egen anmälan Flera vårdgivare kan samarbeta om utredning

23 Vårdgivarens utredning ska innehålla
Redogörelse av händelsen och dess förlopp Ev tidigare händelse, och om personalen varit inblandad tidigare Konsekvenser för patienten Orsaksanalys Riskbedömning Förebyggande åtgärder utifrån riskbedömningen Omedelbara korrigerande åtgärder Planerade åtgärder med tidsplan och vem som ansvarar för genomförande och uppföljning av åtgärder Patienten/närståendes medverkan

24 IVO:s bedömning och beslut i Lex Maria-ärenden
Beslutet avslutas eller beslut om åtgärder Har vårdgivaren utrett händelsen i tillräcklig omfattning och är utredningen av tillförlitlig kvalitet? Är åtgärderna adekvata? Motivera varför vårdgivarens utredning är ok eller varför är den inte det Ev bifynd – om tillräckligt allvarligt – öppnas ett tillsynsärende

25 Några erfarenheter i korthet - förbättringsområden
Bakomliggande orsaker ofta inte identifierade eller tillräckligt utredda Konkreta åtgärder saknas ofta Tidplan för åtgärder, ansvarig för åtgärder, uppföljning av effekter saknas ofta Vidtagna åtgärder är ibland inte kopplade till orsakerna som identifierats Riskbedömningar saknas för det mesta

26 Patientsäkerhetslagen (2010:659) Enskildas klagomål
IVO ska efter anmälan pröva klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal IVO ska göra den utredning som behövs för att kunna pröva klagomålet IVO får avstå från att utreda ett klagomål om det är uppenbart att klagomålet är obefogat eller om klagomålet saknar direkt betydelse för patientsäkerheten (och det saknas skäl att överväga åtalsanmälan) IVO ska inte utreda händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden om det inte finns särskilda skäl.

27 Enskildas klagomål - patientnämnden
Om klagomålet avser brister i kontakten mellan en patient och hälso- och sjukvårdspersonalen, eller något annat liknande förhållande, får IVO överlämna klagomålet till berörd patientnämnd för åtgärd.

28 Enskildas klagomål - utredning
IVO ska snarast överlämna anmälan, och i förekommande fall de handlingar som bifogats anmälan, till den vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal som klagomålet riktats mot eller kan anses vara riktat mot. Om klagomålet avser hälso- och sjukvårdspersonal ska berörd vårdgivare höras i ärendet, om det inte är uppenbart obehövligt.

29 Enskildas klagomål – utredning – begäran om yttrande
IVO ska ange inom vilken tid yttrandet ska komma in till myndigheten Ärendet kan komma att avgöras även om inget yttrande kommer in inom föreskriven tid Den som klagomålet avser och patienten själv (eller närstående) har rätt att ta del av det som tillförts ärendet och ska ges möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på det som tillförts ärendet

30 Enskildas klagomål – bedömning och beslut
IVO ska avgöra klagomål enligt denna lag genom beslut I beslutet får IVO uttala sig om huruvida en åtgärd eller underlåtenhet av vårdgivare eller hälso- och sjukvårds-personal strider mot lag eller annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten Beslut får inte fattas utan att anmälaren och den som klagomålet avser har beretts tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut i ärendet.

31 Skillnader enskildas klagomål – lex Maria
Enskildas klagomål - IVO ska utreda för att kunna pröva klagomålet Lex Maria – Vårdgivaren utreder ”Kommuniceringen” sker i enskildas klagomål Enskilt klagomål innebär inte att verksamheten måste göra en lex Maria-anmälan I alla ärenden – pressen bevakar diariet och alla inkommande/utgående handlingar

32 Anmälningsskyldighet enligt PSL, 3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen
En vårdgivare ska snarast anmäla till IVO om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten

33 Anmälningsskyldighet enligt PSL – (apotek) 6 kap. 11 § PSL
Om en legitimerad yrkesutövares förskrivning av narkotiska läkemedel, andra särskilda läkemedel, alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit skäligen kan befaras stå i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet, ska den hälso- och sjukvårdspersonal som expedierar läkemedel anmäla detta till IVO.

34 Grunder för anmälan Oskicklighet i yrkesutövningen
Brottslighet som är ägnat att påverka förtroendet Uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot väsentlig föreskrift Olämplighet Sjukdom eller liknande omständighet som medför att yrkesutövningen inte kommer att vara tillfredsställande

35 IVO:s handläggning och granskning
Receptregistret Journalgranskning Möte - samtal Inspektion Bedömning Slutsats och beslut

36 Åtgärder mot hsl-personal - 7 kap. 30 § PSL
Prövotid Återkallelse av legitimation Återkallelse av annan behörighet Begränsning av förskrivningsrätten

37 Några erfarenheter i korthet
Anmälan om missbruk – sannolikt prövotid Överförskrivning – indragen förskrivningsrätt Oskicklighet – återkallelse Olämplighet - läkarundersökning

38 Tack för idag! För mer information:


Ladda ner ppt "Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och."

Liknande presentationer


Google-annonser