Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ABB Chefen Mångfald och Jämställdhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ABB Chefen Mångfald och Jämställdhet"— Presentationens avskrift:

1 ABB Chefen Mångfald och Jämställdhet
ABB Sverige, Ulrika Emmoth ABB Chefen Mångfald och Jämställdhet © ABB Group April 7, 2017 | Slide 1

2 ABB i världen Huvudkontor i Zürich, Schweiz.
Cirka medarbetare i 100 länder. Intäkter 2012, 39 miljarder USD. © ABB Group April 7, 2017 | Slide 2 2

3 ABB i Sverige Cirka 8 950 medarbetare på mer än 30 orter.
Intäkter 2012: 34 miljarder kronor - varav 80 % på export. Luleå Umeå Sundsvall Ludvika Karlstad Västerås Göteborg Kontor på 28 orter, serviceingenjörer på flera orter med kontor hemma Stockholm Norrköping Jönköping Malmö © ABB Group April 7, 2017 | Slide 3 Karlskrona 3

4 ”Power and productivity for a better world” Vår vision
Som ett av världens ledande teknikföretag hjälper vi våra energi- och industrikunder att använda elkraft på ett effektivt sätt, öka produktiviteten och minska miljöpåverkan på ett hållbart sätt. Power and productivity for a better world är en sammanfattning av vår vision som finns skriven under bilderna

5 ABB Sverige Fem divisioner inom kraft och automation
Power Products Intäkter: 8,0 miljarder kronor 2 340 medarbetare Divisionschef: Carl-Johan Linér Power Systems Intäkter: 14,2 miljarder kronor. 2 300 medarbetare Divisionschef: Per Eckemark Low Voltage Products Intäkter: 2,4 miljarder kronor 760 medarbetare Divisionschef: Anders Carlsson Discrete Automation & Motion Intäkter: 6,4 miljarder kronor 1 570 medarbetare Divisionschef: Anders Nylander Process Automation Intäkter: 4,1 miljarder kronor 1 300 medarbetare Divisionschef: Håkan Nytorp Power Products Transformatorer och tillbehör, högspänningsapparater som brytare, avledare, mättransformatorer, kylutrustning, kondensatorer Power Systems Systemlösningar såsom FACTS, HVDC och HVDC Light samt kraftverks- och nätverksautomation Kraftanläggningar såsom FACTS, Automation Products Lågspännings-produkter, drivsystem, motorer, kraftelektronik och instrument Process Automation Styrsystem och applikationsspecifika automationslösningar för processindustrier Robotics Robotar, tillbehör, mjukvaror och system för tillverknings-industrin, exempelvis bil- och konsumentvaruindustri Varav Service n Intäkter: 4,4 miljarder kronor. n medarbetare Chef: Hans Eckerrot Varav Svensk Försäljning Intäkter: 6,0 miljarder kronor Chef: Eva Kvist Östgren

6 Legal disclaimer Tänk på att lagar och paragrafer kan ändras och att materialet är ett levande material. © ABB Group April 7, 2017 | Slide 6

7 Vad reglerar riksdag och regering?
Diskrimineringslagen Arbetsmiljölagen © ABB Group April 7, 2017 | Slide 7

8 Diskrimineringslagen. Vad är diskriminering?
SJU OLIKA DISKRIMINERINGSGRUNDER Den nya lagen ska motverka diskriminering på grund av:  - kön - könsöverskridande identitet eller uttryck - etnisk tillhörighet - religion eller annan trosuppfattning - funktionshinder - sexuell läggning - ålder  © ABB Group April 7, 2017 | Slide 8 8

9 Diskrimineringslagen Direkt Diskriminering
4 § I denna lag avses med diskriminering 1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder © ABB Group April 7, 2017 | Slide 9 9

10 Diskrimineringslagen Indirekt diskriminering
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet © ABB Group April 7, 2017 | Slide 10 10

11 Diskrimineringslagen Trakasserier, Sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera
3. trakasserier: ett upprepat uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (man skall ha uttryckt dock att man inte vill bli bemött på detta sätt) 4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet, 5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera © ABB Group April 7, 2017 | Slide 11 11

12 Diskrimineringslagen Ansvar för utredning
Det är den som blir anklagad för att ha diskriminerat som har bevisbördan. © ABB Group April 7, 2017 | Slide 12

13 Diskrimineringslagen När gäller lagen?
När skall vi beakta diskrimineringslagen? Före anställning, under anställning och när anställning avslutas. 1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren 1. är arbetstagare, 2. gör en förfrågan om eller söker arbete, 3. söker eller fullgör praktik, eller 4. står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. © ABB Group April 7, 2017 | Slide 13 13

14 Diskrimineringslagen Undantag
Förbudet i 1 § hindrar inte 1. …utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet, 2. åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och som avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor, 3. tillämpning av åldersgränser för rätt till pensions-, efterlevande- eller invaliditetsförmåner i individuella avtal eller kollektivavtal, eller 4. särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. © ABB Group April 7, 2017 | Slide 14

15 Arbetsgivarens skyldigheter
Förebyggande skyldigheter Målinriktat mångfaldsarbete i samverkan med arbetstagare. Förebygga och förbättra möjligheten att upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkningar. Aktivt utjämnande av könsfördelning. Jämställdhetsplan och lönekartläggning vart tredje år (över 25 anställda). © ABB Group April 7, 2017 | Slide 15

16 Vad gäller för ABB Sverige utöver lagar, förordningar inom, dessa områden?
Policy för Jämställdhet och Mångfald Handlingsplan Jämställdhet och Mångfald (3 år) Lönekartläggning (varje år) Diversity and Inclusivity © ABB Group April 7, 2017 | Slide 16

17 Mångfalds- och jämställdhetspolicy ABB Sverige
© ABB Group April 7, 2017 | Slide 17

18 Central samverkansgrupp Per område/division Lokalt arbete
Fördelning av arbete Central samverkansgrupp Per område/division Lokalt arbete © ABB Group April 7, 2017 | Slide 18

19 Procentuell fördelning anställda kvinnor och chefer, tillsvidareanställda
© ABB Group April 7, 2017 | Slide 19

20 Lönekartläggning Lönekartläggning i enlighet med lag var tredje år. Mindre lönekartläggning övriga år efter lönerevision. Modell för lönevärdering Analys av hela verksamheten Djupare analys av avvikelser © ABB Group April 7, 2017 | Slide 20 20

21 Lönekartläggning Fokuspunkter
Löneskillnader vid lika arbete Löneskillnader vid likvärdiga arbeten Lönespridningens utseende per kön Hur ser könsfördelningen ut i de olika yrkena? (Jämn = 40-60%) Andelen kvinnor/män är mer än 60% i y antal arbeten Är löneutvecklingen över tid lika? Påverkan föräldraledighet? © ABB Group April 7, 2017 | Slide 21 21

22 Varför är mångfald viktigt för ABB ?
© ABB Group April 7, 2017 | Slide 22 22

23 Vilka verktyg finns? Hur interagerar jag och mina medarbetare och dem sinsemellan? ABB:s åtgärdsplan Skyddsronden, SOT verktyg Enkäter som ger vägledning Aktiviteter på arbetsplatsen Vilket stöd har du som chef? Vilket stöd kan medarbetaren få? Övningsexempel © ABB Group April 7, 2017 | Slide 23

24 Åtgärdsplan mot kränkande särbehandling
Vad du gör om du blir utsatt för trakasserier Vad du gör som chef Handläggning av ärendet vid misstanke/anmälan om trakasserier © ABB Group April 7, 2017 | Slide 24

25 Exempel Skyddsrondsfrågor Jämställdhet på arbetsplatsen frågor 3 kap § 4-7 Diskrimineringslagen § 4 avser fråga 1-4, § 5 fråga 5-7, § 6 fråga 8-11 Är utrustning (storlekar/justerbarhet) anpassad för både kvinnor och män? Kan medarbetarna påverka sin arbetssituation/arbetstider? Har medarbetarna ett stressigt arbete med mycket övertid? Är enhetens/avdelningens jämställdhetsmål för året kända? Är enhetens/avdelningens inställning till föräldraledighet positiv? Har arbetsplatsen kontakt med de föräldralediga under föräldraledigheten? Förläggs möten på arbetsplatsen normalt sett på tider som går att förena med föräldraskap? Lämpar sig stämningen på arbetsplatsen/i arbetsgrupperna för både kvinnor och män? Förekommer det trakasserier på arbetsplatsen? Förekommer osynliggöranden av kvinnor eller män vid möten? Är företagets policy mot trakasserier känd? © ABB Group April 7, 2017 | Slide 25

26 Aktiviteter för att öka mångfaldskunskaperna
Föredrag Teambuilding Cross-cultural Luncher för att lära känna varandra Diskussionsgrupper Sociala aktiviteter Matlagningsträffar Anhörigkvällar Jämställdhetsarbete/Mångfaldsarbete Utbildning © ABB Group April 7, 2017 | Slide 26 26

27 Övningsexempel 1 Du skall rekrytera en projektledare. Exempel 1
Den mest meriterade är en höggravid kvinna Exempel 2 De två mest meriterande är en ung hungrig flexibel civilingenjör och en 60-årig inte lika hungrig civilingenjör med erfarenhet. Vad gör du? © ABB Group April 7, 2017 | Slide 27

28 Övningsexempel 2 Du har rekryterat en ny medarbetare och nu skall du sätta första lönen. Hur tänker du? På din avdelning gör alla mer eller mindre samma arbete . © ABB Group April 7, 2017 | Slide 28

29 Övningsexempel 3 Du har precis kommit som ny chef och upptäcker att stämningen är ganska hård på den nya arbetsplatsen. Vad gör du? © ABB Group April 7, 2017 | Slide 29

30 Övningsexempel 4 Vilka kriterier och villkor ställer du upp när du leder och fördelar arbete? tex vissa roller tex föräldralediga tex sjukskrivna © ABB Group April 7, 2017 | Slide 30

31 Övningsexempel 5 Det kommer in tre medarbetare till dig och vill söka ledighet. Det visar sig att de vill ha ledigt samma datum. Verksamheten tillåter inte att fler än max 2 kan vara lediga denna dag. Den första vill gå på Pridefestivalen Den andra vill gå på vilt jakt Den tredje vill fira en religiös muslimsk högtid Vad gör du? © ABB Group April 7, 2017 | Slide 31

32 © ABB Group April 7, 2017 | Slide 32


Ladda ner ppt "ABB Chefen Mångfald och Jämställdhet"

Liknande presentationer


Google-annonser