Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför pratas det om etnicitet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför pratas det om etnicitet?"— Presentationens avskrift:

1 Varför pratas det om etnicitet?
Mångfald

2 Etnicitet Att tillhöra en grupp utifrån samma: (ras) hudfärg
trosbekännelse nationellt ursprung etniskt ursprung Mångfald

3 Diskriminering Hmmm. §§ Koreanska Deltids- anställd Visstids- anställd
Hörselned- sättning 56 år Kvinna Lesbisk Mångfald

4 Lagstiftning om diskriminering
Lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet (1999:130) Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning Lag (2002: 293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning Lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet Källa: Roth, A-K Mångfaldsboken 2004 Mångfald

5 Så här säger lagen: (1999:130) SAMVERKAN Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att främja etnisk mångfald i arbetslivet AKTIVA ÅTGÄRDER Arbetsgivaren skall bedriva ett målinriktat arbete för att främja etnisk mångfald i arbetslivet ARBETSFÖRHÅLLANDEN skall lämpa sig för alla arbetstagare oberoende av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp- fattning. REKRYTERING Personer med olika etnisk tillhörighet skall ges möjlighet att söka lediga anställningar. FÖRBUD mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Mångfald

6 Lagens två delar KRAV på aktiva åtgärder
REGLER om förbud mot etnisk diskriminering i enskilda fall - direkt och indirekt Mångfald

7 Vad är etnisk diskriminering ?
Med etnisk diskriminering menas ”...orättvis eller kränkande behandling av en individ på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung samt trosbekännelse.” Mångfald

8 Förbud mot diskriminering
Arbetsgivaren får inte behandla en arbetssökande eller arbetstagare sämre än arbetsgivaren skulle behandlat någon annan i jämförbar situation. Mångfald

9 Förbud mot etnisk diskriminering
Gäller hela anställningsförfarandet, även om ingen anställs. kallelse till intervju anställningsintervju användning av test anställningsbeslut Mångfald

10 När gäller förbudet ? Förbudet gäller när arbetsgivare:
beslutar om befordran uttagning till utbildning tillämpar löne- och anställningsvillkor leder och fördelar arbetet säger upp, avskedar eller vidtar annan åtgärd mot arbetstagaren Mångfald

11 Vem skyddas av lagen? Arbetssökande och arbetstagare Inhyrd personal
Elever som fullgör praktik Mångfald

12 Rekryteringsprocessen
Diskrimineringsförbudet gäller även: mottagande, behandling och gallring av ansökningshandlingar referenstagning urval till anställningsintervju lämplighetstester Mångfald

13 Etniskt diskriminering
Arbetsgivaren får inte utsätta arbetstagare eller arbetssökande för direkt eller indirekt diskriminering på grund av dennes etniska bakgrund. Mångfald

14 Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder, som gör att arbetsförhållandena lämpar sig för alla arbetstagare oberoende av etnisk bakgrund. Mångfald

15 Arbetsgivarens ekonomiska förhållanden måste beaktas
Företagets förmåga att bära kostnaden Möjligheten att vidta en åtgärd Åtgärdens förväntade effekt Olägenheter i samband med stöd- och anpassningsåtgärder Anställningens längd och omfattning Mångfald

16 Förbud att trakassera Med trakasserier menas beteenden som: kränker
svärtar ner förlöjligar är skrämmande är förnedrande för en arbetstagare Mångfald

17 Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivaren skall utreda och förhindra att arbetstagaren utsätts för etniska trakasserier. Samt sätta stopp för de trakasserier som pågår. Varje förvaltning skall arbeta fram egna planer med aktiva åtgärder. Källa: VGR´s mångfaldspolicy:Vägen till personalvision 2010. Mångfald

18 Trakasserier p g a anmälan
Arbetsgivaren skall förhindra att arbetstagare utsätts för trakasserier p.g.a. anmälan om etniska trakasserier. Mångfald

19 Förbud mot repressalier
Arbetsgivaren får inte utsätta en arbetstagare, som gjort en anmälan, för repressalier i form av t.ex sämre löneutveckling, utebliven befordran e t c. Mångfald

20 Förbud mot indirekt diskriminering
Med indirekt diskriminering menas att tillämpa eller kräva särskilda villkor som verkar neutrala, men i praktiken särskilt missgynnar eller utestänger vissa grupper. Mångfald

21 Exempel på indirekt diskriminering
Krav på: svensk utbildning kunskaper i svenska språket som inte är nödvändiga för arbetsuppgifterna viss minimilängd fullgjord, svensk värnplikt svenskt medborgarskap lång svensk arbetslivserfarenhet Mångfald

22 Offentlighetsprincipen gäller !
Rätten att få veta Arbetstagare och arbetssökande har rätt att få uppgift om: utbildning yrkeserfarenhet andra meriter (som den som erhöll arbetet har) Offentlighetsprincipen gäller ! Mångfald

23 Offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen innebär: Rätt att se offentliga handlingar Rätt att vara anonym Rätt att få skyndsam behandling Mångfald

24 Styrka eller bevisa Anmälaren skall styrka att han/ hon i jämförelse med någon annan: har blivit oförmånligt behandlad har samband med etniciteten befann sig i en liknande situation Arbetsgivaren ska därefter bevisa att han/ hon inte har diskriminerat. Mångfald

25 Kompletterande lagstiftning
FN - konventioner EU - fördrag och direktiv Brottsbalken Arbetsmiljölagen Källa: Roth, A-K Mångfaldsboken 2004 Mångfald

26 Vad händer om man bryter mot lagen?
Ogiltighet avtal eller överenskommelser blir ogiltiga Skadestånd ekonomiskt allmänt Mångfald

27 Tillsyn Tillsynen av lagen utövas av: Fackliga organisationer
Ombudsorganisationerna DO - Diskrimineringsombudsmannen HO – Handikappombudsmannen HomO - Ombudsmannen mot diskriminering p.g.a sexuell läggning Mångfald

28 DO´s rekommendationer:
Ett arbete som blir ledigt eller en nyinrättad befattning ska analyseras, innan man gör en arbetsbeskrivning för att bestämma vilka arbetsuppgifter som ingår och hur stor del varje arbetsuppgift omfattar. Arbetsbeskrivningen ska inte innehålla onödiga och omotiverade villkor eller krav. Undvik formuleringar som får ett jobb att förefalla mer passande för personer med viss etnisk tillhörighet. Alla färdigheter och egenskaper som krävs ska ha samband med uppgifterna i det lediga arbetet. Källa: DO:s handbok i rekrytering Mångfald

29 DO´s rekommendationer:
Platsannonser ska visa att personer med annan etnisk tillhörighet än den på arbetsplatsen mest representerade kan söka arbetet. Interna och externa annonsrutiner ska ses över regelbundet. Om ansökningsformulär används skall det användas vid all rekrytering. Bara frågor som är relevanta och arbetsrelaterade ska ställas i ansökningsformuläret eller frågemallen. Genomgång av ansökningshandlingar och rangordning av de sökande måste ske systematiskt och konsekvent. Källa: DO:s handbok i rekrytering Mångfald

30 DO´s rekommendationer:
Meriterna ska mätas mot urvalskriterierna. Fördomar, förutfattade meningar och slentriantänkande får inte styra bedömningen av ansökningshandlingar Ställ inga frågor om en sökandes civilstånd, barn, familj eller andra personliga omständigheter. Varning för hypoteser och antaganden utifrån denna typ av information. Inga frågor ska ställas om etnisk tillhörighet eller religion. Klädsel, uppträdande och kroppsspråk kan missbedömas. Källa: DO:s handbok i rekrytering Mångfald


Ladda ner ppt "Varför pratas det om etnicitet?"

Liknande presentationer


Google-annonser